Bo­lig-bonus

Grund­skyl­den fast­fryses. Bo­li­ge­je­re i 67 af lan­dets 98 kom­mu­ner kan se frem til en be­spa­rel­se

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov | ja­hh@bt.dk

Par­ti­er­ne i blå blok har ind­gå­et af­ta­le om at fast­fryse grund­skyl­den. Det be­ty­der, at langt de fle­ste bo­li­ge­je­re kan se frem til en min­dre be­spa­rel­se na­e­ste år. Kro­ne for kro­ne er det bo­li­ge­jer­ne med hu­se og lej­lig­he­der i lan­dets dy­re­ste kom­mu­ner, der kom­mer til at få størst gla­e­de af fast­frys­nin­gen af grund­skyl­den.

Så­le­des spa­rer bo­li­ge­je­re på Fre­de­riks­berg i gen­nem­snit hver 2.400 kr. na­e­ste år, i Ru­der­s­dal 2.200 kr., i Kø­ben­havn og Hørs­holm 2.000 kr. og i Lyng­by-Ta­ar­ba­ek 1.800 kr.

Mens hu­se­jer­ne i kom­mu­ner som bl.a. Jam­mer­bugt, Hjør­ring, Tøn­der og Vest­him­mer­land ik­ke kan se frem til at slip­pe bil­li­ge­re, vi­ser be­reg­nin­ger fo­re­ta­get af Ar­bej­der­nes Lands­bank.

Det skal med, at grund­skyl­den til sam­men­lig­ning dog og­så er mar­kant me­get stør­re i lan­dets mest vel­ha­ven­de om­rå­der. Så­le­des må en ejer af en gen­nem­snit­lig bo­lig på Fre­de­riks­berg slip­pe 44.050 kr. i grund­skyld i 2017, mens en til­sva­ren­de i Mor­sø Kom­mu­ne kun skal af med 3.050 kr.

Ud af lan­dets i alt 98 kom­mu­ner kan bo­li­ge­jer­ne i 67 se frem til en be­spa­rel­se na­e­ste år.

Og­så eje­re af er­hverv­se­jen­dom­me får gavn af fast­frys­nin­gen.

Til­ba­ge i 2003 blev der sat en øv­re gra­en­se for, hvor me­get grund­skyldspro­mil­len må sti­ge. For det kom­men­de år vil­le det højst ha­ve va­e­ret 5,5 pro­cent. Det er den re­gu­le­ring, som nu er ta­get af bor­det.

Af­ta­len om at fast­fryse grund­skyl­den er ind­gå­et som en del af fi­nans­lo­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.