VIDENSKAB.DK Fed ost er ik­ke min­dre sundt

BT - - NYHEDER -

Vi har la­en­ge få­et at vi­de, at fe­de oste er no­get, vi bør hol­de os fra, og Fø­de­va­re­sty­rel­sen an­be­fa­ler, at man va­el­ger oste med højst 17 pro­cent fedt. Men nu ty­der det på, at det fak­tisk ik­ke gør no­gen for­skel for hel­bre­det, om man smi­der ma­ger el­ler fed ost i ind­købs­kur­ven. Det forta­el­ler for­ske­re fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i et nyt stu­die. »Det her er før­ste gang, man sam­men­lig­ner fuld­fed ost med fedt­fat­tig ost, og der­for er re­sul­ta­tet ret spa­en­den­de, men det over­ra­sker mig fak­tisk ik­ke, at der in­gen for­skel er,« si­ger ph.d.-stu­de­ren­de og ho­ved­for­fat­ter til stu­di­et Fa­ri­naz Ra­zi­a­ni fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Bå­de va­egt og blod­tryk Det nye re­sul­tat ga­el­der bå­de for ko­leste­rol­tal, kro­p­sva­egt, fedt­ma­eng­de, in­sulin­re­si­stens og blod­tryk. For­sker­ne un­der­stre­ger dog og­så, at stu­di­et ik­ke gi­ver be­la­eg for, at man spi­ser fed ost for sund­he­dens skyld.

»Man kan ik­ke kon­klu­de­re, at fed ost iso­le­ret set har en po­si­tiv virk­ning på sund­he­den. Det af­ha­en­ger fuld­sta­en­dig af, hvad al­ter­na­ti­vet er. Hvis man i ste­det for fed ost vil­le spi­se me­re smør el­ler for­ar­bej­det kød, er ost nok et bed­re valg, men na­tur­lig­vis fin­des der sun­de­re al­ter­na­ti­ver til fed ost,« si­ger Fa­ri­naz Ra­zi­a­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.