Min me­di­cin’

BT - - TEMA -

gri­ne, pru­ste og gas­se med hin­an­den be­ty­der så me­get for mig.«

Kl. 10 tors­dag for­mid­dag er der i hal­len i Al­lin­ge fuld gang i en mi­ni­tur­ne­ring. Den el­lers øde sports­hal på Nord­born­holm er fyldt af man­de­lat­ter og skram­len fra ketsjer­ne, sport­st­a­sker og det sto­re net, som her­rer­ne stram­mer igen og igen og højlydt dis­ku­te­rer den ret­te høj­de på.

I 18 år har ten­nis­hol­det, Chri­sti­an og Pre­ben på 75, Jør­gen og Ri­no på 70, Er­ling på 82, og de fra­va­e­ren­de Uf­fe og Claus på 70 og 61 år, spil­let sam­men.

Mak­ker­par­re­ne skif­tes til at dy­ste på ba­nen og hvi­le ud på ba­en­ken. Der sa­et­tes stre­ger og hep­pes og hå­nes. Tem­po­et er for­holds­vis kon­trol­le­ret og lang­somt på ba­nen, der hop­pes ik­ke ag­gres­sivt på ste­det el­ler ac­ce­le­re­res fra net til bag­kant, men sla­ge­ne er go­de, hår­de og re­ak­tions­ev­nen hos del­ta­ger­ne god.

»Selv­om man godt kan ma­er­ke, at pul­sen hur­ti­ge­re kom­mer op i vores al­der, og krop­pen va­er­ker sta­dig me­re ef­ter kam­pe­ne, så er det en dej­lig form for tra­et­hed, jeg ma­er­ker i min krop bag­ef­ter. Fø­lel­sen af at hol­de min krop i gang gør mig godt. Min krop SKAL ha­ve sport – el­lers fø­ler jeg mig tra­et og sløv. Og det ha­der jeg.«

Tred­je halv­leg

Ef­ter to ti­mers spil pil­les net­tet ned, der ba­des før, al­le mø­des ved bor­det i hal­lens ca­fe­te­ria, hvor der er da­ek­ket op med ostemad­der med lø­grin­ge, kaf­fe, raf­le­ba­e­gre og så – som la­e­gen har til­rå­det – mindst en snaps til hver.

I takt med, at raf­le­ba­e­ger­ne rystes, spi­ses og snak­kes der lystigt ved bor­det. Om hvem, der skyl­der snap­se­kas­sen. Hvem der skal på fe­rie. Hvem der skal med over at be­sø­ge ven­skabs­klub­ben KB i Kø­ben­havn naeste gang. Der er bred enig­hed om, at al­le sport­s­ma­es­sigt har over­pra­este­ret den­ne dag – grun­det det kvin­de­li­ge be­søg – og der la­eg­ges op til re­van­che.

»Man kan jo si­ge, at vi og­så tra­e­ner hjer­nen, når vi skal reg­ne ud, hvor man­ge fi­re­re der er, og for­sø­ge at ly­ve over­be­vi­sen­de. For det er og­så en stor del af det at dyr­ke sport sam­men med an­dre – at man hyg­ger sig og får gri­net og snak­ket,« si­ger Bent Han­sen, mens ten­nis­hol­dets ae­ld­ste mand, Er­ling, tørt kon­sta­te­rer, at: ’in­gen spil­ler bed­re, end mod­stan­de­ren til­la­der’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.