L

BT - - TEMA -

aeg høj­re arm på sto­le­ryg­gen og bøj Dem for­over ved et buk i hof­ten. Bøj og stra­ek, bøj og stra­ek...«

Det er la­en­ge si­den, at se­ni­o­r­motion var den re­ne skå­ne­kost. I dag er de ae­l­dre fri­ske­re og le­ver la­en­ge­re, og da pen­sions­al­de­ren for man­ge sta­dig lig­ger om­kring de 62 år, gi­ver det man­ge go­de år at va­e­re ak­tiv i.

Og ak­ti­ve er sta­dig fle­re ae­l­dre. Det vi­ser en ny rap­port fra Idra­et­tens Ana­ly­se­in­sti­tut. Isa­er ae­l­dre over 70 år er me­re ak­ti­ve end tid­li­ge­re, og er isa­er gla­de for van­dre­tu­re, gym­na­stik, styr­ke­tra­e­ning, cyk­ling og svøm­ning, vi­ser un­der­sø­gel­sen.

Man­ge ar­ran­ge­rer selv sport­sak­ti­vi­te­ter med ven­ner og be­kend­te, mens an­dre fo­re­tra­ek­ker at mel­de sig ind i sports- og idra­ets­for­e­nin­ger. Til gen­ga­eld er det de fa­er­r­re­ste, der fo­re­tra­ek­ker at gå i et tra­e­nings­cen­ter for at få da­gens mo­tion, for­kla­rer Tryg­ve Laub As­ser­høj, en af for­sker­ne bag rap­por­ten.

»Det ty­der på, at en ak­tiv hver­dag for man­ge ae­l­dre er blevet vig­tigt. Selv­om den ge­ne­rel­le idra­ets­ud­fol­del­se for voks­ne i al­le al­dre ge­ne­relt er fal­den­de, er det in­ter­es­sant, at de ae­l­dre går mod strøm­men og dyr­ker me­re og me­re ud­for­dren­de sport. Dét tror jeg slet ik­ke, at vi har set ma­et­heds­punk­tet for end­nu,« me­ner han.

AEl­dre­styr­ken

At va­e­re i form hand­ler om livskva­li­tet. Sport og mo­tion er blevet al­le­mand­se­je, det er ik­ke la­en­ge­re for­be­holdt dem med sa­er­ligt over­skud.

Hei­di Hes­sel­berg Lauritzen, der er ph.d.-stu­de­ren­de på Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Vel­fa­erd, er ik­ke i tvivl om, hvor­for idra­et er det nye se­ni­o­r­hit.

»Gan­ske en­kelt er aeldres fy­si­ske for­ud­sa­et­nin­ger blevet bed­re. Skal du dyr­ke sport, kra­e­ver det et godt hel­bred for over­ho­ve­det at va­e­re i stand til det – og det har ae­l­dre i dag. Der­for dyr­ker de langt fle­re og for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter.«

Tid­li­ge­re har man talt om de ae­l­dre som en ’ae­l­dre­byr­de’, i dag bur­de vi sna­re­re kal­de dem for en ’ae­l­dre­styr­ke’, me­ner hun. For ae­l­dre har man­ge so­ci­a­le og fag­li­ge kom­pe­ten­cer at bi­dra­ge til sam­fun­det med.

»Når de og­så ryk­ker på det fy­si­ske plan, gør det dem blot til en end­nu vig­ti­ge­re del af sam­fun­det,« for­kla­rer hun.

Det er godt, at de ae­l­dre er i god form og i hø­je­re grad kan kla­re sig selv la­en­ge­re – for vel­fa­erds­sam­fun­det stil­ler sto­re krav til, at man skal va­e­re så­kaldt ’selv­hjul­pen’. AE­l­dre, der har va­e­ret sy­ge el­ler er blevet ope­re­ret, skal re­ha­bi­li­te­res og ik­ke fal­de hen. De skal i gang igen, så de kan kla­re dig selv. Bå­de for de­res egen og for sam­fun­dets skyld. Hei­di Hes­sel­berg Lauritzen ser en ge­ne­rel for­vent­ning i sam­fun­det om, at ae­l­dre skal hol­de sig sun­de og ra­ske og ta­ge an­svar for egen sund­hed.

»Sam­funds­res­sour­cer­ne er knap­pe. Fri­ske og ra­ske ae­l­dre er alt an­det li­ge bil­li­ge­re end det mod­sat­te. Så ud­over, at din ev­ne til at kla­re dig selv har stor ind­fly­del­se på din livskva­li­tet, så er det og­så blevet me­re al­min­de­ligt i sam­fun­det, at man for­ven­tes at hol­de sig rask og rø­rig la­en­ge,« si­ger hun.

Men ik­ke al­le er i stand til el­ler har hel­bre­det til at kun­ne føl­ge trop. Som sam­fund skal vi pas­se på, at det med, at man skal kun­ne kla­re sig selv ik­ke bli­ver tvang frem­for lyst, me­ner Tine Fri­strup, der er lek­tor på Dan­marks in­sti­tut for Pa­e­da­go­gik og Ud­dan­nel­se ved Aar­hus Uni­ver­si­tet.

For­fald er for­budt

»Det be­kym­rer mig, når mo­tion og sport bli­ver et pres fra sam­fun­det og ik­ke et fri­vil­ligt valg, som den ae­l­dre selv ta­ger. Vores sam­fund har ud­vik­let sig, så det i dag ik­ke er til­ladt som ae­l­dre at tra­ek­ke sig til­ba­ge, gå i for­fald og få lov at bli­ve gam­mel,« for­kla­rer hun.

De ae­l­dre har selv et an­svar for ik­ke at bli­ve en sam­fund­s­ø­ko­no­misk byr­de og skal selv ta­ge an­svar for de­res al­dring, bl.a. ved at hol­de sig i gang bå­de i krop og sja­el.

»Det er godt, at ae­l­dre hol­der sig i form. Ba­re det ik­ke bli­ver et pres,« me­ner Tine Fri­strup.

Det skal va­e­re mu­ligt at si­ge ’nej tak’. For det er og­så sundt for ae­l­dre at gø­re no­get, der gør dem gla­de, selv­om det f.eks. er bil­lard og en øl.

»Vi skal va­ek fra kun at ta­en­ke på ae­l­dre men­ne­sker som po­ten­ti­el­le pa­tien­ter. Det skal va­e­re okay at tra­ek­ke sig til­ba­ge og ba­re va­e­re ’gam­mel’. Så kan de, der har lyst, dyr­ke al den sport og mo­tion, de vil. Så la­en­ge det er lyst­be­to­net.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.