SÅ­DAN LA­VER DU PULLED PORK DER­HJEM­ME

BT - - SØNDAG -

Li­ne Fel­holt

D»Vi har man­ge kun­der, som kom­mer og kø­ber kø­det for selv at til­be­re­de det – så, ja, det er vir­ke­lig ble­vet po­pu­la­ert,« si­ger han. Pulled pork er i dag at fin­de på de fle­ste café­kort og som halv­fa­er­di­gret i su­per­mar­ke­der­ne, men det er fak­tisk ret nemt at la­ve selv, for­sik­rer BTs slag­ter­me­ster. »Pulled pork er en re­la­tivt sim­pel ret. Det af­gø­ren­de er tå­l­mo­dig­hed, om­hyg­ge­lig­hed og go­de råva­rer, helst øko­lo­gisk svi­ne­kød. Det hand­ler om at for­be­re­de sig grun­digt og sa­et­te god tid af til ret­ten,« for­kla­rer Pe­ter Ste­en.

Pulled pork er nem­lig – det vil si­ge lang­tidstil­be­redt mad.

Ty­pisk la­vet af nak­ke­filet, skank el­ler bov fra svin. Udska­e­rin­ger, der be­står af me­re el­ler min­dre mø­re styk­ker kød bun­det sam­men af fedt, se­ner og bin­de­va­ev med pro­te­i­net kol­la­gen i.

»Kol­la­gen om­dan­nes ved den ret­te tem­pe­ra­tur til ge­lat­i­ne, der er kli­stret i ste­det for sejt. Den pro­ces sker un­der lang­tids­steg­nin­gen og er dét, der gør kø­det så mørt, at det til sidst fal­der fra hin­an­den,« for­kla­rer Pe­ter Ste­en.

Pulled pork er op­fun­det i syd­sta­ter­ne i USA. Egent­lig skal det gril­les, men da det dan­ske vin­ter­vejr er min­dre eg­net til grill, kan det sam­me la­e­kre re­sul­tat – med lidt slag­ter­fif – og­så op­nås i ovn.

»Den stør­ste ud­for­dring ved pulled pork i ovn er, at det er sva­ert at op­nå den sam­me ba­lan­ce som ved grill, hvor kø­det er saf­tigt, men ik­ke smat­tet. Men du op­når na­e­sten sam­me re­sul­tat ved blandt an­det at til­fø­re BBQ-sau­ce til ste­gen hver an­den ti­me, mens den er i ov­nen,« ly­der det fra BTs slag­ter­me­ster, som i den­ne uge gi­ver sin trin for trin-op­skrift på pulled pork.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.