Bryd tra­di­tio­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Of­te fal­der ae­blet ik­ke langt fra stam­men. Men en gang imel­lem kom­mer der en ka­ste­vind, li­ge idet ae­blet slip­per stil­ken, og det lan­der et helt an­det sted i ha­ven end de an­dre ae­b­ler. I den­ne uge forta­el­ler sku­e­spil­le­ren Ul­rich Thom­sen om at kom­me fra en lil­le by på Fyn og fra en for­vent­ning om at skul­le bli­ve ’no­get med han­del’. Selv hav­de han egent­lig sam­me for­vent­ning, ind­til det gik op for ham, at han al­le­rin­derst in­de drøm­te om no­get helt an­det. Det er ik­ke hi­sto­ri­en om at ka­em­pe mod sin fa­mi­lie og skuf­fe al­le, men der­i­mod hi­sto­ri­en om at vok­se op og ta­en­ke, at man er be­stemt til én ting, for så at fin­de ud af, at hvis man vil ta­ge sig selv al­vor­ligt (som ae­b­le ...) må man ac­cep­te­re at en­de i en helt an­den ha­ve. Ul­rich Thom­sen kal­der sig selv for ’fa­mi­li­ens sor­te får’, for han brød med for­vent­nin­ger­ne og lan­de­de i en ver­den, hvor man­ge af hans kol­le­ga­er i øv­rigt ik­ke er fal­det langt fra de­res stam­me. Det har bragt nyt liv til ham og hans fa­mi­lie og nyt liv til sku­e­spil­fa­get – for han er ik­ke som de an­dre. Og må­ske er det me­nin­gen med det he­le, fun­de­rer han. At man nog­le gan­ge må bry­de med tra­di­tio­ner­ne for at brin­ge nyt blod til sla­eg­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.