Når ra­e­ven dra­eb

BT - - NYHEDER -

PELSKULT

I vir­ke­lig­he­den var bå­de of­re og de sig­te­de gan­ske al­min­de­li­ge men­ne­sker, men i det så­kald­te

som al­le de in­vol­ve­re­de til­hør­te, er tin­ge­ne an­der­le­des.

Her iden­ti­fi­ce­rer med­lem­mer­ne sig som ’små pels­kla­ed­te – ra­e­ve, ko­a­lab­jør­ne, egern, hunde, lø­ver og kat­te. Og ae­g­te­par­ret Jen­ni­fer og Chri­stop­her Yost (ra­e­ven og bam­sen) hav­de la­ert de­res drabs­ma­end Frank Fe­lix og Josh Acos­ta (ra­e­ven og lø­ven) at ken­de ved po­pu­la­e­re sam­men­kom­ster, hvor al­le var kla­edt i over­ens­stem­mel­se med de­res ’in­dre fur­ry-iden­ti­tet’.

Ra­e­ven Art­hur var blot så uhel­dig at va­e­re på vi­sit.

Iføl­ge na­bo­er til Jen­ni­fer og Chri­stop­her Yost hav­de ae­g­te­par­ret va­e­ret en­ga­ge­ret i den lo­ka­le fur­ry fan­dom-grup­pe i nog­le år. Men de tog det ik­ke så al­vor­ligt.

Dét gjor­de deri­mod de­res 17-åri­ge dat­ter Kat­lynn Goodwill Yost, der i de pels­kla­ed­tes sam­fund hav­de ta­get nav­net Day­drea­mer Foxwolf.

Via in­ter­net­tet, hvor en stor del af det ver­den­s­oms­pa­en­den­de fur­rysamva­er fin­der sted, hav­de den pu­ber­tets­ram­te te­e­na­ger/drøm­me ra­ev in­dryk­ket en slags kon­tak­tan­non­ce, hvor hun hav­de søgt ’ny ejer­mand/me­ster’.

Dét job hav­de den 25-åri­ge Frank Fe­lix gla­de­ligt på­ta­get sig. I fur­rysam­fun­det var han kendt som den do­mi­ne­ren­de ra­ev ’En­tey Fe­lix’. Og at døm­me ud fra en lang ra­ek­ke email syn­tes han, at den 17-åri­ge Day­drea­mer-ra­ev var la­ek­ker.

Kat­lynns nye ka­e­re­ste gjor­de fora­el­dre­ne Chri­stop­her og Jen­ni­fer Yost så nervø­se, at de gan­ske en­kelt for­bød de­res dat­ter at se sin nye ’ejer­mand’. Og det blev ska­eb­nesvan­gert. Kort tid ef­ter blev de to fur­ry-fan­dom-fora­el­dre og de­res go­de ven Art­hur (28) dra­ebt med fle­re skud i ho­ved og bryst. Kat­lynn Yost, der først var mista­enkt for at plan­la­eg­ge mor­det på fora­el­dre­ne, er nu ren­set. Og til­ba­ge står ra­e­ven og ul­ven (Fe­lix og Acos­ta) som de ene­ste mista­enk­te.

For en uge si­den søg­te de to for­mode­de mor­de­re (nu uden dy­red­rag­ter) en ny rets­da­to. Og fur­rysa­gen er nu sat til 13. ja­nu­ar 2017.

Si­den sa­gen eks­plo­de­re­de i de ame­ri­kan­ske me­di­er, har man­ge i den hidtil ukend­te subkul­tur haft det hårdt.

Lo­ka­le ar­ran­ge­men­ter, der før for­løb uden ret me­get an­det end et skul­der­tra­ek og et ska­evt smil fra det om­kring­lig­gen­de sam­fund, er ble­vet af­lyst el­ler li­ge­frem for­budt.

Og selv­om mord­s­a­gen i sig selv er re­la­tivt ba­nal, så har kob­lin­gen mel­lem mor­de­ne og fur­ry-kul­tu­ren va­e­ret uhel­dig.

»Det er gan­ske en­kelt det va­er­ste, der no­gen­sin­de er sket for vo­res lil­le sam­fund,« si­ger fur­ry-fan­dom-blog­ger Patch O’Furr til bla­det Rol­ling Sto­ne.

»Et mord som det­te er ik­ke us­a­ed­van­ligt, når man sam­men­lig­ner det med, hvad der el­lers sker i store ame­ri­kan­ske by­er. Men når det sker i et ni­che-sam­fund som vo­res, kan det va­e­re altø­de­la­eg­gen­de. Det ene­ste, vi øn­sker, er at bli­ve ladt i fred og ha­ve det sjovt,« si­ger Patch O’Furr. Livs­stil hand­ler mest om pels Me­di­er­ne er bå­de fa­sci­ne­re­de og in­ter­es­se­re­de, og ame­ri­ka­ner­ne kig­ger må­ben­de og smi­len­de med ind i en for de fle­stes ved­kom­men­de ukendt og dybt un­der­lig ver­den.

Da den land­skend­te stu­di­e­va­ert Mi­ka Brzezin­ski fra tv-sta­tio­nen MSNBC så­le­des skul­le rap­por­te­re om de tragi­ske nyhe­der fra fur­rysam­fun­det, end­te hun med at få et gri­ne­flip så mas­sivt, at hun blev ført ud af stu­di­et. Bag­ef­ter sag­de den er­far­ne tv-va­ert:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.