’Jeg er selvfølgelig be­kym­ret’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PANDERYNKER Der skal me­re end et en­kelt År­hus-sa­et til for at få en varm aften som AGF-fan i de her må­ne­der. Suc­ce­ser­ne er få og kor­te, og selv ik­ke en fre­dags­tur til Farum med der­til­hø­ren­de over­nat­ning på Ho­tel FC Nord­s­ja­el­land og af­ten­tra­e­ning på kunst­gra­es­set kun­ne aen­dre på det. AGF blev sendt hjem helt uden smil til by­en, hvor det el­lers hø­rer hjem­me. FC Nord­s­ja­el­land vandt 3-2 og øge­de AGFs møgsti­me til 15 kam­pe med ba­re to sej­re.

»For­nem­mel­sen er sta­dig god, når jeg kig­ger ud i ho­ri­son­ten. Men li­ge nu og her er det da en lor­te­fø­lel­se at stå med,« sag­de Glen Rid­ders­holm ef­ter kam­pen.

Her hav­de han set sit for­svar lig­ne fi­re bank­ma­end på vej hjem fra ju­le­frokost, og AGF har ba­re ik­ke set spe­ci­elt sta­erk ud på det se­ne­ste. Det gi­ver da og­så panderynker til den tid­li­ge­re mester­tra­e­ner.

»Jeg er selvfølgelig be­kym­ret. Det skal man jo va­e­re. Men jeg ved og­så, hvad der skal til. Det skal den her kon­ti­nu­i­tet, som vi for­sø­ger at ska­be ved at spil­le med man­ge af de sam­me spil­le­re. Vi vi­ser og­så i pe­ri­o­der, at vi er godt sam­men­ha­en­gen­de,« si­ger Rid­ders­holm.

Glen Rid­ders­holm na­er­mer sig en­den på sit før­ste år som AGF-tra­e­ner, og selv­om vi hver­ken er nå­et til vin­ter­pau­sen el­ler til slut­nin­gen af grund­spil­let, vil AGF-tra­e­ne­ren ger­ne gi­ve en lil­le sta­tus på, om han er nå­et så langt med sit AGFhold, som han hav­de hå­bet på.

»På bag­grund af det her re­sul­tat kan jeg kun sva­re klart nej til, at vi er så langt frem­me, som jeg hav­de hå­bet. Men vi skal og­så kig­ge un­der over­fla­den og på pra­e­sta­tio­nen. Nu ta­ber vi her ef­ter tre kam­pe som ube­sej­re­de. Jeg kan se en mas­se struk­tu­rer, men vi mang­ler og­så at gø­re det til hel­støb­te kam­pe,« si­ger Rid­ders­holm, der dog al­tid kan se ly­set i de mør­ke ti­der. For­nem­mel­sen er sta­dig god, når jeg kig­ger ud i ho­ri­son­ten. Men li­ge nu og her er det da en lor­te­fø­lel­se at stå med

»Jeg sy­nes, at tin­ge­ne er in­ter­es­san­te i AGF. Vi har gang i en mas­se ting. Vi har man­ge bol­de i luf­ten. In­di­mel­lem går det dår­ligt som i dag, og an­dre gan­ge går det godt. Vi har en svin­gen­de kur­ve, og det er kun ti­den, der kan gø­re, at vi kan bli­ve sta­bi­le,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.