’Slot­tet har skabt liv i mig’

Man­ge, der bli­ver skilt, skyn­der sig vi­de­re. Of­te ved at fin­de en ny ka­er­lig­hed. Det gjaldt og­så Kir­sten Swift. Men mod for­vent­ning faldt den 62-åri­ge kvin­de ik­ke for en ny mand, men for et gam­melt slot

BT - - TEMA -

hånd­ma­le­de fran­ske ta­pet er fle­re hund­re­de år gam­melt og sart, men det er hen­des, så hun drik­ker sin kaf­fe her mel­lem de ta­pet­se­re­de va­eg­ge. Rundt om­kring hen­de går tje­ne­re, flyt­te­ma­end, re­cep­tio­ni­ster og hja­el­pe­re, som al­le sam­men er i gang med at gø­re slot­tet le­ven­de.

Kir­sten Swift di­ri­ge­rer dem blidt, mens hun forta­el­ler sin hi­sto­rie. At bli­ve slots­frue var nem­lig langt­fra hen­des plan.

Kir­sten Swift stam­mer fra en gård i Vend­sy­s­sel med far, mor og fem ae­l­dre sø­sken­de, men hun blev som ung fo­rel­sket i en rig ame­ri­ka­ner. Sam­men op­byg­ge­de de et liv med tre børn på en ranch mel­lem San Fran­ci­sco og Los An­ge­les.

Det pro­fes­sio­nel­le om­drej­nings­punkt for fa­mi­li­en var Swift Fo­un­da­tion, en vel­vok­sen fond, hvor bå­de Kir­sten Swift og hen­des mand ar­bej­de­de med pro­jek­ter in­den for na­tur­be­va­rel­se og op­rin­de­li­ge folk. Hjem­me på ran­chen var der øko­lo­gi­ske frugt­plan­ta­ger, Te­xas long­hor­n­kva­eg og he­ste. Men på trods af her­lig­he­der­ne var Kir­sten Swift langt­fra lyk­ke­lig.

»Det fø­les som et liv, jeg slet ik­ke har le­vet. Jeg har va­e­ret luk­ket helt ned i man­ge år. I vir­ke­lig­he­den er jeg me­get en­tre­prenant, men jeg hav­de al­drig ener­gi­en til at ska­be no­get, som jeg gør nu. Mit liv var en tor­nero­se­søvn, men i det øje­blik jeg våg­ne­de, be­slut­te­de jeg mig for at aen­dre mit liv ra­di­kalt. Jeg blev skilt og har al­drig set mig til­ba­ge el­ler talt med ham si­den. Cut!,« si­ger hun som re­fe­ren­ce bå­de til skils­mis­sen og for at mar­ke­re, at nu er der sagt nok om det ae­g­te­skab i det fran­ske ge­mak.

Hun vil­le øn­ske, at hun hav­de mødt sin nye ka­er­lig­hed no­get tid­li­ge­re.

»Hav­de jeg fun­det et sted som det­te for 25 år si­den, var jeg nok blevet skilt no­get før.«

Til­fa­el­de­nes spil

Hun tror, at det var hø­je­re mag­ter, der før­te hen­de sam­men med det slot, hun skul­le red­de, og som må­ske i end­nu hø­je­re grad skul­le red­de hen­de.

»Well, helt us­a­ed­van­ligt fejre­de jeg jul i Dan­mark det år. Det var fem må­ne­der ef­ter, jeg var kom­met ud af mit ae­g­te­skab,« si­ger hun på et dansk, som ba­e­rer umi­sken­de­ligt pra­eg af hen­des 30 år i USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.