Det stem­mer i Ar­se­nal

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

INDRØMMET. IN­DEN SA­E­SO­NEN tip­pe­de jeg Ar­se­nal til at lan­de uden for top fi­re i Pre­mi­er Le­ague. Det står jeg så­ma­end sta­dig ved. Men det aen­drer ik­ke på, at the Gun­ners har få­et en im­po­ne­ren­de sa­e­son­start og lig­ner et mindst li­ge så godt bud på mester­ska­bet som Man­che­ster Ci­ty, Li­ver­pool og Chel­sea. Li­ge nu er Wen­ger og co. i va­ter i he­le tre tur­ne­rin­ger.

Det be­gynd­te med et 3-4 ne­der­lag mod Li­ver­pool, men si­den har Ar­se­nal hen­tet 24 po­int i 10 kam­pe og le­ve­ret en af de bed­ste pra­e­sta­tio­ner over­ho­ve­det i den­ne sa­e­son, da Chel­sea blev skilt ad på en halv­leg.

Ar­se­nal går jo ’al­tid’ vi­de­re fra grup­pe­spil­let, men det er of­te sket, ef­ter at hol­det har va­e­ret al­vor­ligt pres­set un­der­vejs. I år er den vi­de­re del­ta­gel­se al­le­re­de sik­ret ef­ter fi­re kam­pe.

Her yn­der Arsè­ne Wen­ger at la­de si­ne re­ser­ver tra­e­de an, og de har med et par su­ve­ra­e­ne kam­pe sik­ret Ar­se­nal en plads i kvart­fi­na­len. Det er selv­føl­ge­lig den mindst va­e­sent­li­ge af de tre tur­ne­rin­ger, men det er et sund­heds­tegn, at de na­est­bed­ste og­så hol­der ni­veau.

Hvis man kig­ger på Ar­se­nals spil­ler­trup og sam­men­lig­ner med de se­ne­ste sa­e­so­ner, er der to ting, der helt over­ord­net sprin­ger i øj­ne­ne:

De stør­ste pro­ble­mer er blevet adres­se­ret. er i ab­so­lut top­form. Nøg­le­spil­ler­ne AR­SE­NALS STØR­STE SVAGHEDER har va­e­ret af de­fen­siv ka­rak­ter. De har mang­let spil­le­re af høj in­ter­na­tio­nal klas­se på må­l­mand­spo­sten, i det cen­tra­le for­svar og på den ba­ger­ste midt­ba­ne. Jeg vil ik­ke si­ge, at Arsè­ne Wen­ger har fun­det de ul­ti­ma­ti­ve løs­nin­ger, men han har i hvert fald må­l­ret­tet sin trans­fer-ak­ti­vi­tet i for­hold til hol­dets mang­ler.

Pe­tr Cech i må­let blev hen­tet i Chel­sea al­le­re­de sid­ste som­mer, og han hol­der sta­dig højt ni­veau. Det sam­me gør re­ser­ven David Ospi­na. Co­lom­bi­a­ne­ren har vog­tet Ar­se­nals mål i Cham­pions Le­ague og er fast mand på sit lands­hold.

I det cen­tra­le for­svar har Wen­ger la­en­ge søgt ef­ter den ide­el­le mak­ker til Lau­rent Kosci­el­ny. Ham har han til­sy­ne­la­den­de fun­det i skik­kel­se af den al­ban­ske ty­sker Sk­hodran Musta­fi, som har va­e­ret i star­top­stil­lin­gen, si­den den dag han kom. Ja­vel, der fin­des bed­re cen­ter­for­sva­re­re der­u­de, men så sent som tirs­dag le­ve­re­de Musta­fi en kon­ge­pra­e­sta­tion for det ty­ske lands­hold. Han bli­ver sand­syn­lig­vis bed­re og bed­re.

