SÅ­DAN ER DET GÅ­ET DE SY­GE BØRN B

BT - - SØNDAG -

T fulg­te i for­å­ret 2015 fi­re børn med vidt for­skel­li­ge di­ag­no­ser. Al­le gik de i Bør­ne­hu­set SIV og var i gang med at bli­ve ud­slu­set til ver­den ef­ter at ha­ve til­bragt he­le de­res liv i iso­la­tion. Mens to af bør­ne­ne, Adam og Au­ra, beg­ge er i fuld gang med at ind­hen­te li­vet i al­min­de­li­ge bør­ne­ha­ver, går Mal­te med det hal­ve hjer­te og lun­ge­sy­ge Vi­cto­ria fort­sat i Bør­ne­hu­set SIV. De er end­nu ik­ke ro­bu­ste nok til ver­den uden­for. Til gen­ga­eld er de se­je­re end de fle­ste.

SØN­DAG 20. NOVEM­BER 2016

er en in­sti­tu­tion for al­vor­ligt sy­ge børn og de­res fa­mi­li­er. Hu­set lig­ger i Farum og er det ene­ste af sin slags i Dan­mark. Når man har et al­vor­ligt sygt barn, er man som fa­mi­lie of­te tvun­get til at le­ve i iso­la­tion, da bar­nets im­mun­for­svar er for skrø­be­ligt til kon­takt med om­ver­de­nen. I Bør­ne­hu­set SIV får fa­mi­li­er­ne mu­lig­hed for at va­e­re sam­men med an­dre i hver­da­gen, og bør­ne­ne får mu­lig­hed for at va­e­re sam­men med an­dre børn og til­la­e­re sig so­ci­a­le kom­pe­ten­cer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.