Su­per­vi­ta­mi­net

BT - - NYHEDER -

SUNDHED End­nu en brik er lagt i pus­le­spil­let over vi­ta­min D’s po­ten­ti­elt liv­red­den­de egen­ska­ber. Et nyt ame­ri­kansk stu­die vi­ser, at an­tal­let af luft­vejs­in­fek­tio­ner som in­flu­en­za, lun­ge­be­ta­en­del­se og bron­ki­tis hos ae­l­dre ple­je­hjems­be­bo­e­re kan ned­brin­ges med 40 pct., hvis man gi­ver de ae­l­dre en høj do­sis vi­ta­min D. Det lig­ger i god for­la­en­gel­se af det, man al­le­re­de ved: nem­lig at folk med et højt ni­veau af D-vi­ta­min i blo­det har fa­er­re luft­vejs­in­fek­tio­ner, ly­der det fra to eks­per­ter på om­rå­det: Over­la­e­ge på En­dokri­no­lo­gisk Af­de­ling på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal Lars Hyld­strup og pro­fes­sor ved In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal Lars Rejn­mark. Hug godt til sil­demad­der­ne Lars Hyld­strup på­pe­ger dog, at det ame­ri­kan­ske stu­die er re­la­tivt lil­le, da det kun in­vol­ve­rer 107 ae­l­dre, men der­for vil han nu al­li­ge­vel an­be­fa­le, at man spi­ser godt af sil­den ved den kom­men­de tids ju­le­froko­ster.

»Ge­ne­relt er det for­nuf­tigt for al­le for­nuf­tigt at hol­de de­res D-vi­ta­min ni­veau ved li­ge – ik­ke mindst i vin­ter­hal­vå­ret, hvor det ser ud til at fal­de, for­di vi ik­ke får D-vi­ta­min fra so­len, og vin­te­r­en sam­ti­dig er en pe­ri­o­de, hvor vi ser man­ge luft­vejs­in­fek­tio­ner,« si­ger over­la­e­gen.

D-vi­ta­min på­vir­ker de cel­ler i im­mun­for­sva­ret, som har be­tyd­ning for be­ka­em­pel­se af in­fek­tio­ner. I til­fa­el­det med luft­vejs­in­fek­tio­ner­ne er det isa­er in­ter­es­sant, for­di de op­står pga. virus og ik­ke bak­te­ri­er, så en an­ti­bi­o­ti­ka-kur hja­el­per kun sja­el­dent. La­e­ger­ne har der­for ik­ke me­get skyts at hi­ve op af skuf­fen, når syg­dom­men først har ramt. I de va­er­ste til­fa­el­de be­ty­der det, at ae­l­dre ri­si­ke­rer at dø af en in­flu­en­za el­ler lun­ge­be­ta­en­del­se.

Men nu er der alt­så nyt håb, for­di hø­je do­ser af D-vi­ta­min ser ud til at for­byg­ge in­fek­tio­ner­ne be­ty­de­ligt.

»Det er en po­ten­ti­elt liv­red­den­de op­da­gel­se,« si­ger pro­fes­sor Adit Gin­de fra Uni­ver­si­ty of Col­ora­do School of Me­di­ci­ne, der er ho­ved­for­fat­ter til stu­di­et, som net­op er ud­gi­vet i Jour­nal of the Ame­ri­can Ge­ri­a­tri­cs So­cie­ty. Mysti­ske faldska­der Desva­er­re vi­ser stu­di­et og­så, at de me­get hø­je do­ser af D-vi­ta­min øger an­tal­let af faldska­der – no­get der skal ta­ges for­be­hold for, in­den man be­gyn­der at gi­ve ae­l­dre en ek­stra høj do­sis. Hvor­for, ved man ik­ke.

Pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Bør­ge Nor­dest­gaard ved fra egen og an­dres forsk­ning, at der er en »fan­ta­stisk sta­erk sam­men­ha­eng« mel­lem D-vi­ta­min og en lang ra­ek­ke syg­dom­me som hjer­te-kar-syg­dom­me, kraeft og alzhei­mer. I 2014 la­ve­de han sam­men med et dansk for­sker­hold et stort stu­die, som vi­ste, at et lavt ni­veau af D-vi­ta­min øger dø­de­lig­he­den med 30 pct., for­di folk of­te­re ram­mes af syg­dom­me, der slår dem ihjel.

»Men det er ik­ke det sam­me som, at hvis man ta­ger D-vi­ta­min til­skud, så får man det bed­re. Det skal nog­le stør­re stu­di­er de kom­men­de år gi­ve os sva­ret på,« si­ger Bør­ge Nor­dest­gaard, der – i for­hold til det ame­ri­kan­ske stu­die – og­så un­der­stre­ger, at blot 107 ae­l­dre er for lidt at dra­ge for store kon­klu­sio­ner ud­fra. Hver tred­je får for lidt Man kan dog ik­ke kom­me udenom, at en stor del af dan­sker­ne mang­ler D-vi­ta­min – og der­med er i en po­ten­ti­el ri­si­ko. Iføl­ge den se­ne­ste kostun­der­sø­gel­se fra DTU ind­ta­ger 34 pct. af de voks­ne dan­ske­re med me­get stor sand­syn­lig­hed for lidt D-vi­ta­min gen­nem ko­sten. Sam­ti­dig til­brin­ger vi i sti­gen­de grad fle­re ti­mer in­den dø­re, og ud­nyt­ter der­med ik­ke, at som­mer­so­lens strå­ler er en af de vig­tig­ste kil­der til su­per­vi­ta­mi­net. Når vi så når til vin­ter­må­ne­der­ne, og strå­ler­ne ik­ke la­en­ge­re er sta­er­ke nok til at dan­ne D-vi­ta­min, har vi alt­så et min­dre la­ger at ta­e­re på. Det ram­mer hu­mø­ret, og vi bli­ver me­re tra­et­te. Men fak­tisk op­da­ger man­ge ik­ke, at de er i un­der­skud, si­ger Lars Rejn­mark.

»Jeg ple­jer at si­ge til folk, at hvis de er i tvivl om, hvor­vidt de får for lidt, så skal de ta­ge et kost­tilskud i ste­det for at gå og få må­lt det he­le ti­den hos la­e­gen,« si­ger han.

Man kan og­så spi­se lidt ek­stra af de fe­de fisk, el­ler be­stil­le en sol­fe­rie sidst på vin­te­r­en, når D-vi­ta­min­ni­veau­et er al­ler­la­vest. Be­skyt­ter mod knog­le­brud, hvis du fal­der. Ge­ne­relt er det for­nuf­tigt for al­le at hol­de de­res D-vi­ta­min ni­veau ved li­ge

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sundhed, syg­dom, kost og mo­tion. Styr­ker din mod­stand­s­kraft mod for­kø­lel­se og an­dre in­fek­tio­ner. Be­skyt­ter må­ske mod kraeft i bl.a. bryst, tyktarm og pro­sta­ta. Be­skyt­ter mu­lig­vis mod kro­nisk led­degigt. Styr­ker fer­ti­li­te­ten Mod­vir­ker mu­skel­s­mer­ter og styr­ker mu­skel­kraf­ten. Op­ta­ger kalk i krop­pen, så knog­ler­ne bli­ver sta­er­ke­re. Løf­ter hu­mø­ret, isa­er hvis du har ten­dens til trist­hed om vin­te­r­en. Ser ud til at sa­en­ke blod­tryk­ket og kan på den må­de mind­ske ri­si­ko­en for hjer­te-kar-syg­dom­me. Mind­sker ri­si­ko­en for sk­lero­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.