H

BT - - TEMA -

ver tors­dag mø­des Bent Han­sen på 75 år med ten­nis­hol­det, en­ten på ude­ba­ne el­ler i hal­len i Al­lin­ge, hvis vin­ter­sa­e­so­nen har sat ind. De ot­te her­rer går til stå­let, og der spil­les bå­de om stre­ger (kon­tan­ter til hold­kas­sen) og om hå­ne­ret­ten un­der tred­je halv­leg.

At raf­le, få en snaps og ha­ve det sjovt un­der og ef­ter tra­e­ning er en stor del af det at spil­le ten­nis, men det er ik­ke det vig­tig­ste for Bent Han­sen. Han kan nem­lig ik­ke und­va­e­re at be­va­e­ge sig.

»Mo­tion er min me­di­cin, som jeg gla­de­lig ta­ger hver dag, og det har jeg gjort he­le li­vet.«

Han har al­tid be­va­e­get sig. Va­e­ret ak­tiv og dy­stet om me­dal­jer og tro­fa­e­er. Bå­de i fod­bold, bad­min­ton og an­dre sports­gre­ne. I den lo­ka­le klub, ASG Al­lin­ge-Sand­vig Gym­na­stik­for­e­ning, men og­så i Born­holms­se­ri­en, hvor han sidst i 1960er­ne var med til at ryk­ke det lo­ka­le fod­bold­hold op i Dan­marks-se­ri­en.

»Mo­tion har al­tid va­e­ret en na­tur­lig del af min hver­dag, for mig vil­le det va­e­re sva­ert at la­de va­e­re med at rø­re mig. Jeg får det fak­tisk ik­ke godt af ik­ke at rø­re mig. Der­for hol­der jeg mig i gang hver dag. Selv­om jeg og­så dyr­ker hyg­ge­li­ge ak­ti­vi­te­ter, som må­ske ik­ke er me­get fy­si­ske, sør­ger jeg for at rø­re mig me­get i min hver­dag ge­ne­relt. Jeg kan sim­pelt­hen ik­ke la­de va­e­re.«

Ik­ke tra­et af mo­tion

Det er al­drig de fy­si­ske ak­ti­vi­te­ter, der gør ham tra­et. Tva­er­ti­mod.

»Mens vi be­va­e­ger os, har vi det jo sjovt, gla­e­den ved spor­ten og be­va­e­gel­sen ha­en­ger sam­men med det kam­me­rat­skab, jeg har op­byg­get med dem, jeg mø­des med. Det fy­si­ske og so­ci­a­le i kom­bi­na­tion er min me­di­cin, kan du si­ge. Det hol­der mig i gang og gør mig glad. At vi kan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.