Som man er

BT - - SØNDAG -

Kli­nisk se­xo­log Jes­per Bay-Han­sen har bå­de aseksu­el­le og folk – bå­de kvin­der og ma­end – som har mi­stet se­xly­sten i sam­ta­le­te­ra­pi. Og der er en va­e­sent­lig for­skel på de to grup­per, si­ger han. »De men­ne­sker, som op­fat­ter sig selv som aseksu­el­le, har sim­pelt hen ik­ke lyst til at ha­ve lyst (til sex), hvor man­ge af mi­ne an­dre kli­en­ter ik­ke har lyst la­en­ge­re, men me­get ger­ne vil ha­ve det – hvil­ket er grun­den til, at de kon­tak­ter mig. Når jeg ta­ler med folk, som er aseksu­el­le, så er pro­ble­met of­te, at de er fo­rel­ske­de i – el­ler op­le­ver en ro­man­tisk til­tra­ek­ning af – en per­son, som har lyst, og så er det me­get sva­ert at mø­des. Så det hand­ler jo om at la­eg­ge kor­te­ne på bor­det og om nød­ven­digt sø­ge hja­elp, for man­ge vil na­tur­ligt ta­ge det som en af­vis­ning af dem, hvis de­res part­ner ik­ke har lyst til sex.«

Jes­per Bay-Han­sen si­ger, at man ik­ke ved så me­get om aseksu­el­le i for­hold, for­di der end­nu kun er få un­der­sø­gel­ser her­af. Men men­ne­sker, der ik­ke er aseksu­el­le, kan fak­tisk la­e­re no­get af den­ne grup­pe men­ne­sker.

’’

Vi kan la­e­re no­get

»Vi an­dre kan la­e­re at få et me­re af­slap­pet for­hold til seksu­el lyst, og at lyst kan va­e­re man­ge ting. Lyst kan hand­le om me­get an­det end sex, og sex er ik­ke al­tid en­de­må­let. Det er da og­så dej­ligt at få at vi­de, at din part­ner har lyst til at til­brin­ge tid med dig, el­ler har lyst til le­ve sam­men med dig – det er an­dre ly­ster, som og­så bur­de ta­el­le som en va­er­di i et par­for­hold. Så vi an­dre kan ta­en­ke over, om det nog­le gan­ge kan va­e­re rart at dyr­ke den ro­man­ti­ske ka­er­lig­hed, uden at det be­hø­ver, in­klu­de­re sex, og se, hvad der så sker.«

Et af pro­ble­mer­ne er, me­ner Jes­per BayHan­sen, at der ik­ke er så man­ge sund­heds­per­so­ner, der ved no­get om aseksu­a­li­tet, så når de ta­ler med et men­ne­ske, som er aseksu­el, er det sva­ert at hja­el­pe.

»Man skal hu­ske på, at det ik­ke er en syg­dom at va­e­re aseksu­el – det er sna­re­re en seksu­el va­ri­a­tion. Nog­le se­xo­lo­ger op­fat­ter aseksu­a­li­tet som en va­ri­ant af lyst. Og jeg for­står godt, at det kan va­e­re sva­ert, for­di folk of­te fø­ler, at det er ta­bu. El­ler bli­ver pro­vo­ke­ret af det. Mit råd til dem, der op­le­ver sig selv som aseksu­el­le, er at si­ge: ’Det er, som det er’. Det hand­ler om ac­cept, og det kan af og til ske, at man får lyst til in­ti­mi­tet i en el­ler an­den form se­ne­re i li­vet. Det skal ba­re ik­ke sy­ge­lig­gø­res. Og der er en stor til­freds­hed – og of­te per­son­lig blom­string – i seksu­el­le sel­ver­ken­del­ser og i at kun­ne si­ge, at så er det så­dan, det er, uan­set hvad an­dre måt­te me­ne om den sag.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.