Fora­el­dre sløj­fer bør­ne­un­der­sø­gel­ser

BT - - NYHEDER -

SUNDHED Li­ge­gyl­dig­hed el­ler ba­re glem­som­hed blandt lan­dets fora­el­dre be­ty­der, at knap halv­de­len af de tre­åri­ge ik­ke duk­ker op til den fore­byg­gen­de bør­ne­un­der­sø­gel­se hos de­res prak­ti­se­ren­de la­e­ge. Det vi­ser nye op­gø­rel­ser fra Re­gion Syd­dan­mark, Sja­el­land og Nord­jyl­land. Det mang­len­de frem­mø­de be­kym­rer for­mand for Sund­heds­ko­or­di­na­tions­ud­val­get i Re­gion Nord­jyl­land, Per­nil­le Buhelt (S).

»At sør­ge for at bør­ne­ne kom­mer til un­der­sø­gel­se, er en af de la­vest ha­en­gen­de frug­ter i for­hold til at mind­ske ulig­hed i sundhed,« si­ger hun.

Af sam­me grund er de nord­jy­ske kom­mu­ner og re­gio­nens prak­ti­se­ren­de la­e­ger gå­et sam­men om en kampag­ne, der skal min­de fora­el­dre­ne om, at det er vig­tigt at mø­de op til un­der­sø­gel­sen – og­så selv­om bar­net har det godt. Ind­sat­sen be­står i at sen­de bre­ve til de fa­mi­li­er, der ik­ke del­ta­ger i bør­ne­un­der­sø­gel­sen, med en op­for­dring til at kon­tak­te egen la­e­ge for at be­stil­le tid.

Iføl­ge sund­heds­lo­ven til­by­des al­le børn i al­de­ren 0-5 år i alt syv fore­byg­gen­de bør­ne­un­der­sø­gel­ser hos de­res prak­ti­se­ren­de la­e­ge. Un­der­sø­gel­ser­ne til­by­des, når bar­net er fem uger, fem må­ne­der, samt en gang år­ligt, frem til bar­net er fyldt fem år.

Det til­bud be­nyt­ter 90 pro­cent af fora­el­dre­ne sig af i bar­nets før­ste le­ve­år, men del­ta­ger­pro­cen­ten fal­der dra­stisk, når bar­net er fyldt ét år. Fo­kus på vej­led­ning Over­la­e­ge og for­mand for Dansk Pa­e­di­a­trisk Sel­skab Per­nil­le Mat­hie­sen er over­ra­sket over, at lan­dets fora­el­dre fra­va­el­ger til­bud­det om scre­e­ning og en ufor­mel snak med de­res prak­ti­se­ren­de la­e­ge.

»Det skyl­des for­ment­lig, at der ik­ke er no­gen vac­ci­na­tio­ner ved tre­år­s­un­der­sø­gel­sen, og så ta­en­ker fora­el­dre­ne sik­kert hvad skal jeg så kom­me for, mit barn har det jo godt, så glem­mer man det og får ik­ke gjort no­get ved det. Men det er jo net­op en fore­byg­gen­de un­der­sø­gel­se, hvor man spe­ci­fikt scre­e­ner for ting, som man kan nå at gø­re no­get ved, hvis man fan­ger det tid­ligt,« si­ger hun.

Ved tre­år­s­un­der­sø­gel­sen er der sa­er­ligt fo­kus på va­ekst, even­tu­el over­va­egt og syn. Men un­der­sø­gel­sen bru­ges iføl­ge Per­nil­le Mat­hie­sen og­så til vej­led­ning til fora­el­dre­ne, hvis bar­net ek­sem­pel­vis har sva­ert ved at sove om nat­ten.

»Den slags råd og vej­led­ning er of­te no­get, fora­el­dre­ne ef­ter­spør­ger, så der­for un­drer det mig og­så, at der ik­ke er fle­re, der be­nyt­ter til­bud­det,« si­ger Per­nil­le Mat­hie­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.