Mads

FUGLEDE

BT - - SØNDAG -

Hvad sy­nes du er den vig­tig­ste dan­ske va­er­di? Hvor­fra har du din in­ter­es­se for USA? Kom­mer ver­den til at gå un­der ef­ter Trump? 46 år – USA-Ana­ly­ti­ker Me­ner du, me­di­er­ne ge­ne­relt bør ryste po­sen og va­e­re selv­kri­ti­ske ef­ter det ame­ri­kan­ske valg? SE HANS FOTOALBUM PÅ SI­DE 14-15 Hvil­ke ste­der i USA vil du an­be­fa­le an­dre at op­le­ve?

Fri­sind og fa­ed­re­land­ska­er­lig­hed. Vi er et fri­sin­det folk, der al­drig vil bli­ve øde­lagt af po­li­tisk kor­rek­t­hed – og når det sid­ste bryst er ble­vet til­da­ek­ket af mør­ke­ma­end el­ler for­vir­re­de fe­mi­ni­ster, vil en ung, blond pi­ge smi­de tø­jet og lø­be nø­gen gen­nem Strø­get. Det lig­ger sim­pelt­hen i vo­res dna. Fa­ed­re­land­ska­er­lig­hed: Jeg el­sker dis­se bø­ge­ly­se øer hø­je­re end no­get an­det, og har det til­fa­el­les med al­le mi­ne lands­ma­end, at alt hvad jeg er, skyl­der jeg den­ne na­tion. Jeg tror, det skyl­des min op­va­ekst i New Ze­aland, som min­der om USA, det er et ind­van­drer­sam­fund, hvor man har hak­ket sig et liv ud af vild­nis­set, mens man har kva­er­ket de ind­fød­te. Ame­ri­ka­ne­re og new ze­ala­en­de­re min­der me­get om hin­an­den, selv­om de ik­ke vil va­e­re ved det. Nej. USA har ud­vik­let sig fra at va­e­re en ube­ty­de­lig øko­no­misk, kul­tu­rel og mi­li­ta­er magt i slut­nin­gen af 1700-tal­let, til at va­e­re den mest magt­ful­de na­tion i pla­ne­tens hi­sto­rie, for­di man net­op ik­ke er af­ha­en­gig af, at al­le pra­esi­den­ter er ge­ni­a­le. In­di­mel­lem kom­mer der en ska­e­vert, men USA ud­vik­ler sig al­li­ge­vel. Så sundt er de­res sy­stem. Me­di­er­ne her­hjem­me er al­tid for ukri­ti­ske over for de­mo­kra­ter­ne og for for­doms­ful­de, når det ga­el­der re­pu­bli­ka­ner­ne. Og­så ved det­te valg. Midt­ve­sten og pra­e­ri­en er to sta­er­kt un­der­vur­de­re­de om­rå­der fyldt med sjove ty­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.