Spar pen­ge på kryd­stogt

Der er rig­tig man­ge for­de­le ved at stik­ke til søs, når he­le den store fa­mi­lie skal på fe­rie sam­men

BT - - REJSER - FORBRUG Sig­ne Lund Kri­sten­sen | rejser@bt.dk

Kryd­stogt­fe­ri­er er me­re po­pu­la­e­re end no­gen­sin­de. Na­e­sten 24 mio. ga­e­ster for­ven­tes ved årets slut­ning at ha­ve på­møn­stret et kryd­stogtskib et sted i ver­den. Det er 1 mio. fle­re end sid­ste år, og na­e­sten 5 mio. fle­re end for fem år si­den. Det vi­ser tal fra Cru­i­se Li­nes In­ter­na­tio­nal As­so­ci­a­tion (CLIA), der over­vå­ger det glo­ba­le kryd­stogt­mar­ked. Vi dan­ske­re har og­så få­et øj­ne­ne op for fe­ri­e­for­men til søs, og in­ter­es­sen for kryd­stog­ter har de se­ne­ste to år va­e­ret sti­gen­de her­hjem­me. Hvor ef­ter­spørgs­len på kryd­stog­ter faldt i 2014, steg an­de­len af ga­e­ster, der ind­lø­ste bil­let til et kryd­stogtskib, i 2015 med 13 pct. Det er isa­er par og bør­ne­fa­mi­li­er, der er be­gej­stre­de for at ta­ge på kryd­stogt, mens fa­mi­li­er, der rejser i fle­re ge­ne­ra­tio­ner og­så er ved at få øj­ne­ne op for for­de­le­ne ved at hol­de fe­rie til søs. Flest har run­det 50 Hos Dan­marks stør­ste rej­se­bu­reau, Spies, nik­ker man gen­ken­den­de til tal­le­ne fra CLIA.

»Vi har kon­sta­te­ret me­re end en for­dob­ling i sal­get af kryd­stog­trej­ser, hvis vi sam­men­lig­ner med sid­ste år,« si­ger Car­los Ce­bri­an, der er pro­duk­t­chef hos Spies.

Hos Bra­vo Tours har man og­så kon­sta­te­ret en stig­ning i in­ter­es­sen for kryd­stog­ter.

»Hos os har vi set, at det isa­er er hos par over 50 år, at kryd­stog­ter­ne er i høj kurs,« si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Bra­vo Tours, Pe­der Horns­høj.

Det sam­me kon­sta­te­rer Car­los Ce­bri­an, der mel­der, at lidt over halv­de­len af kryd­stogt ga ester­ne hos Spies har run­det de 50. Bil­li­ge­re at rej­se med fa­mi­li­en Fa­mi­li­er i tre ge­ne­ra­tio­ner er en af de ny­e­re kun­de­grup­per, som har op­da­get for­de­le­ne ved at hol­de kryd­stogt­fe­rie. Hos Bra­vo Tours har man kon­sta­te­ret en øget ef­ter­spørgsel fra stor­fa­mi­li­er, der ta­ger på kryd­stogt­fe­rie i sam­let flok. Og for­de­le­ne ved at rej­se på kryd­stogt er fle­re:

»Når en fa­mi­lie på 15-20 mand i for­skel­li­ge al­ders­grup­per skal på fe­rie sam­men, kan det va­e­re sva­ert at fin­de en desti­na­tion, som til­freds­stil­ler al­le. Men kryd­stogtski­be har of­te så man­ge for­skel­li­ge til­bud, at de fle­ste kan fin­de no­get at un­der­hol­de sig med – uan­set al­der,« for­kla­rer ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Pe­der Horns­høj.

Der­u­d­over er det og­så gun­stigt, at man­ge kryd­stogtski­be til­by­der all in­clu­si­ve.

»Man har ty­pisk et fast bord i buf­fet-re­stau­ran­ten, når man er på fa­mi­lie­kryd­stogt. Så er man jo fri for at skul­le bli­ve enig om en ny re­stau­rant hver aften,« si­ger Pe­ders Horns­høj.

Sam­ti­dig er der og­så en øko­no­misk for­del ved at rej­se så man­ge sam­men. Of­te kan rej­se­bu­reau­er­ne gi­ve ra­bat­ter, når man rejser man­ge sam­men.

Når en fa­mi­lie på 15-20 mand i for­skel­li­ge al­ders­grup­per skal på fe­rie sam­men, kan det va­e­re sva­ert at fin­de en desti­na­tion, som til­freds­stil­ler al­le

Rej­se­bu­reau­er­ne kan of­te gi­ve go­de ra­bat­ter, hvis man rejser man­ge sam­men på et kryd­stogt. Fo­to: PR/Bra­vo Tours

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.