Fy­rings­tru­et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I UNÅDE med fle­re spil­le­re i lø­bet af sa­e­so­nen for at dan­ne sig et bil­le­de af, hvor ud­bredt den ne­ga­ti­ve op­fat­tel­se af Al­lan Kuhn som tra­e­ner skul­le va­e­re.

Hol­dets må­l­mand vil dog ik­ke for­hol­de sig til ryg­ter­ne om uro blandt spil­ler­ne.

»Det har jeg ik­ke hørt no­get om,« si­ger Jo­han Wiland til Expres­sen om en mu­lig fy­ring af Al­lan Kuhn.

35-åri­ge Jo­han Wiland har tid­li­ge­re vog­tet må­let for FC Kø­ben­havn, og selv­om han var ska­det i de sid­ste kam­pe i tur­ne­rin­gen, blev han tors­dag kå­ret som den bed­ste må­l­mand i den bed­ste sven­ske ra­ek­ke, Alls­venskan. Så­dan er ga­met »Så­dan er ga­met jo, men jeg vil helst ik­ke si­ge no­get,« ly­der det fra Wiland, in­den han så al­li­ge­vel si­ger lidt:

»Vi har vun­det Alls­venskan, og det er vi gla­de for. Hvad, der nu skal ske, er op til klub­bens le­del­se. Det har vi spil­le­re ik­ke no­get med at gø­re. Der er nu kom­met nog­le op­lys­nin­ger ud, men uan­set om de er kor­rek­te el­ler ej, bli­ver de i trup­pen. Det er ik­ke no­get, vi spil­le­re vil si­ge no­get om.«

Når Al­lan Kuhn er på vip­pen, skyl­des det iføl­ge Expres­sen, at spil­ler­ne er util­fred­se med, at der ik­ke har va­e­ret en klar spil-idé. At klub­ben trods alt vandt det sven­ske mester­skab – og at det ske­te med et pa­ent for­spring på seks po­int til de na­er­me­ste for­føl­ge­re – var iføl­ge kri­ti­ker­ne na­er­mest det mind­ste, man kun­ne for­lan­ge i be­tragt­ning af den spil­ler­trup, som Malmö FF rå­der over.

Det var tred­je gang på fi­re sa­e­so­ner, Malmö FF vandt Alls­venskan. Sid­ste år blev det sven­ske mester­skab over­ra­sken­de vun­det af IFK Nor­rköping.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Al­lan Kuhn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.