Ita­li­ensk mun­ke­by: Hvis I dyr­ker frugt­bar sex på vo­res ho­tel­ler, så bor I gra­tis

BT - - NYHEDER -

En lo­kal turist­chef i mun­ke­by­en As­si­si for­sø­ger at sa­et­te gang i øko­no­mi­en og skub­be fød­sels­ra­ten i vej­ret med et an­der­le­des til­bud. Eu­ge­nio Gu­ar­duc­ci in­vi­te­rer al­le par på gra­tis over­nat­ning, hvis de und­fan­ger børn på by­ens ho­tel­ler.

Ti ho­tel­ler til­by­der pen­ge­ne re­tur el­ler et nyt, gra­tis op­hold, hvis be­sø­get fø­rer til en fød­sel.

Ga­ester­ne skal blot frem­vi­se en fød­sel­sat­test, så det kan be­vi­ses, at und­fan­gel­sen ske­te, mens de be­søg­te As­si­si. Via at­te­sten kan ga­ester­ne sand­syn­lig­gø­re, at bar­net blev und­fan­get i by­en ni må­ne­der tid­li­ge­re.

»At brin­ge børn til ver­den er en ae­g­te ka­er­lig­heds­hand­ling. Den skal man op­mun­tre til trods li­vets man­ge be­sva­er­lig­he­der,« si­ger grup­pen bag kampag­nen.

Eu­ge­nio Gu­ar­duc­ci har sagt, at må­let er at til­tra­ek­ke turi­ster til det ku­pe­re­de Um­bri­en med ho­ved­sta­den Peru­gia. Re­gio­nen lig­ger øst for Tosca­na. Sam­ti­dig hå­ber man, at ini­ti­a­ti­vet vil brin­ge fle­re børn til ver­den. Ita­li­en har EUs la­ve­ste fød­sels­ra­te og en af de la­ve­ste i he­le ver­den.

Der blev født ot­te ba­by­er for hver 1.000 ind­byg­ge­re i 2015 iføl­ge EUtal fra i som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.