Trut­mund el­ler høn­se­røv

BT - - DEBAT -

Du har helt sik­kert set det. Hvis du er en ung kvin­de, har du må­ske end­da selv gjort det: La­vet trut­mund på en sel­fie og po­stet den på de so­ci­a­le me­di­er. Hver gang jeg mø­der en trut­mund på Fa­ce­book, ta­en­ker jeg: Hvor­for, min gud, hvor­for? Jeg har le­vet i 55 år, og jeg for­står det ik­ke. Må­ske net­op der­for: for­di jeg li­ge­som ik­ke er i trut­mun­de­nes må­l­grup­pe. FORLEDEN FRE­DAG AFTEN spurg­te en af mi­ne kvin­de­li­ge ven­ner ef­ter en slurk rød­vin tan­ke­fuldt: ’Hvor­for la­ver så man­ge kvin­der egent­lig trut­mund på fo­tos?’ Hun lød som mit ån­de­li­ge ek­ko­kam­mer. Men min kvin­de­li­ge ven er i sa­gens na­tur selv en kvin­de og bur­de da om no­gen vi­de det. Hun vid­ste det ba­re ik­ke, min hu­stru så­ma­end hel­ler ik­ke, in­gen i sel­ska­bet ane­de det, men vi var rø­ren­de eni­ge om, at så vil­le vi al­li­ge­vel hel­le­re se ’Vild med dans’ end fjol­le­de trut­mun­de. IK­KE AT KVINDERNE er fjol­ser. Jeg ser højtud­dan­ne­de kvin­der la­ve trut­mund til ka­me­ra­et. Det slog mig mel­lem to slur­ke rød­vin, at det må­ske er en form for fri­gø­rel­se li­ge­som af­bra­end­te bh’er i 1970er­ne - en magt­de­mon­stra­tion over for os ma­end på sam­me må­de som en vrik­ken­de bag­del i Twer­king si­ges at va­e­re det. MAGT­DE­MON­STRA­TION ER BA­RE ik­ke det før­ste ord, der fal­der mig ind, når jeg ser en trut­mund på Fa­ce­book. Scrol­ler man hur­tigt ned gen­nem Jens Grund an­sv. che­fre­dak­tør fe­e­det, kan det ved før­ste øje­kast godt lig­ne en høn­se­røv, som man får pra­e­sen­te­ret – egent­ligt ik­ke vi­de­re ap­pe­tit­ligt, med­min­dre man fin­der høn­se­rø­ve fri­sten­de. FAK­TISK KAN MAN godt kom­me til at ud­stø­de et lil­le angst­fyldt skrig, når man end­nu en gang over­rump­les af en ag­gres­siv høn­se­røv, der er sprun­get op og har sat sig li­ge midt i an­sig­tet på en smuk kvin­de. Får man lyst til at kys­se? Ik­ke rig­tigt, vel. Jeg er el­lers ret vild med at kys­se. Isa­er min dej­li­ge hu­stru, ef­ter­som mi­ne tre børn er ret voks­ne – den ae­ld­ste hi­ver 230 kg i død­løft - og de sy­nes, at det vir­ker en anel­se un­der­ligt at bli­ve kys­set på pan­de og kind, som om de sta­dig var tre år. SOM AL­TID, NÅR jeg er des­pe­rat ef­ter et hur­tigt svar, greb jeg den fre­dag aften min iPho­ne og traw­le­de gen­nem in­ter­net­tet for at fin­de ud af, hvor­for kvin­der la­ver kys­semund, trut­mund, høn­se­røv, el­ler hvad man nu skal kal­de det­te kramp­ag­ti­ge kro­p­s­sig­nal. Jeg fandt ik­ke det en­de­gyl­di­ge svar, men et par bud, der pe­ge­de i sam­me ret­ning. Et par styk­ker pe­ge­de på zoo­lo­gen Des­mond Mor­ris’ bog ’Den nøg­ne kvin­de’, hvori han skri­ver, at jo rø­de­re og stør­re kvin­ders la­e­ber er, de­sto me­re min­der de om kønsla­e­ber­ne, der svul­mer og bli­ver rø­de ved seksu­el op­hid­sel­se. Der­for rød la­e­be­stift. JEG ER SIKKER på, at der et sted der­u­de al­le­re­de nu er et par kvin­der el­ler tre, der sy­nes, at jeg er et se­xi­stisk, hvidt, mand­ligt udyr, ale­ne for­di jeg dri­ster mig til at na­ev­ne den­ne uri­me­li­ge sam­men­lig­ning fra en bog. Jeg vil ba­re si­ge, at jeg na­tur­lig­vis ik­ke selv tror på, at kvin­der fo­to-trut­ter som en form for par­rings­ri­tu­al. Sand­he­den må va­e­re langt me­re so­fi­sti­ke­ret her i 2016.

I er smuk­ke­re, dej­li­ge­re og klo­ge­re end vi ma­end. I er det he­le på en gang. Ba­re ik­ke, når I la­ver trut­mund på en sel­fie

SÅ NU STÅR jeg her og ken­der ik­ke sand­he­den om trut­mun­den. Men til al­le kvin­der med fo­to­t­rut­mun­de: Jeg vil ba­re si­ge, at I ik­ke skal gø­re jer al­le de an­stren­gel­ser for at va­e­re na­tur­li­ge på en una­tur­lig må­de for min skyld. Jeg kan nem­lig bed­re li­de kvin­der, der er sig selv. For det står me­re og me­re klart, at Vor­her­re be­gynd­te med at ska­be Eva. Na­tur­lig­vis gjor­de han det, han var jo ik­ke dum. Da han så bag­ef­ter fandt et par lø­se knog­ler, et ha­le­ben og en halv­hjer­ne på re­ser­ve­delsla­ge­ret, sat­te han dem sam­men, kig­ge­de i an­to­ny­mord­bo­gen un­der be­teg­nel­ser for det mod­sat­te af kvin­de og ta­enk­te, at ’mand’ da al­li­ge­vel lød bed­re end ’Jens’ el­ler ’Sin­ke’. Så dér står vi i dag, ka­e­re kvin­der: I ER SMUK­KE­RE, dej­li­ge­re og klo­ge­re end vi ma­end. I er det he­le på en gang. Ba­re ik­ke når I la­ver trut­mund på en sel­fie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.