Stil­le gra­esk lands­by­liv

Gra­e­ken­land er et turist­land. Men der er fle­re ube­rør­te oa­ser, hvor gra­e­ker­ne le­ver det gra­e­ske liv. Den lil­le hav­ne­by Si­vo­ta er en af de pragt­ful­de af dem

BT - - REJSER - GRA­E­KEN­LAND Tekst og fo­to: An­ders Ol­ling | rejser@bt.dk

El­sker du skrå­len­de turi­ster med høj pro­mil­le? Bli­ver du godt til­pas af an­mas­sen­de ga­desa­el­ge­re, og ny­der du char­ter­by­er­nes over­fyld­te re­stau­ran­ter med skri­gen­de un­ger og tvivl­s­om mad? Så er en tur til den stil­le hav­ne­by Si­vo­ta på den nord­li­ge del af det gra­e­ske fast­land nok ik­ke no­get for dig. Uden for som­me­rens højsa­e­son, hvor by­en er en po­pu­la­er desti­na­tion for isa­er gra­e­ke­re og ita­li­e­ne­re, er Si­vo­ta et dej­ligt fred­som­me­ligt al­ter­na­tiv til mas­se­turis­mens over­gea­re­de højhus­by­er med over­rend­te stran­de.

Den lil­le fla­ek­ke med blot ca. 3.000 ind­byg­ge­re rejser sig op ad stej­le bak­ker med pro­me­na­den ved lystbå­de- og fi­ske­ri­hav­nen som by­ens hjer­te. Her har pizza og sch­nitzel gan­ske vist sne­get sig ind på me­nu­kor­tet på en­kel­te re­stau­ran­ter, men det gra­e­ske køk­ken, Eu­ro­pas ae­ld­ste, står i cen­trum langt de fle­ste ste­der. Duf­ten af lo­ka­le hof­ret­ter som tzatziki, gyros og mus­a­ka ha­en­ger i luf­ten langs hav­ne­kaj­en, hvor man kan spi­se el­ler få sig en kop ef­ter­mid­dagskaf­fe med ud­sigt til det stil­le hav og Si­vo­tas grøn­ne na­boø­er. Sy­d­eu­ro­pa­ei­ske klas­si­ke­re som mid­del­havs­re­jer, bla­eks­p­rut­te og per­fekt til­be­redt dora­de-fisk er og­så til­ga­en­ge­li­ge på hav­nens man­ge re­stau­ran­ter.

I om­rå­det om­kring hav­nen går li­vet sin stil­le gang. Sej­ler­ne pas­ser de­res bå­de, og fi­ske­net gø­res i stand, mens hunde og kat­te le­ver i en re­la­tivt fre­de­lig sa­mek­si­stens. Bag hav­ne­om­rå­det får spi­se­ste­der­ne et me­re lo­kalt pra­eg, og ta­ger en fe­ri­e­ga­est på op­da­gel­se, åben­ba­res et af­slap­pet lands­by­liv med ap­pels­in­tra­e­er, oli­ven­lun­de og frit­gå­en­de fjer­krae mel­lem de gra­e­ske par­cel­grun­de. På en spad­se­re­tur kan man få et hyg­ge­ligt glimt af hver­da­gen i Si­vo­ta, når de lo­ka­le børn cyk­ler for­bi med sko­le­ta­sker på ryg­gen, og når va­ske­tø­jet ha­en­ges til tør­re ved si­den af vin­ran­ker­ne i de små ha­ver. Fra by­ens ho­tel­ler og resorts i bak­ker­ne er der ud­sigt til fa­er­ger og fragtski­be, der lang­somt dri­ver for­bi på Det Io­ni­ske Hav, og i bag­grun­den kan man skim­te øen Kor­fu, der lig­ger 10 km fra Si­vo­ta. Op­pe på over­nat­nings­ste­der­nes høj­de­d­rag er det stort set kun ly­den af bøl­ger­nes sag­te skvul­pen og fug­le­nes sang, som for­hin­drer ga­ester­ne i at bli­ve ind­hyl­let i en ab­so­lut stil­hed, der gør det let at for­dy­be sig i med­bragt rej­selek­tu­re. Din egen strand Hvor den al­min­de­li­ge gra­e­ken-lands­fa­rer nok er mest vant til fe­ri­eø­er­nes langstrak­te sand­stran­de, er om­rå­det om­kring Si­vo­ta do­mi­ne­ret af klip­pe­kyst af­brudt af små bug­ter med til­ba­ge­truk­ne, ufor­styr­re­de stran­de. Fle­re af dem er kun til­ga­en­ge­li­ge ad vand­vej­en, og le­jer man en lil­le båd, kan man en­de med at ha­ve en strand helt for sig selv, så man uden af­bry­del­ser kan ny­de stran­den og det kla­re vand. Har man ik­ke mod på at be­gi­ve sig ud på bøl­ger­ne for at fin­de sin helt egen strand, er der om­kring Si­vo­ta ad­gang til fle­re glim­ren­de stran­de, der lig­ger i lae for ha­vet på grund af de na­er­lig­gen­de småø­er. Her bli­ver ik­ke gjort det store ud af at sti­mu­le­re bør­ne­ne med al­ver­dens ak­ti­vi­te­ter, men ud­sty­ret med en pla­sti­cs­pa­de kan børns fantasi sa­et­tes i gang med flot­te sandslot­te og der­til­hø­ren­de saltvands-vold­gra­ve til føl­ge.

Bli­ver dase­li­vet for me­get, kan man få gang i bentø­jet ved at van­dre en tur ud i land­ska­bet. På et høj­de­d­rag ot­te ja­evnt stra­bad­se­ren­de ki­lo­me­ter fra Si­vo­ta lig­ger den for­lad­te bjerg­by Vra­cho­na, hvor de lo­ka­le i gam­le da­ge søg­te til­flugt i uro­li­ge ti­der. I den øde spø­gel­ses­by kan man sam­men med ge­de- og få­re­flok­ke ma­er­ke hi­sto­ri­ens vin­ge­sus blandt de man­ge be­bo­el­ses­ru­i­ner og se ud over he­le Si­vo­ta-om­rå­det og de lo­ka­le øer. Høj­de­d­ra­ge­ne er og­så

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.