Browns med kurs mod bun­dre­kord

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I årets før­ste 10 NFL-kam­pe har Cle­veland Browns end­nu ik­ke pra­este­ret at vin­de. Ta­ber hol­det de sid­ste seks kam­pe, vil man va­e­re den an­den klub i hi­sto­ri­en, der går sej­rs­løs igen­nem en sa­e­son.

Før­ste gang var De­troit Lions i 2008, men li­ge nu er der blot od­ds 2,65 på, at Browns og­så en­der sa­e­so­nen uden en ene­ste sejr. Med 1,43 på det mod­sat­te vur­de­rer Nor­di­cBet dog, at de trods alt nok skal få en sejr, in­den sa­e­so­nen er slut.

»Fak­tisk har Cle­veland Browns spillet bed­re, end cif­re­ne an­ty­der. Tra­e­ner Hue Ja­ck­son har for­må­et at hol­de gej­sten op­pe, og vi tror, de bli­ver be­løn­net for de­res hår­de ar­bej­de, in­den sa­e­so­nen er ov­re. Hjem­me­kam­pe mod New York Gi­ants og San Die­go Ch­ar­gers lig­ner de­res bedste mu­lig­he­der for at få en sejr,« si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef Tho­mas Holm.

FO­TO: SCANPIX DENMARK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.