V

BT - - TEMA -

in­den ru­sker i tra­e­er­ne ved Gal­løk­ken kyst på sydsi­den af Born­holm. Det er lør­dag for­mid­dag, og Mar­git Kjøl­ler er igen truk­ket i lø­be­tø­jet. Den 75-åri­ge kvin­de er kla­edt i van­ter, lø­be­sko, tights og yderst selv­føl­ge­lig ynd­lings­trøj­en fra lø­be­klub­ben Viking, hvor hun tra­e­ner. Af sted går det. Op og ned ad knol­de­de sti­er og un­der lav­t­ha­en­gen­de gre­ne, ned ad en stejl tra­e­trap­pe, så et kort kig ud over det bøl­gen­de hav, før det igen går op ad den stej­le trap­pe i løb og vi­de­re langs ky­sten mod Røn­ne.

Det er kun hyg­ge­tu­re på 5-7 ki­lo­me­ter, Mar­git Kjøl­ler lø­ber langs de born­holm­ske sydskrå­nin­ger. De la­en­ge­re di­stan­cer og hen­des in­ter­val­tra­e­ning fo­re­går i Nord­s­ko­ven. Al­le an­dre i lø­be­klub­ben er yn­gre end hen­de, og hun er ’lidt lang­som­me­re end dem’, for­kla­rer hun om de med­lø­be­re, der kun­ne va­e­re hen­des bør­ne­børn.

Sport er indstil­ling

»Men der er ik­ke no­get me­re fan­ta­stisk end at kom­me til tra­e­ning. Den gla­e­de og imø­de­kom­men­hed, jeg bli­ver mødt med, er fan­ta­stisk, og jeg får så­dan en god po­r­tion po­si­tiv ener­gi med mig hjem. Og­så selv­om de er yn­gre og hur­ti­ge­re, end jeg er.«

Sa­er­ligt glad er hun for in­ter­val­tra­e­nin­gen.

»Så lø­ber vi sam­men, men i for­skel­ligt tem­po, og det fun­ge­rer godt. Men det er ik­ke så­dan, at min tra­e­ner ik­ke pres­ser mig, ba­re for­di jeg er ae­ldst,« forta­el­ler hun og til­fø­jer, at hun og­så lø­ber de fi­re ki­lo­me­ter til og fra tra­e­ning.

Med­min­dre hun skal hand- We­e­kend - 19.11.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.