Con­nie er årets un­ge land­mand

BT - - NYHEDER -

SUCCESHISTORIE slip­pe ta­get i går­den, og jeg vil­le ger­ne ha­ve mit eget. På går­den her var der fo­re­ta­get nog­le in­ve­ste­rin­ger i bl.a. si­lo-an­la­eg og as­fal­te­ring rundt om går­den, som jeg al­drig selv vil­le få lov at lå­ne til af ban­ken, og så kun­ne jeg kø­be går­den til en rig­tig god pris. Det er med­vir­ken­de til, at jeg har kun­net la­ve over­skud,« for­kla­rer Con­nie Lin­de.

Hen­des ka­e­re­ste flyt­te­de og­så med ind på går­den sid­ste år. Han ejer sin egen ma­skin­sta­tion, og det har iføl­ge Con­nie Lin­de va­e­ret en for­del, at de var to om at fal­de til på går­den i Grind­sted. Hol­der styr på mil­li­onfor­ret­ning At hun som kvin­de og selv­sta­en­dig land­mand skil­ler sig ud fra ma­eng­den, dva­e­ler Con­nie Lin­de ik­ke selv ved. Hun har al­drig op­le­vet sit køn som en ud­for­dring, hel­ler ik­ke i mø­det med ban­ken.

»In­den jeg køb­te går­den, la­ve­de jeg et hav af bud­get­ter, der ta­ger høj­de for ud­s­ving i ma­el­ke­pri­sen, i kø­er­nes ydel­se, ren­te­kur­sen osv. Des­u­den la­ver jeg selv må­ned­li­ge op­følg­nin­ger på lik­vi­di­te­ten, så ban­ken og jeg selv får over­blik. Det gi­ver ban­ken ro, og det øger til­li­den til mig og min for­ret­ning,« si­ger Con­nie Lin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.