Din lands­del af­slø­rer din mu­siks­mag

BT - - NYHEDER -

Tal er i pro­cent

Dizzy Gil­le­spie, Cho­pin, La­dy Ga­ga og Daft Punk. Kø­ben­hav­ner­ne lyt­ter til­sy­ne­la­den­de til dem al­le. I hvert fald er mu­sikin­ter­es­sen in­den for bå­de klas­sisk, ja­zz, pop og elek­tro­nisk mu­sik stør­re i Kø­ben­havn end i an­dre lands­de­le. I Nord­s­ja­el­land er in­ter­es­sen stor for klas­sisk og ja­zz, mens mu­sik­ken i Ve­stjyl­land og Vestsja­el­land til­sy­ne­la­den­de spil­ler knap så højt. Her er in­ter­es­sen for klas­sisk, pop og ja­zz be­ty­de­ligt min­dre end i de fle­ste an­dre lands­de­le. Den slags da­ta kan ly­de som lø­se på­stan­de el­ler ste­reo­ty­pe for­dom­me, men det er det ik­ke. Hvor man bor i lan­det fal­der rent fak­tisk sam­men med mu­sikin­ter­es­sen. Det vi­ser da­ta fra Gal­lup In­dex Dan­mark. Ber­ling­s­ke har via Gal­lups da­ta­ba­se ud­truk­ket svar fra ca. 23.000 per­so­ner, der har til­ken­de­gi­vet, hvor in­ter­es­se­ret de er i at lyt­te til ja­zz, klas­sisk, pop- og ro­ck samt elek­tro­nisk mu­sik. Tal­le­ne vi­ser ty­de­ligt, at Kø­ben­havn lig­ger over lands­gen­nem­snit­tet på al­le fi­re gen­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.