Til Ar­se­nal’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vin­der: José Mourin­ho Ta­ber: Arsè­ne Wen­ger Vin­der: Uaf­gjort Ta­ber: Uaf­gjort Vin­der: José Mourin­ho Ta­ber: Arsè­ne Wen­ger Vin­der: Arsè­ne Wen­ger Ta­ber: José Mourin­ho Vin­der: Uaf­gjort Ta­ber: Uaf­gjort

»Vi er det mest uhel­di­ge hold i Pre­mi­er Le­ague.« Det var så­dan, Mourin­ho men­te, lan­det lå for Uni­ted ef­ter kam­pen mod Ar­se­nal og den se­ne Giroud-ud­lig­ning, da han snak­ke­de med den en­gel­ske pres­se ef­ter­føl­gen­de. Arsè­ne Wen­ger køb­te ind på pra­e­mis­sen. Han var selvfølgelig glad for po­in­tet, men selv­om Mourin­ho hav­de ri­ge­ligt ondt af sig selv og si­ne spil­le­re, vandt han dog du­el­len i pres­sen med en kom­men­tar, de en­gel­ske jour­na­li­ster gla­e­de­ligt be­ret­te­de om på Twit­ter ef­ter­føl­gen­de. For Mourin­ho har al­drig tabt en Pre­mi­er Le­agu­e­kamp til Wen­ger. Al­drig. Og det skul­le da og­så po­in­te­r­es. På vej ud af pres­se­lo­ka­let sag­de Mourin­ho iføl­ge jour­na­list Jo­hn Cross: »En­de­lig tab­te jeg til Ar­se­nal.« Men han til­fø­je­de hur­tigt med et li­stigt smil. »Det er i hvert fald så­dan, det fø­les.« Det var en af de me­re stil­le da­ge på kon­to­ret, når det kom­mer til ri­va­li­se­rin­gen mel­lem Mourin­ho og Wen­ger, men der var al­li­ge­vel et øje­blik, folk vil hu­ske. Hånd­tryk­ket in­den kam­pen. De to ma­na­ge­re aen­se­de end ik­ke hin­an­den et ene­ste blik, da de no­get mod­vil­ligt hil­ste på hin­an­den. Det var aka­vet og tåkrum­men­de på en her­lig må­de. Det dog klart Mourin­ho, der var den vo­ka­le af de to på da­gen. Først, da han men­te Uni­ted blev snydt for et straf­fes­park. En per­son­lig for­na­er­mel­se mod po­rtu­gi­se­ren for­nem­me­de man na­e­sten med de vold­som­me ge­sti­ku­la­tio­ner. Ar­se­nal-spil­le­ren Aa­ron Ram­sey smi­le­de stort, da han stod ved si­den af po­rtu­gi­se­ren ved et ind­kast kort ef­ter straf­fe­ap­pel­len. Det var un­der­hol­den­de. Li­ge­så un­der­hol­den­de som Wen­gers lil­le re­je­hop og li­sti­ge smil, da Ar­se­nal ud­lig­ne­de. De el­sker at ha­de hin­an­den. José Mourin­ho har ry for at va­e­re en tra­e­ner, der kan luk­ke kam­pe ned, når han skal. Er der brug for et uaf­gjort re­sul­tat, su­ger han spa­en­din­gen ud og hi­ver en 0-0’er i land. I en lang pe­ri­o­de vir­ke­de det til, at det var pla­nen mod Ar­se­nal, men Wen­ger må nok san­de, at Uni­ted i sid­ste en­de var bed­re på da­gen. Ar­se­nal kre­e­re­de et få­tal af chan­cer, mens Uni­ted sat­te sat­te sig på spillet i an­den halv­leg og kom fortjent i front. Ar­se­nal-ma­na­ge­ren slog dog igen med at skif­te den ud­lig­nen­de målsco­rer Giroud ind på ba­nen, men Mourin­ho og Uni­ted må fø­le sig mest snydt. Ser man det på den må­de, var Arsè­ne Wen­ger vin­de­ren, men Mourin­ho vi­ste, at han sta­dig har tak­tisk sans. Trods alt. Her kig­ger vi på sa­e­so­nen hidtil. Der er in­gen tvivl om, at Mourin­ho har fun­det de po­rtu­gi­si­ske spendér­buk­ser frem med isa­er kø­bet af Paul Pog­ba, der blev ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler for om­kring en mil­li­ard kro­ner. An­der­le­des har det va­e­ret for Wen­ger, der ik­ke har kun­ne slip­pe fri af be­teg­nel­sen som na­er­rig ef­ter den­ne som­mers trans­fer­vin­due, hvor det ik­ke li­ge­frem bug­ne­de af po­ten­te nyind­køb i det nord­li­ge Lon­don. Til gen­ga­eld har Ar­se­nal va­e­ret spr­ud­len­de i pe­ri­o­der, og snak­ken om et mu­ligt mester­skabs­kan­di­da­tur har va­e­ret hef­tig. Man­che­ster Uni­ted skul­le vin­de i går for at ki­ck­star­te de sam­me drøm­me, men Ar­se­nal stak en ka­ep i hju­let. Mourin­ho ven­ter sta­dig på at få det op­ti­ma­le ud af sin trup, mens Ar­se­nal må­ske pra­este­rer lidt over ev­ne i for­hold til ka­pa­ci­te­ten. Det er na­e­sten al­tid dom­me­rens skyld, når det går galt for bå­de Wen­ger og Mourin­ho. De er beg­ge ver­dens­me­stre udi di­sci­pli­nen at brok­ke sig. Mourin­ho of­te med sin fors­må­e­de na­er­ta­gen­de fa­con, mens Wen­ger i ste­det kø­rer den ar­ro­gan­te pro­fes­sor-stil. De har al­tid ret, og så­dan er det ba­re. Men den­ne gang var der an­dre ting, der fyld­te. Jo, jo, dom­mer An­dre Mar­ri­ner skal nok ha­ve få­et et par ord med på vej­en af beg­ge her­rer. Den­ne gang stjal det dog ik­ke fo­kus for de to. Arsè­ne Wen­ger gri­ner he­le vej­en til Lon­don over det ene po­int, men José Mourin­ho op­ret­holdt sit su­ve­ra­e­ne over­tag på fransk­man­den i de­res in­ter­ne du­el. Des­u­den vi­ste han, at der sta­dig er no­get tak­tisk snil­de gemt i po­rtu­gi­se­ren. Det kø­rer ik­ke op­ti­malt for Mourin­ho el­ler Man­che­ster Uni­ted, men han kan i hvert fald trø­ste sig med den­ne lil­le sejr. Og ken­der man fod­bold­per­so­nen Mourin­ho ret, ta­ger han al­le sej­re med gla­e­de. Isa­er de små.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.