MAL­TE, 4 ÅR, FØDT MED ET HALVT HJER­TE

BT - - SØNDAG -

Mal­te har en tvil­lin­ge­bror, og al­le­re­de da dren­ge­ne lå i ma­ven på de­res mor Ka­ri­na Gam­mel­mark, vid­ste la­e­ger­ne, at der var for­skel på de to dren­ge. Malt­he hav­de kun et halvt hjer­te og vil­le na­ep­pe over­le­ve.

I dag er Mal­te fi­re år. Han har va­e­ret gen­nem fle­re hjer­te­o­pe­ra­tio­ner og har fle­re gan­ge va­e­ret ta­et på at dø, men Mal­te er så­dan én, der slår igen, når li­vet prø­ver at slå ham ud.

En sa­er­lig styr­ke og vil­je

»Han er iha­er­dig, og han har en sa­er­lig styr­ke og en vil­je. Selv om han var min­dre og me­re skrø­be­lig end sin bror, var det ham, det var sta­er­ke­st. Det er dét, der har gjort, at han over­le­ve­de,« si­ger Ka­ri­na Gam­mel­mark.

Det er ik­ke nemt at for­kla­re et par tvil­lin­ged­ren­ge, hvor­for den ene må gå til svøm­ning, og at den an­den ik­ke må, og den ene må ta­ge til bør­ne­fød­sels­dag, mens den an­den må bli­ve hjem­me. Men Mal­tes im­mun­for­svar er end­nu ik­ke sta­er­kt nok.

At dren­ge­ne går i hver sin bør­ne­ha­ve, kan og­så va­e­re sva­ert at for­kla­re.

Mens bro­de­ren Mads Emil går i en al­min­de­lig bør­ne­ha­ve, ken­der Mal­te ik­ke til an­det end Bør­ne­hu­set SIV og dets be­skyt­ten­de ram­mer. Fa­mi­li­ens håb er, at dren­ge­ne frem­over kan kom­me til at gå i sam­me bør­ne­ha­ve.

Må­ske til for­å­ret el­ler i be­gyn­del­sen af som­me­ren 2017.

»Det vil­le va­e­re fan­ta­stisk, hvis det kun­ne la­de sig gø­re. Men vi ved jo ik­ke, hvor­dan det vil gå. Mal­te har sta­dig kun et halvt hjer­te og et an­der­le­des kredsløb. Men han har få­et fle­re kra­ef­ter til at be­ka­em­pe de in­fek­tio­ner, der vil kom­me,« si­ger Ka­ri­na Gam­mel­mark.

Det kra­e­ver sit

Mal­te er sta­dig be­ty­de­ligt min­dre end sin bror, han bli­ver hur­tigt tra­et, og sprog­ligt og kog­ni­tivt er han og­så bag­ud. Det kra­e­ver sit at le­ve med et halvt hjer­te.

Hel­dig­vis er Mal­te se­je­re end de fle­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.