Uhyg­ge­lig ople­vel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NYT BADMINTONDRAMA

»Jeg stod jo for at skul­le til Ki­na for at spil­le China Open. Det var en tur­ne­ring, jeg ger­ne vil­le del­ta­ge i. Der­for tog jeg der­ud,« si­ger Jo­a­chim Fi­s­cher Ni­el­sen.

Imid­ler­tid gled han tirs­dag sam­men med sin mak­ker Chri­stin­na Pe­der­sen ud al­le­re­de i før­ste run­de og er nu til­ba­ge i Dan­mark.

»Jeg var til­meldt naeste uges Su­per­se­ri­es-tur­ne­ring i Hong Kong. Men den har jeg be­slut­tet at mel­de af­bud til. I sam­råd med min tra­e­ner (Lars Uhre, red.) ta­ger jeg det i dis­se da­ge stil­le og ro­ligt og bru­ger ti­den på at va­e­re sam­men med min fa­mi­lie og til at la­de op til den kom­men­de sto­re op­ga­ve i Du­bai,« si­ger Jo­a­chim Fi­s­cher Ni­el­sen og hen­vi­ser til de­cem­bers Su­per­se­ri­es-fi­na­lesta­ev­ne, som han har sto­re for­vent­nin­ger til.

»Chri­stin­na og jeg har jo vun­det mixed­doub­le-ra­ek­ken tre gan­ge tid­li­ge­re. Det vil­le va­e­re dej­ligt med end­nu en tri­umf.«

Jo­a­chim Fi­s­cher Ni­el­sen er blevet 37 år, men der lu­rer ik­ke nød­ven­dig­vis et karrierestop li­ge om hjør­net.

»Det er jo kun en må­ned si­den, at Chri­stin­na og jeg vandt Den­mark Open. Den ti­tel har i bad­min­ton­ma­es­sig for­stand gi­vet os nyt liv. Så la­en­ge vi sta­dig kan be­sej­re nog­le af ver­dens bed­ste par, ser vi in­gen grund til at la­eg­ge ket­che­ren på hyl­den,« si­ger Jo­a­chim Fi­s­cher Ni­el­sen. Ope­re­ret i hjer­nen Han er ik­ke den ene­ste dan­ske top­bad­min­ton­spil­ler, der i den­ne sa­e­son har haft pro­ble­mer med hel­bre­det.

I for­å­ret blev her­redoub­le­spil­le­ren Car­sten Mo­gen­sen ope­re­ret i hjer­nen, hvor­ef­ter der fulg­te en la­en­ge­re syg­doms­pau­se. Han gjor­de co­me­ba­ck kort tid før OL i Rio, hvor han sam­men med Mat­hi­as Boe dog røg ud in­den me­dal­je­kam­pe­ne. Her­u­d­over har Jan Ø. Jør­gen­sen dø­jet med en hof­teska­de, mens Vik­tor Axel­sen i øje­blik­ket fø­ler sig så men­talt slidt, at han ef­ter China Open har be­slut­tet at ’tra­ek­ke stik­ket’. Der­med går han glip af Hong Kong Open.

Ik­ke de­sto min­dre har 2016-sa­e­so­nen va­e­ret stor for dansk bad­min­ton.

Her­re­lands­hol­dets fi­na­le­sejr ved Tho­mas Cup har va­e­ret høj­de­punk­tet. Men og­så sølv- og bron­ze­me­dal­jer­ne ved OL i Rio de Janeiro til hen­holds­vis Ka­mil­la Ryt­ter Juhl/ Chri­stin­na Pe­der­sen i da­medoub­le og Vik­tor Axel­sen i her­re­sing­le hø­rer til de min­de­va­er­di­ge pra­e­sta­tio­ner.

Suc­ce­sen er fort­sat ved den igang­va­e­ren­de China Open, hvor bå­de Jan Ø. Jør­gen­sen og Vik­tor Axel­sen er klar til se­mi­fi­na­ler­ne i her­re­sing­le. Mens først­na­evn­te vandt over ki­ne­se­ren Ti­an Houwei, be­sej­re­de sidst­na­evn­te ja­pa­ne­ren Taku­ma Ue­da. I da­medoub­le bli­ver der og­så dansk se­mi­fi­na­le­del­ta­gel­se, ef­ter­som Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen pro­blem­løst vandt kvart­fi­na­len i to sa­et over ja­pa­ner­ne Shi­ho Tana­ka/Ko­haru Yo­ne­mo­to, mens Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen i her­redoub­le er klar til se­mi­fi­na­len ef­ter sejr på 21-14, 21-16 over Kei­go So­no­da/Ta­kes­hi Kamu­ra, Ja­pan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.