Nei takk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KURV Stå­le Sol­bak­ken er Nor­ges svar på Mi­cha­el Laudrup. Hvor­dan det, ta­en­ker du nok? For­kla­ring føl­ger. Net­op nu fy­ger det med hi­sto­ri­er om Stå­le Sol­bak­ken og det le­di­ge job som norsk land­stra­e­ner. FC Kø­ben­havns suc­ces­ri­ge ma­na­ger er den op­lag­te topkan­di­dat til at ef­ter­føl­ge den net­op fy­re­de Per-Mat­hi­as Høg­mo, og det nor­ske fod­bold­for­bund for­sø­ger ik­ke at sa­et­te en stop­per for de man­ge skri­ve­ri­er, der isa­er hu­se­rer i norsk pres­se. El­lers tak, Nor­ge Men iføl­ge BTs op­lys­nin­ger bli­ver Stå­le Sol­bak­ken ik­ke Nor­ges naeste land­stra­e­ner. Det gør han ik­ke af den simp­le år­sag, at han net­op nu ik­ke ser land­stra­e­nerjob­bet i hjem­lan­det som et at­trak­tivt naeste kar­ri­e­reskridt.

Fle­re af hin­an­den uaf­ha­en­gi­ge kil­der forta­el­ler BT, at det nor­ske fod­bold­for­bund har kur­ti­se­ret Sol­bak­ken, men at FCK-ma­na­ge­ren ik­ke gen­ga­el­der ka­er­lig­he­den. Det er det nor­ske fod­bold­for­bund klar over, men for­bun­det – og ik­ke mindst den nye le­del­se he­ri – øn­sker at vi­se hand­le­kraft ved at gå ef­ter topkan­di­da­ten, der og­så er øn­skeland­stra­e­ne­ren hos ho­ved­par­ten af den fod­bol­din­ter­es­se­re­de nor­ske be­folk­ning.

For­bun­det bru­ger der­for Stå­le Sol­bak­ken som løf­te­stang bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt. Med en søgt me­ta­for, der er en lør­dag va­er­dig: Nord­ma­en­de­ne fø­ler sig kort sagt for­plig­tet til at spør­ge disko­te­kets smuk­ke­ste pi­ge, om hun vil dan­se – in­den de spør­ger no­gen an­dre. Og­så selv om de ved, at den smuk­ke pi­ges svar er et hø­fligt ’nej tak’. Nor­ges Mi­cha­el Laudrup Stå­le Sol­bak­ken er der­med en del af sam­me spil, som Mi­cha­el Laudrup var, da der sid­ste år skul­le fin­des en ny land­stra­e­ner til det dan­ske lands­hold. Her blev hans navn holdt varmt af DBU, og han fik til­budt land­stra­e­nerjob­bet, selv om han ik­ke øn­ske­de job­bet. Laudrup var ’of­fer’ for, at en ny DBU-le­del­se lå un­der for om­ver­de­nens for­vent­nin­ger og der­for føl­te sig for­plig­tet til – selv med et nej i sy­ne – at spør­ge Laudrup først. No­get tilsva­ren­de sker nu i Nor­ge.

Når Stå­le Sol­bak­ken ik­ke klart og of­fent­ligt har meldt ud, at han ik­ke øn­sker at va­e­re land­stra­e­ner i Nor­ge, er det af respekt for det nor­ske fod­bold­for­bund og lands­hold, som han én gang tid­li­ge­re har skuf­fet, da han i 2011 valg­te at ta­ge job­bet i ty­ske FC Köln. I sam­me mo­ment sprang han fra en kon­trakt med det nor­ske lands­hold, som han skul­le ha­ve over­ta­get fra 1. ja­nu­ar 2012.

Sol­bak­ken har sto­re am­bi­tio­ner om på sigt at ’ha­ev­ne’ op­hol­de­ne i FC Köln og ef­ter­føl­gen­de i en­gel­ske Wol­ver­hamp­ton, der beg­ge re­sul­te­re­de i fy­re­sed­ler. FCK-ma­na­ge­ren vil va­e­re blandt Nor­dens bed­ste tra­e­ne­re no­gen­sin­de.

Det mål har han bed­re mu­lig­he­der for at nå i FC Kø­ben­havn og på sigt en klub i det sto­re ud­land, end han har som land­stra­e­ner i hjem­lan­det. Blandt an­det der­for får Nor­ge ik­ke sin øn­ske­kan­di­dat.

Stå­le Sol­bak­ken har kon­trakt med FC Kø­ben­havn ind­til som­me­ren 2018, men de dan­ske me­stre øn­sker at for­la­en­ge af­ta­len yder­li­ge­re. Stå­le Sol­bak­ken og FCK har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re BTs op­lys­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.