Peyk klar med pin­lig ko­me­die

BT - - KULTUR -

NY KO­ME­DIE Når man spør­ger Ni­ko­laj Peyk, hvad den per­fek­te ko­me­die er, fal­der sva­ret promp­te: »Jeg tror kun, jeg kan na­ev­ne et par ko­me­di­er, som jeg sy­nes er per­fek­te. Og den ene er ’Dum og dum­me­re’. Det kan vist ik­ke gø­res me­get bed­re,« smi­ler den tid­li­ge­re bag­mand bag hip-hop-suc­ce­ser­ne Mc Ei­nar og Øst­kyst Hust­lers.

Si­den 2001 har han ar­bej­det i tv-bran­chen, pri­ma­ert som ma­nuskript­for­fat­ter af co­me­dy i for­skel­li­ge for­kla­ed­nin­ger. Heri­blandt fil­men ’Inkas­so’ og tv-se­ri­en ’Hvor fan­den er Her­ning’.

Nu er den 50-åri­ge alt­mu­lig­mand klar med sin de­bu­tilm som in­struk­tør, ko­me­di­en ’Un­dercover’, der har Lin­da P., Ro­land Møl­ler, Papri­ka Ste­en og Ali Ka­zim på rol­le­li­sten.

I fil­men skal ver­dens dår­lig­ste po­li­ti­be­tjent Rik­ke (Lin­da P.) es­kor­te­re fan­gen Mi­ck (Ro­land Møl­ler) til Fyn, men un­der­vejs bli­ver de for­fulgt af en gangster­boss (Ali Ka­zim), der vil ha­ve fin­gre i de 900.000 kro­ner, Mi­ck er lø­bet med. En sovs af pin­lig­hed Fil­men er skre­vet af Cas­per Chri­sten­sen på be­stil­ling af film­pro­du­cen­ter­ne, og Peyk af­slø­rer, at man­den bag de enor­me Klovnsuc­ce­ser på tv og film hver­ken har set fil­men, el­ler det ma­nuskript, som Peyk har om­skre­vet un­der­vejs:

»Jeg ved ik­ke, hvad Cas­per Chri­sten­sen vil sy­nes om den­ne her film. Jeg har ik­ke talt med ham un­der­vejs. Men jeg hå­ber, han vil sy­nes, det er fedt. Da han af­le­ve­re­de ma­nus­set, lå­ste han sig fast i en mil­li­on an­dre pro­jek­ter,« si­ger Ni­ko­laj Peyk, der har aen­dret godt og grun­digt i Cas­per Chri­sten­sens op­rin­de­li­ge ma­nus.

»Jeg stod med det her over­flø­dig­heds­horn af cra­zi­ness, men det kun­ne ba­re ik­ke la­de sig gø­re i for­hold til de ram­mer, der var for fil­men. Så han gav mig lov til at la­ve om, og det er sgu ik­ke ble­vet det, han af­le­ve­re­de i be­gyn­del­sen,« si­ger Ni­ko­laj Peyk.

»Selv­om ’Klovn’ på man­ge må­der er no­get an­det end det, jeg vil la­ve, så er det al­li­ge­vel og­så i sam­me fa­mi­lie som ’Klovn’. På den må­de at det er ba­se­ret på nog­le men­ne­sker, der vri­der sig rundt i en mod­by­de­lig sovs af pin­lig­hed, for­di de har truf­fet nog­le for­ker­te valg, og des­pe­rat prø­ver at gra­ve sig ud og sam­le stum­per­ne op med bra­ek­ke­de fin­gre. Det er den slags, jeg og­så sy­nes er sjovt. Og selv­om fil­men er for­talt med et an­det tem­po, et an­det sprog og en helt an­den ae­ste­tik end ’Klovn’, så var det Cas­per, der lan­ce­re­de det, og jeg er så ba­re den, der kom ind over og øde­lag­de det he­le,« smi­ler Ni­ko­laj Peyk. ’Un­dercover har pre­mi­e­re tors­dag i den kom­men­de uge. Jeg ved ik­ke hvad Cas­per Chri­sten­sen vil sy­nes om den­ne her film. Jeg har ik­ke talt med ham un­der­vejs. Men jeg hå­ber, han vil sy­nes, det er fedt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.