D

BT - - TEMA -

et var et ja­nu­arkoldt tor­nero­seslot, Kir­sten Swift blev vist rundt på i 2013. Hvis de ta­pet­se­re­de va­eg­ge kun­ne ta­le, vil­le de forta­el­le hund­redåri­ge hi­sto­ri­er om fe­ster med un­gar­ske trom­mesla­ge­re. De vil­le forta­el­le om den­gang ef­ter kri­gen, da slot­tet rum­me­de en fri­gjort kostsko­le, og se­ne­re da non­ner ple­je­de dø­en­de pa­tien­ter i de højlof­te­de rum. So­strup Slot på Djursland gem­mer på 408 års hi­sto­rie.

Men da Kir­sten Swift før­ste gang så det, var det et koldt, mørkt og for­ladt slot, som ik­ke hav­de no­gen som helst funk­tion at bryste sig af. Al­li­ge­vel var det ka­er­lig­hed ved før­ste blik. »Da jeg så ste­det, vid­ste jeg, at jeg ik­ke vil­le spil­de et mi­nut me­re af mit liv,« si­ger hun.

Kir­sten Swift kun­ne ik­ke få øje på an­det end mu­lig­he­der for at sa­et­te sit fin­ger­af­tryk på slot­tet og va­ek­ke det fra tor­n­ro­se­søv­nen.

»Hav­de de vist mig en købs­kon­trakt den dag, hav­de jeg skre­vet un­der med det sam­me,« hu­sker hun.

Et helt an­det liv

Hun kun­ne ik­ke ha­ve fun­det slot­tet på et bed­re tids­punkt.

»Jeg over­ve­je­de at fin­de et lil­le pro­jekt, jeg kun­ne for­dy­be mig i. Jeg tro­e­de, det skul­le va­e­re no­get i Ca­li­for­ni­en, hvor jeg sta­dig bor halv­de­len af året. I åre­vis hav­de jeg la­vet pro­jek­ter for min da­va­e­ren­de mand. Nu vil­le jeg la­ve no­get for mig selv. Mit eget lil­le pro­jekt,« si­ger hun og kig­ger rundt i stu­en med et smil.

Hun har ik­ke en­gang tal på, hvor man­ge kva­drat­me­ter hun rå­der over, og ale­ne det at ta­el­le slot­tets eta­ger kra­e­ver, at hun ta­el­ler på fin­gre­ne. Der er nok at se til for en kvin­de, som på pa­pi­ret na­er­mer sig pen­sions­al­de­ren. Men det er kun på pa­pi­ret.

»Jeg var 59 år, da jeg fandt ste­det, og 60, da jeg skrev un­der. Det er me­get sent i li­vet at fin­de det, man skal, så jeg har travlt med at nå at ska­be alt det, jeg øn­sker.«

Kir­sten Swift er i dag 62 år og ta­ger imod i den fran­ske sa­lon, som til dag­ligt er af­spa­er­ret af ve­lour­reb. Det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.