Forta­el­le dig, at fra si­ne børn

BT - - NYHEDER -

Der er na­tur­lig­vis og­så hen­des pri­va­te liv. Ni­co­le er mor til Isa­bel­la, 23, og Con­nor, 21, som hun adop­te­re­de med Tom Cru­i­se. Faith på 5 og Sun­day på 8 fik hun med den ame­ri­kan­ske co­un­try-stjer­ne Keith Ur­ban som hun blev gift med i 2006.

»Mi­ne to yng­ste børn har jeg få­et me­get sent i li­vet. Jeg vil ger­ne va­e­re her, når de vok­ser op, så jeg kan el­ske og be­skyt­te dem. Det er me­get, me­get vig­tigt for mig. Det er min driv­kraft. Jeg vil ger­ne va­e­re sund og rask. Det er no­get, jeg ta­en­ker me­get på,« si­ger Kid­man. Fryg­ten for at dø før si­ne børn Er du ban­ge for, om du ik­ke er her me­re om 10 el­ler 20 år?

»Det vil­le en­hver mor forta­el­le dig. Jeg vil be­skyt­te mi­ne børn mod ver­den. De er små, så man ta­en­ker he­le ti­den på dem. Det er sva­ert – som kvin­de – ik­ke at bli­ve be­sat af den tan­ke. Man skal kun­ne le­ve li­vet. Men sam­ti­dig er ens driv­kraft, at man he­le ti­den ta­en­ker på, hvor­dan man bedst be­skyt­ter dem. Det er no­get in­stink­tivt,« si­ger Ni­co­le Kid­mand.

Ju­ni må­ned fyl­der Kid­man 50 år. Den store skil­le­vej og skrid­tet mod den sid­ste del af li­vet. Ni­co­le Kid­man øn­sker dog ik­ke en stor mar­ke­ring af den run­de dag.

»Det store 5-0! Ja, jeg kom­mer jeg • Ni­co­le Kid­man er født i Hawaii. • Har bå­de au­stralsk og ame­ri­kansk stats­bor­ger­skab. • Gik i fol­ke­sko­le­klas­se med en an­den stor au­stralsk sku­e­spil­ler, Na­o­mi Watts. • Vandt en Oscar for sin rol­le som Vir­gi­nia Woolf i ”The Hours” i 2002. • Har si­den 1994 va­e­ret am­bas­sa­dør for Uni­cef. Kid­man har fi­re børn: • Isa­bel­la Ja­ne Cru­i­se, 23 år • Con­nor Cru­i­se, 21 år • Faith Mar­ga­ret Kid­man Ur­ban, 5 år • Sun­day Ro­se Kid­man Ur­ban, 8 år • For­søg­te at få børn med Tom Cru­i­se, men abor­te­re­de med i klub­ben. Jeg gi­der ik­ke ha­ve en fest for mig, jeg vil ba­re ger­ne va­e­re sam­men med Keith og pi­ger­ne. Men jeg har al­drig lyst til, at folk skal hol­de store fe­ster for mig,« si­ger sku­e­spil­le­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.