Giv os Ga­de

BT - - NYHEDER - 2,0 4,0 0,0 2,0 4,0

ARVEFØLGE ud­skri­ve valg se­ne­st 12. ja­nu­ar, hvor Fol­ke­tin­get sam­les ef­ter ju­le­fe­ri­en.

I den for­bin­del­se spe­ku­le­re­de man­ge Ven­stre-folk over, hvem der bedst kun­ne ef­ter­føl­ge Løk­ke. Na­est­for­mand Kri­sti­an Jen­sen stil­ler op, og den så­kald­te Løk­ke-fløj for­ven­tes at op­stil­le en mod­kan­di­dat.

Et po­li­tisk bredt ud­snit af dan­sker­ne me­ner ik­ke, at par­tiets nu­va­e­ren­de na­est­for­mand, uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen, er det mest op­lag­te bud til at over­ta­ge ro­ret ef­ter Løk­ke.

Den 53-åri­ge Sø­ren Ga­de har va­e­ret for­mand for Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe si­den val­get, da han kom i Fol­ke­tin­get igen ef­ter en pau­se fra po­li­tik på fem år. Han har på kort tid op­byg­get en stor fan­ba­se i par­ti­et og nu og­så blandt va­el­ger­ne i al­min­de­lig­hed.

Gal­lup-må­lin­gen vi­ser, at han ik­ke kun over­går Kri­sti­an Jen­sen, men og­så in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg, ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind, er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen – og ja, selv Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

I må­lin­gen er et re­pra­e­sen­ta­tivt ud­snit af va­el­ger­ne ble­vet spurgt, hvem der er bedst eg­net som for­mand for Ven­stre og der­med stats­mi­ni­ster­kan­di­dat.

19 pct. af al­le va­el­ge­re sva­rer Sø­ren Ga­de, 16 pct. pe­ger på Kri­sti­an Jen­sen og 14 pct. på Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Spør­ger man kun va­el­ger­ne i blå blok, kla­rer Løk­ke sig mar­kant bed­re.

De blå va­el­ge­re fo­re­tra­ek­ker med 26 pct. sta­dig Lars Løk­ke Ras­mus­sen som for­mand, ef­ter­fulgt af Sø­ren Ga­de, In­ger Støj­berg og Kri­sti­an Jen­sen, i den ra­ek­ke­føl­ge. Løk­ke har for­la­en­get fri­sten Selv om Løk­ke åb­ne­de lands­mø­det i Her­ning med en ge­di­gen over­ra­skel­se, da han in­vi­te­re­de Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve med i sin re­ge­ring, er dis­kus­sio­nen om ar­ve­føl­gen i par­ti­et langt­fra for­stum­met. Det er sta­dig no­get, der op­ta­ger al­le de­le­ge­re­de i kor­ri­do­rer­ne. Vur­de­rin­gen er, at Løk­ke har købt sig tid, men han har ik­ke red­det sit po­li­ti­ske liv.

Ry­ger hans re­ge­rings­ud­vi­del­se på gul­vet, kan dis­kus­sio­nen om par­tiets arvefølge igen bli­ve sa­er­de­les ak­tu­el.

Fo­re­lø­big er Kri­sti­an Jen­sen den ene­ste, der har meldt sig som kan­di­dat til for­mand­spo­sten. Det gjor­de uden­rigs­mi­ni­ste­ren i for­å­ret, da han er­kend­te, at han har am­bi­tio­ner om at tra­e­de et trin op og til­by­de sig som for­mand ef­ter Løk­ke. Deri­mod har Sø­ren Ga­de sva­ret ual­min­de­ligt ul­dent og tve­ty­digt, når han er ble­vet spurgt om si­ne po­li­ti­ske am­bi­tio­ner.

Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer Jakob El­le­mann-Jen­sen me­ner, at dis­kus­sio­nen om for­mand­spo­sten er uak­tu­el. Sa­er­ligt nu, hvor der fo­re­står nog­le me­get af­gø­ren­de re­ge­rings­for­hand­lin­ger på Ma­ri­en­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.