PETERS NYE LIV

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­TER­VIEW HAR der fi­re år tid­li­ge­re hav­de va­e­ret med til at bli­ve eu­ro­pa­me­ster.« Du har ik­ke slup­pet fod­bol­den helt, og er nu tra­e­ner for en aal­bor­gen­sisk se­rie 3-klub. Hvor­for?

»Jeg el­sker sta­dig fod­bold­spil­let og har ta­get A-tra­e­n­er­li­cens i DBU. På et tids­punkt var jeg an­sat som U17-tra­e­ner i Ran­ders FC. Jeg syn­tes, det tog for me­get af min tid. Så fandt jeg sam­men med nog­le af mi­ne krist­ne ven­ner på at la­ve min egen fod­bold­klub. De sport­s­li­ge am­bi­tio­ner er ik­ke store, men jeg ny­der kam­me­rat­ska­bet.« Un­der hvil­ke for­hold er du op­vok­set?

»Jeg har haft en helt nor­mal op­va­ekst som ene­barn i stil­le og ro­li­ge om­gi­vel­ser hos ka­er­li­ge fora­el­dre i en min­dre by syd for Aal­borg (Støvring, red.). Det var et ik­ke-kri­stent hjem, men jeg be­gynd­te tid­ligt at in­ter­es­se­re mig for me­nin­gen med li­vet, og hvor vi kom­mer fra.« Hvor­dan var ti­den ef­ter fod­bold­kar­ri­e­ren?

»Den var hård ved mig. Bå­de fy­sisk og psy­kisk. Eli­tei­dra­et­ten hav­de va­e­ret brutal ved min krop, og hvad an­går det men­tale, faldt jeg i et dybt hul, da jeg hav­de spillet min sid­ste kamp på top­plan (i 1999, red.). Jeg er den in­dad­vend­te ty­pe og iso­le­re­de mig fra mi­ne om­gi­vel­ser. Jeg hav­de det of­te så skidt med mig selv, at jeg valg­te at tak­ke nej til in­vi­ta­tio­ner til fe­ster i selv min na­er­me­ste fa­mi­lie.« Var du de­pri­me­ret?

»Ja! Jeg hav­de mi­stet tro­en på mig selv og var så ta­et, som no­gen kan kom­me på et ner­ve­sam­men­brud. Alt sam­men holdt jeg for mig selv. End ik­ke min ko­ne, som jeg nu har bo­et sam­men med i 25 år, ind­vie­de jeg i mi­ne in­der­ste og dy­be­ste de­pres­si­ve tan­ker. Skal jeg va­e­re ae­r­lig, sy­nes jeg, at det er fan­ta­stisk, at hun holdt ved i vo­res for­hold. Det er jeg hen­de dybt tak­nem­me­lig for.« Hvor­dan be­gynd­te din ån­de­li­ge rej­se mod Gud?

»Det var mens jeg var la­engst ne­de men­talt i 2003. Grad­vist fik jeg det bed­re. Men min om­ven­del­se holdt ik­ke, og snart var jeg til­ba­ge i mit gam­le, vel­kend­te liv.« Har du op­le­vet mirak­ler?

»Jeg be­gynd­te at få det dår­ligt med vold­som­me smer­ter, der til­t­og i min ven­stre hof­te. Min fa­mi­lie og mi­ne ven­ner fo­re­slog, at jeg en­ten skul­le lø­se pro­ble­met med pil­ler el­ler få fo­re­ta­get en ope­ra­tion. Beg­ge ting af­slog jeg, og en aften mens jeg lå i min seng, lag­de jeg en hånd på hof­ten og bad en bøn. Si­den har jeg va­e­ret smer­te­fri. Men jeg har op­le­vet fle­re mirak­ler, hvor kra­eftram­te per­so­ner er ble­vet hel­bredt, og hvor kro­p­s­de­le er be­gyndt at vok­se.« Er dét, der står i det nye og gam­le te­sta­men­te, sandt?

