KUHNISK FYRING

Al­lan Kuhn er fa­er­dig i Malmö FF, hvor selv et mester­skab ik­ke kun­ne over­be­vi­se sven­sker­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Vø­ge | lavg@sporten.dk

Fod­bold er tit en utak­nem­me­lig stør­rel­se. Ryg­ter­ne be­gynd­te al­le­re­de at fl­o­re­re i lø­bet af fre­da­gen. Al­lan Kuhn hav­de, trods et over­be­vi­sen­de svensk mester­skab, ik­ke op­bak­nin­gen i Malmö F F–hver­ken på le­del­ses­gan­ge nel­le rio m k la ed n in g s rum­met.

Og i går mor­ges stod det klart, at der var bund i ryg­ter­ne. I en gan­ske kort­fat­tet pres­se­med­del­el­se for­tal­te sport­s­chef hos de sven­ske me­stre, Da­ni­el An­der­s­son, at sam­ar­bej­det med den dan­ske ch­eftra­e­ner var ble­vet indstil­let med om­gå­en­de virk­ning. Klub­ben hav­de i sin år­li­ge eva­lu­e­ring fun­det, at der var brug for ’an­dre ty­per af le­de­r­e­gen­ska­ber’ i den kom­men­de sa­e­son.

»Al­lan Kuhn har en varm per­son­lig­hed, en stor fod­bold­kund­skab og sik­re­de os vo­res 19. SM-guld. Nu er vo­res vur­de­ring, at vi har brug for et an­det le­der­skab for at fort­sa­et­te ret­nin­gen mod et nyt ni­veau for Malmö FF,« lød det fra sport­s­di­rek­tø­ren i pres­se­med­del­el­sen. Al­drig første­val­get ’Et an­det le­der­skab’ be­ty­der - iføl­ge BTs sven­ske kil­der – at Malmö FF ik­ke har til­lid til, at Al­lan Kuhn var man­den, der skul­le fø­re klub­ben til det Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil, som er det helt store mål for sven­sker­ne i den kom­men­de sa­e­son.

Kuhn var ik­ke den sven­ske top­klubs første­valg, da han i ja­nu­ar højst over­ra­sken­de blev pra­e­sen­te­ret som Åge Ha­rei­des af­lø­ser. Malmö­le­del­sen var på jagt ef­ter et så­kaldt ’stort tra­e­ner­navn’, men fle­re mu­lig­he­der luk­ke­de sig li­ge for snu­den af sven­sker­ne, der i ste­det end­te med at hen­te Al­lan Kuhn, der kom fra en tjans som as­si­stent­tra­e­ner i AaB. Dan­ske­ren var en re­sul­tat­ma­es­sig suc­ces, men nu vil klub­ben igen gå på jagt ef­ter et stort tra­e­ner­navn.

Der­u­d­over be­ret­ter fle­re sven­ske, at fy­rin­gen af born­hol­me­ren kom­mer som føl­ge af et pres fra spil­ler­ne, der sav­ne­de et ty­de­ligt spil­le­kon­cept, som hol­det kun­ne la­e­ne sig op ad i uvej­rs­ti­der. Og det skul­le iføl­ge BTs op­lys­nin­ger isa­er ha­ve va­e­ret spil­ler­ne uden for Kuhns fo­re­truk­ne

Nu er vo­res vur­de­ring, at vi har brug for et an­det le­der­skab for at fort­sa­et­te ret­nin­gen mod et nyt ni­veau for Malmö FF Da­ni­el An­der­s­son, sport­s­chef i Malmö FF

start-11’er, der er gå­et for­re­st i kri­tik­ken af den dan­ske tra­e­ner.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få kom­men­ta­rer fra Al­lan Kuhn og sport­s­chef Da­ni­el An­der­s­son. Spil­ler­ne vid­ste ik­ke no­get Fy­rin­gen er sand­syn­lig­vis kom­met som et chok for den dan­ske mester­tra­e­ner. I hvert fald forta­el­ler hans nu tid­li­ge­re as­si­stent­tra­e­ner, Olof Per­s­son, at der ik­ke lod til at va­e­re no­get un­der op­sej­ling, sidst han tal­te med Kuhn.

»Jeg snak­ke­de med ham i går af­tes (fre­dag, red.), men vid­ste den­gang ik­ke så me­get. I så­dan­ne si­tu­a­tio­ner er der no­gen, der bli­ver sår­et, og jeg fø­ler selvfølgelig med ham. Jeg li­der med Al­lan Kuhn. Men jeg har fuld til­tro til klub­ben og de­res age­ren,« forta­el­ler Per­s­son til Syds­venskan.

As­si­stent­tra­e­ne­ren an­ty­der og­så, at det var Al­lan Kuhns mang­len­de er­fa­ring som chef, der i sid­ste en­de ko­ste­de ham job­bet.

»Ru­ti­ne er vig­tig. Det er no­get, man får ved at va­e­re med igen og igen. Det hav­de Åge (Ha­rei­de, red.), som var en stor per­son­lig­hed, og det sav­ne­de Al­lan Kuhn må­ske.«

Malmö-spil­ler­ne kend­te an­gi­ve­ligt hel­ler ik­ke til fy­rin­gen, før de mød­te ind til tra­e­ning i går.

»Jeg kend­te in­tet til det, så jeg kan ik­ke si­ge no­get om det,« sag­de den tid­li­ge­re FC Nord­s­ja­el­land-spil­ler Enoch Ko­fi Adu til Expres­sen ef­ter tra­e­nin­gen.

Den tid­li­ge­re sven­ske land­stra­e­ner Lars La­ger­bäck og den for­hen­va­e­ren­de AaB-ch­eftra­e­ner Magnus Pe­hrs­son bli­ver na­evnt som stor­fa­vo­rit­ter til det le­di­ge tra­e­ner­sa­e­de.

Dø­ren er der, fik Al­lan Kuhn at vi­de i går, da Malmö FF trods et svensk mester­skab valg­te at fy­re den dan­ske tra­e­ner ef­ter blot en sa­e­son på po­sten. Hen­ning Bag­ger FO­TO.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.