Og­så på den cen­tra­le midt­ba­ne har Wen­ger va­e­ret en tur på det in­ter­na­tio­na­le mar­ked. Schweizi­ske Gra­nit Xha­ka er en af de ab­so­lut dy­re­ste spil­le­re i Ar­se­nals hi­sto­rie, men end­nu har han ik­ke kun­net le­ve op til sit pris­skilt. Xha­ka er ik­ke fast mand, men der er per­spek­ti­ver. På po­si­tivsi­den ta­el­ler et par fan­ta­sti­ske langskuds­mål. På ne­ga­tivsi­den de man­ge rø­de kort. Som det ser ud li­ge nu, bli­ver San­ti Ca­zor­la uhy­re vig­tig som ba­lan­ce­spil­ler på midt­ba­nen, men han skal jo sup­ple­res af no­get na­er­kamps­styr­ke.

Ca­zor­la er en af de man­ge af­gø­ren­de spil­le­re hos Ar­se­nal, som er kom­met godt i gang med sa­e­so­nen. Den lil­le spa­ni­er var for­ry­gen­de, ind­til han blev ska­det for en må­ned si­den, men han bli­ver vel klar igen. Selv om det ik­ke bli­ver til da­gens kamp. DE ØV­RI­GE AF Ar­se­nals ab­so­lut­te es­ser har va­e­ret i top­form. Lau­rent Kosci­el­ny er en af de sta­er­ke­ste cen­tra­le for­svars­spil­le­re over­ho­ve­det i Pre­mi­er Le­ague, Mezut Özil blom­strer, Theo Walcott det sam­me, og en­de­lig er Ar­se­nals vig­tig­ste spil­ler fly­ven­de. Ale­xis Sán­chez stor­tri­ves som for­re­ste an­gri­ber og kom­mer hjem fra Chi­les se­ne­ste land­skamp med to vig­ti­ge mål i ba­ga­gen. Ale­xis sco­rer no­to­risk man­ge mål, mens det ik­ke al­tid er til­fa­el­det med Walcott og Özil. I den­ne sa­e­son har de imid­ler­tid va­e­ret su­per­skar­pe beg­ge to og har sco­ret hen­holds­vis ot­te og syv mål.

Ar­se­nal har hidtil kla­ret sig glim­ren­de uden bå­de Aa­ron Ram­sey og Oli­vi­er Giroud, som sand­syn­lig­vis beg­ge må star­te på ba­en­ken, når Ar­se­nal i dag spil­ler topop­gør på ude­ba­ne mod Man­che­ster Uni­ted. Men det er jo no­get af en luksus for Wen­ger at ha­ve den slags ind­skif­te­re. Da Giroud blev sat ind mod Sun­der­land, score­de han med si­ne to før­ste bold­be­rø­rin­ger. DA­GENS OP­GØR PÅ Old Traf­ford kan gi­ve et va­e­sent­ligt fin­ger­peg om Ar­se­nals mu­lig­he­der i mester­skabs­kam­pen. I op­tak­ten til kam­pen kom­mer vi til at hø­re rig­tigt me­get om de epi­ske mø­der mel­lem de to klub­ber, der me­re end nog­le an­dre teg­ne­de Pre­mi­er Le­ague i åre­ne mel­lem 1995 og 2005, men jeg vil nu hel­le­re ta­ge fat i det se­ne­ste mø­de i Man­che­ster. Det fandt sted 28. fe­bru­ar 2016, og det var i den grad en kamp, som ga­ester­ne bur­de ha­ve vun­det.

Ar­se­nal mød­te frem med en frisk sid­ste-mi­nuts-sejr over Leicester og kun­ne med en sejr over et ska­des­pla­get Uni­ted­hold ha­ve sat et ka­em­pe­pres på i mester­skabs­kam­pen. I ste­det hev Uni­ted folk som Gu­il­ler­mo Va­re­la, Ti­mo­t­hy Fosu-Mensah og Marcus Ras­h­ford frem og sat­te med en 3-2-sejr en stop­per for Ar­se­nals drøm­me om det før­ste mester­skab si­den 2004.

I den­ne sa­e­son kan Ar­se­nal drøm­me de sam­me drøm­me. Li­ge nu stem­mer det he­le, og med en sejr på Old Traf­ford vil Arsè­ne Wen­ger og co. få yder­li­ge­re vind i sej­le­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.