En­hver mor vil hun fryg­ter at dø

BT - - NYHEDER -

får børn. Det er for­skel­ligt fra per­son til per­son. Men Sue hav­de en drøm, en vi­sion. At hun skul­le ha­ve et barn med brun hud. At hun skul­le adop­te­re. Min hi­sto­rie er an­der­le­des. Men hun har så sta­er­ke ka­er­lig­heds­bånd. Og det er et punkt, der gør os helt ens,« si­ger Ni­co­le Kid­man. Tog rol­len trods la­ve­re løn Hi­sto­ri­en er au­ten­tisk, og den rør­te Ni­co­le Kid­man i en så­dan grad, at hun sag­de ja til fil­men på trods af, at det er en me­get min­dre ind­brin­gen­de pro­duk­tion, end hun er vant til. Og ”Lion” har over­ra­sket på film­festi­va­ler­ne, og nu lig­ner den en kan­di­dat til en Oscar-no­mi­ne­ring.

»Den­ne film skal ha­ve den op­ma­er­k­som­hed, for­di det er en lil­le film. Film­festi­va­ler­ne er så vig­ti­ge for de små film. Det­te er en au­stralsk/in­disk film, så den skal vir­ke­lig fin­de sit pu­bli­kum. Det gør den kun, hvis folk ta­ler om den,« si­ger hun.

Det er en film, der for­sø­ger at ryk­ke ved folks op­fat­tel­se af mo­der­rol­len. Og det er no­get, der lig­ger Ni­co­le Kid­man på sin­de. Må­ske og­så set i ly­set af at hun i man­ge år hav­de mi­stet kon­tak­ten til sin dat­ter Isa­bel­la. Det ske­te, da Ni­co­le Kid­man for­lod den ny­re­li­gi­øse be­va­e­gel­se Sci­en­to­lo­gy, der tra­di­tio­nelt la­eg­ger af­hop­pe­re på is.

Par­ret Tom Cru­i­se og Ni­co­le Kid­man var Sci­en­to­lo­gys ‘gol­den coup­le’ (gyld­ne par, red.).

Ni­co­le Kid­man, der er ka­to­lik, har al­drig si­den vil­let ta­le om sit brud med be­va­e­gel­sen, som eks­man­den sta­dig sva­er­ger til. En hyl­dest til det mo­der­li­ge »Nog­le gan­ge tror jeg, at vo­res kvin­de­li­ge mo­der-in­stinkt kan bli­ve glemt. Der­for sy­nes jeg, at ’Lion’ er så vig­tig en film. Det er en hyl­dest til det mo­der­li­ge. Det­te er mit ka­er­lig­heds­brev til mi­ne børn. Det er så dej­ligt at va­e­re mor. Og når jeg si­ger ’mor’, så me­ner jeg en hel ra­ek­ke ting. Mo­der­fi­gu­rer, adop­tiv­mødre, bi­o­lo­gi­ske mødre.

Jeg mø­der tit folk, der si­ger, ”jeg har al­drig få­et børn, men jeg har dis­se sta­er­ke mo­der­li­ge bånd til mi­ne nevø­er og nie­cer”. Selv min ma­keu­par­tist, der ik­ke har få­et børn, si­ger: ”Min ’pa­pi’ (pa­pi er slang-me­xi­kansk for ae­g­te­mand, red.) er mit barn”.

Og jeg tror – og nu snak­ker jeg til kvin­der; jeg ved jo ik­ke, hvor­dan det er at va­e­re far - at vi al­le fin­der vo­res mo­de­rin­stinkt. Hvor­dan de ud­spil­ler sig, er me­get for­skel­ligt. Men det er der i os al­le,« si­ger Ni­co­le til BT. Jeg sø­ger mødre, og jeg el­sker kvin­ders ka­er­lig­hed til hin­an­den

I sit pro­fes­sio­nel­le vir­ke har hun og­så fun­det si­ne mor-rol­ler.

»Jeg har haft man­ge mo­der­li­ge rol­lemo­del­ler i mit liv. Der er man­ge kvin­der i min fa­mi­lie. Men og­så min pres­se­tals­mand i Au­stra­li­en, som jeg har haft i åre­vis, er som en mor. Min sku­e­spil­ler-co­ach, som har va­e­ret min mo­der­fi­gur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.