Er

BT - - NYHEDER -

»Jeg har be­ska­ef­ti­get mig med man­ge sa­er­pra­e­ge­de em­ner. Men dét her er jo fuld­sta­en­dig van­vit­tigt.«

Den ame­ri­kan­ske jour­na­list Ge­or­ge Gur­ley me­ner dog, at der er god grund til at snak­ke me­re om he­le fur­ry fan­dom-fa­eno­me­net.

Un­der sin om­fat­ten­de re­search til en fur­ry-ar­ti­kel i bla­det Va­ni­ty Fair stød­te Gur­ley ef­ter eget ud­sagn på en magt­fuld og sta­er­kt seksu­a­li­se­ret un­der­grund­skul­tur, hvor ti­tu­sin­der mød­tes til of­fi­ci­el­le år­li­ge kon­ven­ter i fle­re ame­ri­kan­ske stor­by­er.

Iføl­ge Ge­or­ge Gur­ley går det her i høj grad ud på at fin­de vil­li­ge se­x­part­ne­re ik­la­edt de fo­re­truk­ne dy­re­kostu­mer. Og han forta­el­ler og­så, at store de­le af fur­ry-til­ha­en­ger­ne iden­ti­fi­ce­rer sig me­re som dyr end men­ne­sker. Na­zi-fur­ry­er er mest on­li­ne »Det er ik­ke ba­re en hob­by. Det er sex, det er re­li­gion, det er en må­de at le­ve på,« si­ger jour­na­li­sten, der i for­bin­del­se med pro­jek­tet og­så stød­te på end­nu me­re out­re­re­de fur­ry-grup­per som de så­kald­te na­zi­fur­ri­es, hvor be­un­drin­gen for de pels­kla­ed­te kom­bi­ne­res med en fa­sci­na­tion af Adolf Hit­lers ide­a­ler.

Na­zi-fur­ri­er­ne er dog yderst be­gra­en­se­de i an­tal og fi­gu­re­rer ude­luk­ken­de på in­ter­net­tet. Og iføl­ge Ge­or­ge Gur­ley går bå­de lands­da­ek­ken­de fur­ry-kon­ven­ter og lo­ka­le mø­der of­te ud på at fin­de vil­li­ge se­x­part­ne­re ik­la­edt de fo­re­truk­ne dy­re­kostu­mer. Dy­re leg med dyr Gur­ley forta­el­ler, at store de­le af fur­ry-til­ha­en­ger­ne iden­ti­fi­ce­rer sig me­re som dyr end men­ne­sker.

De far­ve­strå­len­de dy­re­kostu­mer kan let ko­ste op til 35.000 kr.

De fle­ste med­lem­mer af fur­ry fan­dom-fa­eno­me­net, der op­stod i 1980, dyr­ker kun de­res hob­by i for­bin­del­se med rol­le­spil på in­ter­net­tet og en­kelt­stå­en­de ar­ran­ge­men­ter i lø­bet af året, mens an­dre fur­ri­er le­ver per­ma­nent i de­res dy­rerol­ler. SUBKUL­TUR Fur­ry er en subkul­tur, som ge­ne­relt in­ter­es­se­rer sig for dy­re-lig­nen­de fi­gu­rer, der er til­lagt men­ne­ske­li­ge egen­ska­ber.

Fa­eno­me­net op­stod, iføl­ge fan­dom­hi­sto­ri­ker Fred Pat­ten, ved et ame­ri­kansk sci­en­ce-fi­ction kon­vent i 1980.

Subkul­tu­ren har og­så sta­er­ke seksu­el­le un­der­to­ner, hvor del­ta­ger­ne er til­truk­ket af og dyr­ker sex med hin­an­den – ud­kla­edt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.