Ka­e­re­ste sø­ges

Er du sing­le? Og over­be­vist om, at al­le de ’go­de’ ma­end el­ler kvin­der er op­ta­get? Så prøv no­get nyt. Be­gynd at tro på, at der og­så er en ka­e­re­ste til dig

BT - - DIG OG MIG -

We­e­kend - 19.11.2016

For ny­lig af­holdt jeg en event for sing­ler på jagt ef­ter en ka­e­re­ste. Som sa­ed­van­lig ved den slags ar­ran­ge­men­ter blev sa­et­nin­gen ’Jeg tror sim­pelt­hen ik­ke, at der er no­gen go­de ma­end/kvin­der på mar­ke­det me­re’ sagt ad­skil­li­ge gan­ge. Det er selv­føl­ge­lig og­så nemt at få ret i, at al­le dem, der er va­erd at kys­se, er ta­get, når man sid­der sam­men med an­dre sing­ler og slud­rer om ud­for­drin­ger­ne ved ale­ne­li­vet.

For al­le har prø­vet at va­e­re på da­te med én, som ab­so­lut ik­ke fortjen­te en da­te num­mer to. Hvor – for nu at for­mu­le­re det pa­ent – va­er­di­er­ne og moralsa­et­tet ik­ke stem­te overens hos de to hå­be­ful­de par­ter. Hvil­ket har ef­ter­ladt (mindst) den ene end­nu me­re mod­løs og over­be­vist om, at ved­kom­men­de skal va­e­re ale­ne re­sten af li­vet.

At tan­ken ’Al­le de go­de er ta­get’ strej­fer én, er fuld­sta­en­dig nor­malt og lo­gisk, spe­ci­elt hvis man er ny på dat­ing­mar­ke­det, og man be­gyn­der med et par op­le­vel­ser af knap så at­trak­tiv ka­rak­ter.

Men at bi­de sig fast i tan­ken om, at det er umu­ligt at få suc­ces, er no­get af det va­er­ste, du kan gø­re. Hi­ver du tan­ken frem og fi­lo­so­fe­rer over den, så snart kedsom­he­den sa­et­ter ind, får du stil­le og ro­ligt op­hø­jet den til en sand­hed. Og så har du øde­lagt di­ne chan­cer for ka­e­re­stesuc­ces.

Tro fø­rer til suc­ces

Kon­se­kven­sen af at tro, at der ik­ke fin­des go­de sing­le­ma­end/sing­le­kvin­der, er ik­ke til at ta­ge fejl af. Det en­der i en sik­ker fi­a­sko – af fle­re år­sa­ger: 1. For det før­ste har du ik­ke ret. Må­ske har du haft et par dår­li­ge op­le­vel­ser, men dét gør ik­ke re­sten af Dan­marks tu­sind­vis af sing­ler til dår­li­ge da­tes. 2. For det an­det mi­ster du mo­det, og så bli­ver det håb­løst at da­te. For hvor­for gø­re sig uma­ge med no­get, der al­li­ge­vel er dømt til at mis­lyk­kes? 3. Hvis du drøm­mer om at fin­de en part­ner, men har få­et over­be­vist dig selv om, at det ik­ke kan la­de sig gø­re, kan det på­vir­ke din livskva­li­tet i ne­ga­tiv ret­ning.

4. Pro­ble­mer lø­ser sig sja­el­dent ved at overta­en­ke og over­a­na­ly­se­re dem. Det ene­ste der er at gø­re, er at mel­de dig på dat­ing-sce­nen og på egen krop op­le­ve, at det kan la­de sig gø­re at få en god da­te med en po­ten­ti­el part­ner.

5. Når du så en­de­lig da­ter og mø­der én, hvor der er ba­re en lil­le­bit­te smu­le håb om, at det kun­ne bli­ve en fast part­ner, kan du nemt bli­ve ’ne­e­dy’ og enormt angst for at mi­ste ham/hen­de, net­op for­di du har bildt dig selv ind, at der ik­ke fin­des an­dre ac­cep­tab­le em­ner på mar­ke­det.

Det er min er­fa­ring, at den mang­len­de til­tro til, at det kan lyk­kes at fin­de en ny ka­e­re­ste på dat­ing­mar­ke­det, i me­re end 50 pct. af til­fa­el­de­ne slet ik­ke hand­ler om de po­ten­ti­el­le part­ne­re, men me­re om én selv. At man er ban­ge for selv at bli­ve valgt fra, og der­for ska­er­mer sig ved at af­vi­se an­dre, før der over­ho­ve­det er kom­met gang i no­get, der kan en­de godt.

Så snart ’mi­ne’ sing­ler op­da­ger det og får vendt de­res ’mind­set’, bli­ver dat­in­gen en helt an­der­le­des og ny ople­vel­se. Det bli­ver sim­pelt­hen me­re sand­syn­ligt, at en kom­men­de part­ner rent fak­tisk fin­des et sted der­u­de. Det er min er­fa­ring, at den mang­len­de til­tro til, at det kan lyk­kes at fin­de en ny ka­e­re­ste på dat­ing­mar­ke­det, i me­re end 50 pct. af til­fa­el­de­ne slet ik­ke hand­ler om de po­ten­ti­el­le part­ne­re, men me­re om én selv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.