M

BT - - SØNDAG -

Mai­se Njor Tho­mas Lek­feldt

ar­tin Spangs­bro-Pe­der­sen og Astrid Erik­sen sid­der på en café på Nør­re­bro med en kaf­fe hver, mens der skru­es op for mør­ket i ga­den uden­for. Man kan ik­ke se det på dem. Li­ge­som man ik­ke umid­del­bart kan se på folk, at de stem­mer so­ci­al­de­mo­kra­tisk el­ler sam­ler på mo­del­jer­n­ba­ner. Men der er no­get ved dem, som en­gang var en hem­me­lig­hed, og som nu er ude i det åb­ne: De er aseksu­el­le, det vil si­ge, at de slet ik­ke har lyst til sex. Og net­op for­di de var tra­et­te af at lu­ske rundt langs pa­ne­ler­ne, var de tid­li­ge­re i år med til at stif­te Fore­nin­gen for Aseksu­el­le i Dan­mark, FAD. Ved den stif­ten­de ge­ne­ral­for­sam­ling kom der 15, og nu har Astrid Erik­sen li­ge ind­skre­vet med­lem num­mer 20. Mar­tin Spangs­bro Pe­der­sen, 36, er ud­dan­net regn­skabs­me­d­ar­bej­der, la­ver fri­vil­ligt ar­bej­de og er job­sø­gen­de. Astrid Erik­sen, 24, har en ba­chel­or i et­no­lo­gi og skal na­e­ste år i gang med at la­e­se til bio­a­na­ly­ti­ker. Det er der ik­ke no­get sa­ert i, men når de forta­el­ler folk, at de er aseksu­el­le, åb­ner det for en slu­se af spørgs­mål, og det er ik­ke al­tid spørgs­mål for sar­te sja­e­le.

Mar­tin Spangs­bro-Pe­der­sen: »Al­le af­kra­e­ver én en for­kla­ring. Så spør­ger de må­ske, om man har va­e­ret mis­brugt som barn, li­der af hor­mon-uba­lan­ce, er psy­kisk syg el­ler er ho­mo­seksu­el, men ban­ge for at kom­me ud af ska­bet. Jeg or­ker na­e­sten ik­ke la­en­ge­re at skul­le for­kla­re og for­sva­re mig, men det vir­ker åben­bart ek­stremt pro­vo­ke­ren­de på man­ge men­ne­sker. Vi bry­der nor­men for, hvad sam­fun­det hand­ler om. Jeg sy­nes ba­re, at sex er in­tet­si­gen­de og ke­de­ligt. Og så er der nog­le, der spør­ger, om jeg f.eks. ona­ne­rer, og det spør­ger jeg da egent­lig ik­ke an­dre men­ne­sker om.«

Her hop­per den ny­fig­ne jour­na­list straks på og spør­ger, om han så gør det. »Ja, det kan jeg godt fin­de på. Men det fun­ge­rer mest som en stress-re­duk­tion.«

Astrid Erik­sen: »For man­ge er det en in­vi­ta­tion til at spør­ge, om jeg er ble­vet mis­brugt som barn, el­ler om jeg ba­re ik­ke har mødt den rig­ti­ge. Det kra­e­ver ener­gi at forta­el­le, at man er aseksu­el.«

Mar­tin Spangs­bro-Pe­der­sen: »Jeg har gå­et rundt med en for­kert­heds­fø­lel­se det me­ste af mit voks­ne liv, og det var først, da jeg for fi­re­fem år si­den stød­te på det her be­greb på en ame­ri­kansk hjem­mesi­de, at jeg kun­ne fø­le mig til ret­te et sted. At la­e­se an­dres tan­ker om det og kun­ne spej­le sig i dem var en helt ube­gri­be­lig let­tel­se. Det var på en si­de, der hed AVEN, og der så jeg så, at der var en de­bat­t­råd på dansk. På den må­de kun­ne jeg fin­de an­dre, og det var og­så dér, vi ind­led­te en di­a­log om at stif­te en fore­ning.«

Astrid Erik­sen: »Det gi­ver en grad af sik­ker­hed at vi­de, at der ik­ke er no­get galt med en. Der er jo ik­ke no­gen lit­te­ra­tur, hvor ka­rak­te­rer­ne

’’

går rundt med mi­ne tan­ker. At mø­des med an­dre, der har det på sam­me må­de, gi­ver i sig selv tryg­hed, og man be­hø­ver ik­ke at fryg­te, at sam­ta­ler­ne dre­jer sig om em­ner, som vir­ker in­ti­mi­de­ren­de. Jeg har nog­le gan­ge stå­et i si­tu­a­tio­ner, hvor jeg na­er­mest har skul­let be­vi­se, at det er rig­tigt, at jeg har det så­dan. Dan­mark har det her ry for at va­e­re seksu­elt fri­gjort, men jeg kan op­le­ve det som se­xtvang.«

En spa­en­de­trø­je

Mar­tin Spangs­bro-Pe­der­sen: »Det er en spa­en­de­trø­je. Det er da godt, at vi le­ver i et land, hvor folk kan dyr­ke de­res seksu­a­li­tet, som de øn­sker, men fri­he­den bur­de og­så in­klu­de­re ret­ten til at va­e­re fri for sex.«

Astrid Erik­sen: »Jeg har spen­de­ret tre år på det hu­ma­ni­sti­ske faku­l­tet og sy­nes sex

Astrid Erik­sen: »Jeg ple­jer at si­ge, at jeg har prø­vet nok til at vi­de, at jeg er aseksu­el. Der i 7.-8. klas­se, da man be­gynd­te at fe­ste og drik­ke, da syn­tes jeg, det var sjovt at kys­se med no­gen og put­te, men så var det, som om de an­dre gik vi­de­re der­fra og til at va­e­re me­get fo­ku­se­re­de på sex. Jeg ta­enk­te, at jeg må­ske var en ’la­te bloo­mer’. En dag sad jeg og spe­ku­le­re­de over det og ta­enkt: »Hvis man sa­et­ter A for­an nor­mal, får man anor­mal. Gad vi­de, hvad der sker, hvis man sa­et­ter A for­an seksu­el?« Og så kun­ne jeg goog­le mig frem til, at der var an­dre som mig. Det var en stor let­tel­se, for så føl­te jeg mig ik­ke la­en­ge­re som en fre­ak.«

Mar­tin Spangs­bro-Pe­der­sen: »Jeg kan godt for­stå, at der var nog­le i LGBT-mil­jø­et (Lands­for­e­nin­gen for bøs­ser, les­bi­ske, bi­seksu­el­le og trans­per­so­ner, red.), der syn­tes, det var ma­er-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.