Kul­tur Dø­de Bowie for at red­de ver­den?

En ra­ek­ke store stjer­ner som David Bowie, Prin­ce og Leo­nard Co­hen er dø­de i årets løb. Det har gi­vet al­ver­dens kon­spira­tions­te­o­re­ti­ke­re bra­end­stof til et hav af nye, vil­de hi­sto­ri­er

BT - - KULTUR - DØ­DE KENDISSER Jan Erik­sen | ho­eg@bt.dk

El­vis le­ver. Paul McCart­ney er død. Bey­on­cé er en klon. Whit­ney Hou­ston ar­bej­der i dag som stewar­des­se. Ma­rilyn Mon­roe blev dra­ebt af FBI, ma­fi­a­en, fag­for­e­nin­ger­ne, JFK og ... Der fin­des man­ge me­re el­ler min­dre vel­kend­te kon­spira­tions­te­o­ri­er om le­ven­de og af­dø­de kend­te. Ale­ne Ma­rilyn Mon­ro­es død er ef­ter si­gen­de om­ga­er­det af et tre­cif­ret an­tal kon­spira­tions­te­o­ri­er.

Med de ut­ro­lig man­ge ken­dis­døds­fald i år vil året 2016 i sig selv utvivl­s­omt bli­ve om­ga­er­det af nye kon­spira­tions­te­o­ri­er, når vi na­er­mer os nytår. For hvor­for sø­de så man­ge?

Indtil da har net­tets kon­spira­tions­te­o­re­ti­ke­re gyld­ne da­ge. BT har har stu­de­ret fa­eno­me­net.

Bowie ad­va­re­de om ver­dens un­der­gang

Der var rig­tig man­ge te­o­ri­er om David Bowies død ved årets be­gyn­del­se. Iføl­ge nog­le kon­spira­tions­te­o­re­ti­ke­re for­søg­te den dø­en­de le­gen­de at ad­va­re om ver­dens kom­men­de un­der­gang.

En af de ny­e­re Bowie-te­o­ri­er er, at sing­len ’Bla­ck­star’ fra det, der skul­le bli­ve hans sid­ste al­bum, er en ko­det med­del­el­se, der forta­el­ler os, at no­get me­get slemt er på vej.

Der er folk, der me­ner, at Bowies sang for­ud­si­ger, hvor­dan Pla­net X, og­så kal­det Ni­biru, et ka­em­pe pla­ne­ta­risk ob­jekt, vil ram­me ned i Jor­den og ud­lø­se men­ne­ske­he­dens un­der­gang.

Bowie blev an­gi­ve­ligt kon­tak­tet af det hem­me­li­ge, mysti­ske bro­der­skab Il­lu­mi­na­ti, der bad ham ad­va­re os dø­de­li­ge om den kom­men­de ka­ta­stro­fe.

Hen­vis­nin­ger­ne til en ’sort stjer­ne’ i tek­sten samt ud­tryk som ’da­gen for hen­ret­tel­sen’ og en ’en­gel fal­der’ er me­re end ri­ge­ligt be­vis. For dem.

Hvis man til­fø­jer de ok­kul­te sym­bo­ler og bil­le­der i mu­sik­vi­deo­en, har kon­spira­tions­te­o­re­ti­ke­re ri­ge­ligt at ar­bej­de med.

Nog­le me­ner så­gar, at Bowie på­før­te sig selv sin kra­eft­syg­dom (!) for at kun­ne dø for men­ne­ske­he­den.

David Bowie dø­de 10. ja­nu­ar. Kil­de: www.di­sclo­se.tv

Prin­ce og ele­va­to­rer­ne

Prin­ce brød sig ik­ke om ele­va­to­rer. I et in­ter­view med CBS This Mor­ning af­slø­re­de pro­du­ce­ren L.A. Reid, at Prin­ce en­gang for­tal­te ham, at ele­va­to­rer var ’dja­ev­le’. Til­fa­el­digt – el­ler ...?

Prin­ce blev fun­det i ele­va­to­ren i sit Pais­ley Park-kom­pleks på da­gen for sin død.

Prin­ces ’Let’s Go Cra­zy’ be­gyn­der med en pra­e­di­ken­lig­nen­de ta­le og in­de­hol­der en linje om ele­va­to­ren, der for­sø­ger at ’kø­re dig ned’.

Prin­ce hav­de en kort og lidt aka­vet kar­ri­e­re på de so­ci­a­le me­di­er. Hans sid­ste In­s­ta­gram-ind­la­eg, der blev ud­gi­vet kort før hans død, var et bil­le­de af ham, som ef­ter si­gen­de var ledsa­get af en se­ne­re slet­tet be­sked, ’Just When U Thought U We­re Sa­fe’. Prin­ce kom med man­ge mysti­ske ud­ta­lel­ser. Den­ne er ble­vet for­tol­ket i fle­re sam­men­sva­er­gel­ses-til­bø­je­li­ge hjør­ner af in­ter­net­tet som, at han vid­ste, at han var i fa­re.

Prin­ce dø­de 21. april. Kil­de: thewrap.com Spio­nen Leo­nard Co­hen Der har i åre­vis fl­o­re­ret en te­o­ri om, at Leo­nard Co­hen var hem­me­lig agent for CIA el­ler mu­lig­vis is­ra­el­ske Mos­sad. Han var jo jø­de.

