Rem­brandt-tyv sendt på ga­den

Kri­sti­an Mile­tic er ble­vet op­sagt af sin bo­lig­for­e­ning ef­ter fund af spra­eng­stof i ejen­dom. Han for­står in­gen­ting

BT - - NYHEDER - KURT LASSEN Jo­nas Ve­ster | jves@bt.dk

Det vak­te op­sigt, da kampkla­edt po­li­ti og for­sva­rets bom­be­ryd­de­re for tre uger si­den ryk­ke­de ind i et bo­lig­om­rå­de i det ve­st­li­ge Aar­hus. År­sa­gen var en min­dre ma­eng­de spra­eng­stof, der var fun­det i ka­el­de­ren un­der en eta­ge­e­jen­dom på Pe­ter Fa­bers Vej. Un­der po­li­ti­ak­tio­nen skød be­tjen­te bl.a. tå­re­gas­gra­na­ter ind i en stu­e­lej­lig­hed for at tvin­ge be­bo­e­ren til at over­gi­ve sig, og ef­ter­føl­gen­de blev en 24-årig mand med so­ma­lisk bag­grund an­holdt og se­ne­re va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger i sa­gen. Sat på ga­den Lej­lig­he­den til­hø­rer imid­ler­tid 45-åri­ge Kri­sti­an Mile­tic. Han be­fandt sig dog fle­re ki­lo­me­ter fra lej­lig­he­den, i sit ko­lo­ni­ha­ve­hus uden for Aar­hus. Al­li­ge­vel må han nu se sig om ef­ter et nyt sted at bo.

Bo­lig­for­e­nin­gen Ring­går­den, der ejer ejen­dom­men, vil ha­ve ham sat ud af lej­lig­he­den hur­tigst mu­ligt. Uret­fa­er­digt, si­ger Kri­sti­an Mile­tic, der me­ner, han står til­ba­ge som syn­de­buk. Lån­te lej­lig­hed til en ven »De skri­ver, at jeg er til fa­re for ejen­dom­men og de an­dre be­bo­e­re, men prøv nu at hø­re her: Jeg har ik­ke no­get med det spra­eng­stof at gø­re, jeg er ik­ke sig­tet for no­get, jeg ken­der ik­ke en­gang ham gut­ten, der er an­holdt,« si­ger Kri­sti­an Mile­tic.

Kri­sti­an Mile­tic er kendt som den ene af to ty­ve bag dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste kunst­ty­ve­ri, Rem­brand­trø­ve­ri­et, da han i 1999 sam­men med en med­ger­nings­mand stjal Rem­brandts ’Da­meportra­et’ og et Bel­li­ni-ma­le­ri fra Ni­vaa­gaards Ma­le­ri­sam­ling i Nord­s­ja­el­land. Ma­le­ri­er­ne hav­de til­sam­men en va­er­di af 250 mio. kr. Han har si­den for­talt sin hi­sto­rie bl.a. i en tv-do­ku­men­tar.

I dag har Kri­sti­an Mile­tic med eg­ne ord lagt sin kri­mi­nel­le for­tid bag sig, men han ka­em­per med PTSD-lig­nen­de symp­to­mer ef­ter et liv i det kri­mi­nel­le mil­jø. Der­for til­brin­ger han store de­le af året i sit ko­lo­ni­ha­ve­hus, hvor han kan va­e­re i fred og ro sam­men med si­ne hunde.

Hun­de­ne må han ik­ke ha­ve i lej­lig­he­den på Pe­ter Fa­bers Vej. Der­for hav­de han lånt nøg­ler­ne til lej­lig­he­den ud til en ven.

»Min kam­me­rat hav­de brug for et sted at over­nat­te i nog­le uger, så jeg sag­de, at han selvfølgelig kun­ne sove i min lej­lig­hed, hvis han sør­ge­de for at luf­te ud og tøm­me po­st­kas­sen. Ham, der er an­holdt, er så åben­bart en fra min kam­me­rats ven­ne­kreds, der er kom­met en del i lej­lig­he­den, mens jeg har va­e­ret va­ek,« si­ger Kri­sti­an Mile­tic. Utryg­hed Han er ked af he­le sa­gen, men han sy­nes sam­ti­dig, at bo­lig­for­e­nin­gen over­re­a­ge­rer ved at sen­de ham på ga­den. I et brev fra bo­lig­for­e­nin­gens ad­vo­kat­fir­ma skri­ver man, at Kri­sti­an Mile­tic bl.a. er op­sagt på bag­grund af den utryg­hed, som po­li­ti­ak­tio­nen har skabt hos be­bo­er­ne i ejen­dom­men, li­ge­som han har til­si­de­sat ’god skik og or­den’.

Bo­lig­for­e­nin­gen Ring­går­den har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re be­slut­nin­gen.

Den va­re­ta­egt­fa­engs­le­de 24-åri­ge na­eg­ter kend­skab til spra­eng­stof­fet. Po­li­ti­et ude­luk­ker, at fun­det kan for­bin­des med ter­ror.

FO­TO: MADS PE­TER CLAUSEN

Kampkla­ed­te be­tjen­te og ha­e­rens am­mu­ni­tions­ryd­de­re ryk­ke­de ud i en ti ti­mer lang og stor­stilet ak­tion på Pe­ter Fa­bers Vej i det ve­st­li­ge Aar­hus søn­dag 30. ok­to­ber, ef­ter der var fun­det en min­dre ma­eng­de spra­eng­stof i et ka­el­der­rum.

FO­TO: MIKKEL BERG.

Un­der po­li­ti­ak­tio­nen mod den 24-åri­ge mand blev der skudt tå­re­gas­gra­na­ter ind i Kri­sti­an Mile­ti­cs’ lej­lig­hed. Gas­sen ha­en­ger sta­dig tungt i lej­lig­he­den, blandt an­det på dø­ren ind til stu­en, hvor en af gra­na­ter­ne ram­te.

PE­TER CLAUSEN FO­TO: MADS

Her bli­ver en 24-årig mand med so­ma­lisk bag­grund an­holdt og ført va­ek af po­li­ti­et i for­bin­del­se med fun­det af spra­eng­stof i et ka­el­der­rum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.