Facebook vil be­ka­em­pe fal­ske nyhe­der

BT - - NYHEDER -

Mark Zuck­er­berg si­ger, at over 99 pro­cent af det, som folk ser på Facebook, er au­ten­tisk. Han si­ger, at det kun er »en me­get lil­le del« af Fa­ce­books ind­hold, som er fal­ske el­ler vild­le­den­de nyhe­der.

Han kal­der på­stan­de om, at Facebook hav­de spil­let en rol­le til for­del for Do­nald Trump un­der USA’s valg­kamp, for »skø­re«.

Men i en ta­le i Li­ma på we­e­ken­dens øko­no­mi­ske Apec-top­mø­de gør han det klart, at Facebook i lang tid har ar­bej­det på pla­ner om at imø­de­gå mi­s­in­for­ma­tion. Han si­ger, at det er et bå­de »kom­pli­ce­ret og fi­lo­so­fisk pro­blem« for in­ter­net­gi­gan­ten.

»Vi øn­sker ik­ke selv at bli­ve dom­me­re i spørgs­mål om, hvad der er sandt og falsk, men vi vil i ste­det la­de sam­fun­det og upar­ti­ske in­stan­ser va­e­re det,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.