»Jeg tror på det he­le. Min hold­ning er, at når Bi­be­len er sand, må man og­så le­ve på en bi­bel­tro må­de og ik­ke gå på kom­pro­mis med Bi­be­lens ord.« Har du meldt dig ud af Fol­kekir­ken?

»Det gjor­de jeg for nog­le år si­den, da Ma­nu Sa­re­en (tid­li­ge­re kir­ke­mi­ni­ster, red.) kom med nog­le syns­punk­ter om­kring blandt an­det ho­mo-vi­el­ser. Jeg føl­te, at sta­ten blan­de­de sig i ting, der ik­ke har­mone­re­de med Bi­be­lens ord.« Hvor­for har du etab­le­ret dit eget bi­bel­cen­ter?

»Ef­ter jeg har om­vendt mig, er ble­vet døbt og har få­et Hel­li­gån­den, mag­ter jeg nu bed­re kri­sten­li­vet. Jeg la­e­ste Tor­ben Søn­der­gaards bog ’Den sid­ste re­for­ma­tion’. Den var en øjenåb­ner for mig og gav svar på man­ge af de spørgs­mål, der rum­ste­re­de i min hjer­ne. Sko­len kal­der jeg i øje­blik­ket ’Jesus Ho­tel’, men den får snart nav­ne­for­an­dring og kom­mer til at hed­de PTS (Pio­ner Tra­e­nings Sko­le, red.). Si­den jeg køb­te ejen­dom­men i 2014, har vi på års­ba­sis af­vik­let mel­lem ot­te og ti må­ned­lan­ge kur­sus­for­løb. Op mod 40 kur­si­ster er her ad gan­gen. For 4.000 kro­ner mod­ta­ger de un­der­vis­ning, kost og lo­gi. Men det er og­så mu­ligt at kom­me på kur­sus på et wild card. Vi mod­ta­ger pa­ent Jeg be­gynd­te at få det dår­ligt med vold­som­me smer­ter, der til­t­og i min ven­stre hof­te. Min fa­mi­lie og mi­ne ven­ner fo­re­slog, at jeg en­ten skul­le lø­se pro­ble­met med pil­ler el­ler få fo­re­ta­get en ope­ra­tion. Beg­ge ting af­slog jeg, og en aften mens jeg lå i min seng, lag­de jeg en hånd på hof­ten og bad en bøn. Si­den har jeg va­e­ret smer­te­fri store do­na­tio­ner fra pri­vat­men­ne­sker.« Men det har vel og­så ko­stet dig man­ge pen­ge at etab­le­re cen­tret? »Det er mig, der ejer byg­nin­ger­ne. Pen­ge­ne har jeg tjent ved salg af ak­tier i mi­ne fora­el­dres mil­jøaf­falds­sor­te­rings­fir­ma (Jør­gen Ras­mus­sen Grup­pen, red.), hvor jeg er an­sat som regn­skabs­me­d­ar­bej­der på halv­tids­ba­sis. Des­u­den har jeg ind­ta­eg­ter i for­bin­del­se med ud­lej­ning af hu­se.« Kan man sam­men­lig­ne din bi­belsko­le med en sekt?

»Det har min fa­mi­lie og­så spurgt mig om. Sva­ret er et klart nej. Når man kom­mer her, stil­les der in­gen krav. Vi gør tin­ge­ne ude­luk­ken­de af ka­er­lig­hed til det en­kel­te men­ne­ske.« Hvor stor er je­res me­nig­hed i Aal­borg?

»Vi er vel 70-80 men­ne­sker, der mø­des ja­evn­ligt. Men når jeg si­ger ’me­nig­hed’, me­ner jeg ik­ke en be­stemt kir­ke­lig ret­ning, men me­nig­he­den er al­le de tro­en­de i by­en.« Hvad er for­må­let med je­res me­nig­hed?

