Me­re end ba­re ord

BT - - DEBAT -

JENS GAARDBO OG MORTEN PELCH SKRI­VER I BT SØNDAGSKLUMMEN

Kam­ma Ankja­e­rø, Aar­hus C Bu­tik­ker­ne be­gynd­te al­le­re­de for nog­le uger si­den at min­de os om, at ju­len er li­ge rundt om hjør­net. De før­ste tre gan­ge, hvor du be­va­e­ger dig ind i din lo­ka­le Føtex i ok­to­ber må­ned og mø­der krav­le­nis­ser, ka­len­der­lys og ju­les­lik, så ryster du ba­re op­gi­ven­de på ho­ve­d­et. Kort tid ef­ter har du af­fun­det dig med det. Så­dan er det jo hvert år. Det er den ud­vik­ling, ju­len har ta­get. No­get, som og­så in­den gan­ske la­en­ge vil vi­se sig at va­e­re som det – af Car­sten Graa­ba­ek, i BT si­den 1982 ple­jer, og no­get som vi al­drig skal ac­cep­te­re, er den sa­ed­van­li­ge de­bat om ju­le­kur­ve­ne.

De fle­ste kir­ke­li­ge me­nig­he­der, vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger har de se­ne­ste år, må­ske grun­det de­bat­ten, ta­get et stort og flot an­svar på sig for at hja­el­pe fa­mi­li­er, som har det sva­ert og mang­ler lidt ek­stra til ju­len. I år vil det­te an­tal men­ne­sker, tak­ket va­e­ret re­ge­rin­gens håb­lø­se po­li­tik og kon­tant­hja­elpslof­tet, me­get sand­syn­ligt vi­se sig at va­e­re end­nu stør­re end åre­ne før.

Det af­slø­rer for­skel­li­ge Fa­ce­book­grup­per på net­tet al­le­re­de nu, hvor fle­re og fle­re dan­ske­re ra­ek­ker ud til de­res lands­ma­end om øko­no­misk hja­elp. Ik­ke for at få en ny mo­bil­te­le­fon, ik­ke for at kun­ne føl­ge mo­de­ten­den­ser, men ale­ne for at få mad på bor­det. Det mod, som det kra­e­ver at stil­le sig selv til skue på of­fent­li­ge plat­for­me og be­de om hja­elp, fortje­ner bå­de en or­dent­lig­hed og med­men­ne­ske­lig­hed af al­le os an­dre. Ik­ke døm­men­de ord el- ler let­køb­te li­be­ra­le slo­gans.

For li­ge dér. I det øje­blik, hvor man selv ta­en­ker; hvor­dan kan det en­de dér, hvor­dan kan det va­e­re mit an­svar, at et an­det men­ne­ske ik­ke selv kan få til­va­e­rel­sen til at ha­en­ge sam­men, be­gyn­der vi at flyt­te os end­nu la­en­ge­re va­ek fra hin­an­den, end over­fla­di­ske so­ci­a­le plat­for­me kan gø­re.

I den sø­de ju­le­tid er der og­så en stor grup­pe af dan­ske­re, som nu har al­le­ti­ders chan­ce for at bak­ke de­res hold­nin­ger op med hand­ling. Nem­lig dem der­u­de, som når nød­hja­elp­sel­ler flyg­nin­ge­de­bat­ten ra­ser, al­tid for­sva­rer ders hold­nin­ger med, at vi skal hja­el­pe vo­res eg­ne først. At der fin­des men­ne­sker i det­te land, som har det hårdt og sva­ert.

Ved du hvad? Du kan gå for­an nu. Du kan gi­ve pen­ge til ju­le­kur­ve, du kan selv kø­be en kurv og do­ne­re den, el­ler du kan kon­tak­te en or­ga­ni­sa­tion na­er dig.

Nå ja, så kan jeg og­så li­ge forta­el­le, at jeg ken­der den før­ste hånd­fuld dan­ske­re med an­den et­nisk bag­grund end dansk, som gen­nem de­res for­ret­nin­ger støt­ter ju­le­hja­el­pen til trods for, at de ik­ke selv hol­der jul, for som de si­ger : »Vi skal jo hja­el­pe hin­an­den.«

Ved du hvad? Du kan gå for­an nu. Du kan gi­ve pen­ge til ju­le­kur­ve, du kan selv kø­be en kurv og do­ne­re den, el­ler du kan kon­tak­te en or­ga­ni­sa­tion na­er dig

»Portvin for en­hver smag fra fe­in­s­ch­meck­er til far­mor,« stod der for ny­lig i en hus­stands­om­delt re­k­la­me fra et su­per­mar­ked. Nu kun­ne far­mor jo godt fø­le det diskri­mi­ne­ren­de i en po­rtvin­s­re­k­la­me at bli­ve be­trag­tet som det mod­sat­te af en fe­in­s­ch­meck­er. Der er i det he­le ta­get grund til at se med kri­ti­ske øj­ne på al­ko­hol­re­k­la­mer. I re­k­la­men fra su­per­mar­ke­det var der he­le ot­te sider med re­k­la­mer for al­ko­hol. Hvert fem­te barn vok­ser op i et hjem med al­ko­hol­mis­brug, vi­ser nye tal fra Sund­heds­sty­rel­sen. Der­for op­for­drer kom­mu­ner over he­le lan­det til, at man gri­ber ind over for ven­ner, fa­mi­lie og kol­le­ga­er, hvis man har mi­stan­ke om, at de­res al­ko­holva­ner er til ska­de for fa­mi­li­ens børn. Der er an­dre ting, der er me­re grund til at ha­ve mista­enkt for at va­e­re til ska­de for bå­de børn og voks­ne, og det er mar­keds­fø­rin­gen af al­ko­hol. Hvor­for er der ik­ke for la­engst ble­vet gre­bet ind over for al­ko­hol­re­k­la­mer som i Nor­ge og Sve­ri­ge? Og hvor­for op­for­drer kom­mu­ner­ne ik­ke i ste­det for til at gri­be ind over for en ag­gres­siv og skru­pel­løs mar­keds­fø­ring af al­ko­hol - for bør­ne­nes skyld?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.