På kan­ten af Shang­hai

BT - - REJSER -

KINA der er i gang. En af by­ens bedst kend­te om­rå­der er The Bund, en lang strand­pro­me­na­de, der lig­ger ud til Hu­ang­pu-flo­den – en bi­flod til den me­re kend­te Yangtze-flod – og strå­ler med hi­sto­ri­ske byg­nin­ger og gam­le, iko­ni­ske ho­tel­ler.

»I dag er det rent fak­tisk tå­ge, og det er ik­ke så slemt, sam­men­lig­net med når smog­gen la­eg­ger sig over by­en. Nog­le gan­ge kan man gan­ske en­kelt dår­ligt se frem for sig selv,« si­ger vo­res gu­i­de Pa­tri­ck Cran­ley, en ame­ri­kansk for­ret­nings­mand, der for over 30 år si­den kom til Kina og ik­ke har for­ladt lan­det si­den. Fra sum­p­om­rå­de til sky­li­ne

Goog­ler man ’Shang­hai Sky­li­ne’, er de før­ste bil­le­der, der kom­mer op, af et let gen­ken­de­ligt tårn ved navn Ori­en­tal Pearl Tower, der knej­ser med dets to run­de kup­ler og et slankt, spidst spir. Der­u­d­over For 30-40 år si­den ske­te der in­gen­ting på The Bund. Der var mørkt og øde, og om­rå­det blev pri­ma­ert an­vendt af un­ge ki­ne­si­ske par, der ik­ke hav­de an­dre ste­der at gå hen

Pa­tri­ck Cran­ley, gu­i­de i Shang­hai

er der en ra­ek­ke an­dre skys­kra­be­re, hvor Shang­hai Wor­ld Fi­nan­ci­al Cen­ter på 494 me­ter og Shang­hai Tower på 566 me­ter er de hø­je­ste. Den­ne dag kan man dog ik­ke se de­res ful­de høj­de på grund af tå­gen. Men fak­tisk er sky­li­nen ik­ke en del af The Bund, men deri­mod det, man kig­ger over på, når man står på The Bund. By­de­len på den an­den si­de hed­der Pu­dong, og indtil be­gyn­del­sen af 1990er­ne var det et fuldsa­ent­digt fladt sum­p­om­rå­de. Men på blot 25 år er de man­ge over­va­el­den­de byg­nings­va­er­ker skudt op som et hånd­gri­be­ligt tegn på den mar­kan­te va­ekst i Ki­nas øko­no­mi, der har fun­det sted de se­ne­ste år­ti­er.

The Bund har en lang hi­sto­rie, der be­gynd­te i den før­ste del af 1900-tal­let, hvor fle­re store avi­ser og na­tio­na­le ban­ker blev etab­le­ret i om­rå­det. I 1940er­ne rum­me­de The Bund stør­ste­delen af de vig­ti­ge ban­ker, men med kom­mu­ni­ster­nes sejr i Den Ki­ne­si­ske Bor­ger­krig blev fle­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.