Us ska­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

test på scor­ing var FCK-an­fø­rer Tho­mas Dela­ney, da han på et langskud ram­te over­lig­ge­ren. AaB-pro­ble­mer Hos kri­se­ram­te AaB var der af­bud fra Edi­son Fl­o­res. Han blev i sid­ste we­e­kend i en VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp for Peru mod Pa­ragu­ay ska­det i bag­lå­ret.

»Det er na­tur­lig­vis ae­r­ger­ligt. Men det er så­dan no­get, der sker. Han har i ef­ter­å­ret desva­er­re va­e­ret en del ska­det, og er tvivl­s­om del­ta­ger i vores naeste kamp (mod Ran­ders, red.). Jeg ser dog in­tet møn­ster i pro­ble­ma­tik­ken. Det per­u­vi­an­ske fod­bold­for­bund har hand­let pro­fes­sio­nelt ved straks at sen­de ham til­ba­ge til os i Aal­borg,« sag­de AaBs sport­s­di­rek­tør Al­lan Gaar­de, der i et styk­ke tid over­ve­jet, hvad der skal ske i den nord­jy­ske su­per­liga­klub, når trans­fer­vin­du­et genåb­ner i ja­nu­ar.

»Den over­ord­ne­de plan er klar, men vi øn­sker ik­ke at mel­de no­get ud end­nu. Der er jo sta­dig fle­re kam­pe til­ba­ge i ef­ter­års­sa­e­so­nen. Hvor­dan kla­rer vi os her? Får vi spil­le­re ska­det? Det er spørgs­mål af den art, vi blandt an­det kom­mer til at re­a­ge­re på. Én ting er dog 100 pro­cent sik­kert: Vin­te­r­ens trans­fer­vin­due bli­ver for vores ved­kom­men­de langt me­re stil­fa­er­digt end det se­ne­ste, hvor vi sag­de far­vel til 12 spil­le­re og god­dag til 10,« sag­de sport­s­di­rek­tø­ren, der ik­ke vil ik­ke af­vi­se, at trup­pen vil bli­ve sup­ple­ret med en an­gri­ber.

VID­STE DU ... DET VAR 77. GANG, at AaB og FC Kø­ben­havn mød­tes i Su­per­liga­en. AaB har vun­det 17 gan­ge, mens det 40 gan­ge er blevet til FCK-sejr. AaB ER NU UDEN sejr i si­ne se­ne­ste syv su­per­liga­kam­pe. Det er AaBs va­er­ste sti­me si­den 2012/13-sa­e­so­nen, hvor man hel­ler ik­ke vandt et lig­nen­de an­tal kamp kam­pe i tra­ek. FC KØ­BEN­HAVN ER UBESEJRET i si­ne se­ne­ste 19 kam­pe i Su­per­liga­en og na­er­mer sig der­med re­kor­den på 21, som de­les med Brønd­by IF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.