Fa­mi­li­er til kra­eft­sy­ge børn skal sam­les

BT - - NYHEDER - Charlotte Kongsgaard Ni­el­sen | cnie@bt.dk

At fryg­te for sit barns liv er en­hver fora­el­ders va­er­ste ma­re­ridt. Men for nog­le fora­el­dre er fryg­ten et livsvil­kår. Hvert år er der dan­ske børn, der ram­mes af liv­stru­en­de syg­dom, og hver gang ram­mes de­res fa­mi­li­er af dyb kri­se. Som på­rø­ren­de har man be­ty­de­lig øget ri­si­ko for stress, angst og de­pres­sion, og iføl­ge Psy­ki­a­tri­fon­den ud­gør psy­ki­ske pro­ble­mer som dis­se den stør­ste syg­doms­byr­de i sam­fun­det med 25 pct. i for­hold til det sam­le­de syg­doms­bil­le­de.

Der­for går Bør­ne­can­cer­fon­den og Fore­nin­gen Can­cer­ram­te Børn sam­men om et nyt lands­da­ek­ken­de til­bud, der skal støt­te fa­mi­li­er med kra­eft­sy­ge børn. Til­bud­det hed­der FAVN og yder psy­ko­log­hja­elp og so­ci­al­rå­d­giv­ning bå­de un­der og ef­ter kra­eft­for­lø­bet.

Og­så ef­ter et endt kra­eft­for­løb kan der va­e­re hårdt brug for hja­elp, si­ger di­rek­tør for Bør­ne­can­cer­fon­den Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen.

Når bar­net er fa­er­dig­be­hand­let, tror man, at det he­le er slut. Men det er først her, man som fora­el­dre får lov at ma­er­ke sig selv Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen, di­rek­tør for Bør­ne­can­cer­fon­den

»At va­e­re gen­nem et kra­eft­for­løb med et barn er hårdt. Det er en in­ten­siv og of­te lang­va­rig be­hand­ling, og he­le fa­mi­lie­struk­tu­ren bli­ver aen­dret. Det er sva­ert at fast­hol­de sit so­ci­a­le net­va­erk, fora­el­dre­ne er of­te split­tet op, og man kan ik­ke til­ret­tela­eg­ge sit eget liv, for­di alt af­ha­en­ger af det sy­ge barn,« si­ger hun.

Den si­tu­a­tion ken­der 41-åri­ge Lin­da Kri­sti­an­sen alt til. Da hen­des søn Adam var syv må­ne­der, fik han kon­sta­te­ret leuka­e­mi. I dag er Adam fi­re et halvt år gam­mel og kra­eft­fri, men syg­dom­men har haft store kon­se­kven­ser for fa­mi­li­en. Da Adam ef­ter et op­s­li­den­de syg­doms­for­løb blev er­kla­e­ret rask, gik hans fora­el­dre fra hin­an­den.

Det er en si­tu­a­tion, som man gen­ken­der i Bør­ne­can­cer­fon­den. Her bli­ver de of­te kon­tak­tet af fa­mi­li­er, der har sva­ert ved at ven­de til­ba­ge til li­vet.

»Når bar­net er fa­er­dig­be­hand­let, tror man, at det he­le er slut. Men det er først her, man som fora­el­dre får lov at ma­er­ke sig selv. Man bør va­e­re glad, for­di bar­net er rasst, men man er fyldt med en mas­se fø­lel­ser og skal er­ken­de, at li­vet ik­ke bli­ver det sam­me igen,« si­ger Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen.

»Vo­res mål er der­for at hja­el­pe fa­mi­li­er­ne til at kom­me vi­de­re og få et godt og vel­fun­gren­de liv, når kra­ef­ten er va­ek.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.