»Vi er krist­ne. Men vi ser os hver­ken som ka­to­lik­ker el­ler pro­te­stan­ter. Tva­er­ti­mod be­fin­der vi os i tidsal­de­ren ’The Last Re­for­ma­tion’, for­di vi me­ner, at men­ne­ske­he­dens tid på jor­den ik­ke har så lang tid til­ba­ge, som den har haft.«

In­ter­viewet er slut. Bånd­op­ta­ge­ren sluk­kes. Og Pe­ter Ras­mus­sen la­e­ner sig af­slap­pet bag­ud i so­fa­en.

»Tak for be­sø­get. Jeg har det rig­tigt godt i dis­se om­gi­vel­ser. De gi­ver mig ro, og jeg er glad for, at folk er in­ter­es­se­re­de i at hø­re, hvad vi går og la­ver. Kom igen en an­den gang.« ly­der hans slut­replik. THE LAST RE­FOR­MA­TION Den tid­li­ge­re fod­bold­lands­holds­spil­ler Pe­ter Ras­mus­sen har si­den 2014 ejet de Aal­borg-byg­nin­ger, hvor den nye krist­ne be­va­e­gel­se ’The Last Re­for­ma­tion’ (den sid­ste re­for­ma­tion, red.) har bi­belsko­le­cen­ter. Be­va­e­gel­sen blev grund­lagt i 2011 af dan­ske­ren Tor­ben Søn­der­gaard. Hol­land er det land i ver­den, hvor be­va­e­gel­sen i øje­blik­ket vok­ser hur­tigst. Tor­ben Søn­der­gaards for­kla­ring på, hvor­for der er brug for den krist­ne be­va­e­gel­se ’The Last Re­for­ma­tion’: »Den nu­va­e­ren­de pro­te­stan­ti­ske kir­ke ser på man­ge må­der ud som den ro­mersk-ka­tol­ske kir­ke og me­get lidt som det, vi la­e­ser om i Bi­be­len – sa­er­ligt i Apost­le­nes Ger­nin­ger. Der­for har vi brug for en re­for­ma­tion, der går langt dy­be­re end re­for­ma­tio­nen, Mar­tin Lut­her og an­dre kom med. Vi ta­ler om en re­for­ma­tion, der ta­ger fat på dok­tri­ner, Hel­li­gån­dens vir­ke og kir­ke­sy­ste­met. Evan­ge­li­et er vo­res grund­lag. Vi øn­sker at ki­ck­star­te al­le krist­ne til det nye liv, som vi la­e­ser om i Bi­be­len. At ‘ki­ck­star­te’ be­ty­der, at man tra­e­ner di­scip­le til at gø­re de ting, der hø­rer det nye liv til – alt­så ik­ke kun til at hø­re, men til at gø­re.«

GGGG

16. maj 1967 i Ho­bro Aal­borg mer­ko­nom in­den for øko­no­mi og le­del­se med Jan­nie og far til døtre­ne Lou­i­se (22 år) og An­ne So­fie (19 år)

spil­le­de ung­doms­fod­bold i se­ri­e­klub­ben Støvring IF. Skif­te­de som første­års­se­ni­or til Aal­borg Chang og kom her­ef­ter på kon­trakt i AaB (178 kam­pe/54 mål), VfB Stutt­g­art (17 kam­pe/1 mål) og Vi­borg FF (32 kam­pe/13 mål).

des­u­den spillet 13 kam­pe på A-lands­hol­det (1989-1996) og score­de et en­kelt mål, da de re­ge­ren­de dan­ske eu­ro­pa­me­stre i 1995 vandt King Fa­hd Cup-fi­na­len 2-0 over de sy­da­me­ri­kan­ske me­stre fra Ar­gen­ti­na. Her ses han med tro­fa­e­et. Er i dag tra­e­ner for den nystar­te­de klub FC Aal­borgs se­rie 3-hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.