Te­o­ri­er­ne er isa­er in­spi­re­ret af san­gen ’Fi­eld Com­man­der Co­hen’, hvor han kal­der sig selv ’den vig­tig­ste spion’, der gik i clinch med Fi­del Ca­stro. Som en me­ta­for vil de fle­ste nok me­ne. Men fans op­rem­ser en ra­ek­ke fakta som in­di­ka­tion for spion-på­stan­den. Det om­fat­ter bl.a. Co­hens kortva­ri­ge for­hold til Ja­nis Jop­lin og den­nes da­va­e­ren­de ka­e­re­ste Kris Kri­stof­fer­son – hvis far var agent – på Chel­sea Ho­tel i New York.

Det sag­noms­pund­ne ho­tel var et yn­det forum for ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­nings­folk. Her re­k­rut­te­re­de man agen­ter i det de­kan­te kunst­ner­mil­jø.

Co­hen har selv be­skre­vet, hvor­dan han som helt ung på mystisk vis kun­ne for­la­de Ha­van­na i Cu­ba kort ef­ter kom­mu­ni­ster­nes mag­tover­ta­gel­se. Det lyk­ke­des ham at sni­ge sig ind i et fly, selv­om han egent­lig var an­holdt af det cu­ban­ske po­li­ti. Blev af­rej­sen fik­set af CIA – el­ler må­ske Fi­del Ca­stro?

Iføl­ge Co­hen selv blev han an­holdt i Ha­van­na, pla­ce­ret i luft­hav­nen med en 14-årig be­tjent, som for­lod rum­met, hvor­ef­ter Co­hen van­dre­de ud til et fly, som lod ham kom­me om bord uden pas og bil­let.

Leo­nard Co­hen dø­de 7. novem­ber Kil­de: di­s­in­fo.com Ge­ne Wil­der og Man­dela-ef­fek­ten Sku­e­spil­le­ren Ge­ne Wil­der dø­de 29. au­gust. Han blev straks of­fer for det, nog­le kal­der ’Man­dela-ef­fek­ten’: At bru­ge­re af de so­ci­a­le me­di­er kol­lek­tivt bli­ver eni­ge om, at ’han er da død for la­engst’. At nyhe­den om Man­de­las og nu Wil­ders død måt­te va­e­re en upas­sen­de jo­ke.

Man­ge ha­ev­der nem­lig sta­e­digt, at Man­dela dø­de i fa­engs­let, og at den per­son, man se­ne­re kun­ne føl­ge ude i fri­he­den, var en an­den, el­ler mu­lig­vis en ’ånd’, der hav­de ta­get bo i hans krop.

Fle­re in­ter­net­me­di­er hop­pe­de iføl­ge bru­ger­ne af red­dit.com på den ga­lej og skrev nyhe­der om Ge­ne Wil­der af ty­pen, ’Af­død sku­e­spil­ler lø­jet død igen’, in­den sand­he­den gik op for dem. Blev Muham­mad Ali in­fi­ce­ret med syg­dom? Blev Muham­mad Ali in­fi­ce­ret med en form for am­fe­ta­min med det for­mål at gi­ve ham Par­kin­sons sy­ge? Det me­ner kon­spira­tions­te­o­re­ti­ke­re.

Den af­dø­de bok­ser var en af de mest re­ge­rings­kri­ti­ske stem­mer i 60er­nes USA. Den ka­ris­ma­ti­ske bok­ser ka­em­pe­de for bor­ge­ret­tig­heds­be­va­e­gel­sen, tord­ne­de mod Viet­nam-kri­gen og kon­ver­te­re­de til is­lam. Iføl­ge nog­le fans blev han in­fi­ce­ret af FBI med et stof kal­det met­hyl phe­nyl te­tra­hy­dro­py­ri­ni­de (MPTP), som be­vi­se­ligt kan for­år­sa­ge Par­kin­sons sy­ge.

Of­fi­ci­elt blev han al­le­re­de i 1981 di­ag­no­sti­ce­ret med be­gyn­den­de de­mens – en ty­pisk bok­ser­syg­dom. Men hans fa­ste la­e­ge, dr. Abra­ham Lie­ber­man, ac­cep­te­re­de al­drig den di­ag­no­se. An­dre me­ner, at han – som Man­dela – al­le­re­de for år­ti­er si­den blev dra­ebt af FBI og er­stat­tet af en an­den per­son. Det skul­le for­kla­re, hvor­for han aen­dre­de per­son­lig­hed.

Muham­mad Ali dø­de 3. ju­ni.

FO­TO: ANDREAS MEIER.

Blev Muham­mad Ali in­fi­ce­ret med Par­kin­sons sy­ge? El­ler var for­kla­rin­gen på syg­dom­men i vir­ke­lig­he­den, at han hav­de va­e­ret død i åre­vis og er­stat­tet med en bed­ra­ger?

FO­TO: J.L. CEREIJIDO

Leo­nard Co­hen slap på mystisk vis ud af Ha­van­na un­der den cu­ban­ske re­vo­lu­tion. Det gav an­led­ning til te­o­ri­er om, at han i vir­ke­lig­he­den var spion for CiA el­ler Mos­sad.

FO­TO: MYCHELE DANIAU

En­kel­te in­ter­net­si­der hop­pe­de i med beg­ge ben, da net­bru­ge­re på­stod, at sku­e­spil­le­ren Ge­ne Wil­der al­le­re­de var død i for­vej­en.

FO­TO: KEVORK DJANSEZIAN

For­ud­så Prin­ce sin egen død i san­gen ’Let’s Go Cra­zy’ og i sin sid­ste op­da­te­ri­ing på In­s­ta­gram?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.