Co­me­ba­ck­Løk­ke

BT - - NYHEDER -

»Det er sva­ert at for­kla­re, hvad der dri­ver ham, men jeg har of­te op­le­vet, at han er bedst i mod­vind. Han er hef­ti­ge­re, når der er lagt nog­le go­de so­li­de bens­pa­end ud for ham, end han er, når han står med et blankt styk­ke pa­pir,« si­ger hun.

Selv om de fle­ste på Chri­sti­ans­borg godt ved, at han er god i mod­vind, blev Lars Løk­ke al­li­ge­vel dømt ude op til Ven­stres lands­mø­de i Her­ning i we­e­ken­den, for det så ud til, at hans hel­heds­plan frem til 2025 var brudt sam­men.

»Det gik ik­ke, som han øn­ske­de, og der­for sag­de folk, at hans ev­ner som po­li­tisk hånd­va­er­ker hav­de svig­tet. Men de hav­de glemt, at jo me­re man tra­en­ger ham op i et hjør­ne, de­sto bed­re bli­ver han til at fin­de ud­ve­je,« si­ger Søs Ma­rie Serup. ’Han la­eg­ger sig ik­ke ned’ Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) har og­så op­le­vet Lars Løk­ke Ras­mus­sens ev­ne til at fast­hol­de mag­ten man­ge gan­ge:

»Han sag­de det selv i sin ta­le. Han la­eg­ger sig ik­ke ned. Og det har al­tid ka­rak­te­ri­se­ret ham. Li­ge me­get hvor hårdt og barsk det er, li­ge me­get hvor umu­ligt det ser ud, så bli­ver man­den stå­en­de. Per­son­ligt respek­te­rer jeg det dybt. Man skal ha­ve prø­vet mod­gang, hvis man vil frem,« si­ger Sø­ren Pind.

Po­li­tisk ord­fø­rer Jakob El­le­man­nJen­sen (V) si­ger:

»Det er ma­er­ke­ligt, at man fra for­skel­lig si­de kan bli­ve ved med at tro, at nu har de kram­met på ham. Det har de ik­ke, og det får de ik­ke. Han in­si­ste­rer på at føl­ge sin plan til dørs.«

Mens An­ders Fogh Ras­mus­sen la­ve­de man­ge af si­ne pla­ner ale­ne på kon­to­ret, kan Lars Løk­ke Ras­mus­sen godt li­de at ar­bej­de be­slut­nin­ger frem i fa­el­les­skab og lyt­te til an­dre. Men be­slut­nin­ger som den­ne står han i sid­ste en­de ret ale­ne med.

»Det at va­e­re le­der er jo at lyt­te til an­dre og i sid­ste en­de selv at ta­ge be­slut­nin­gen,« si­ger Jakob El­le­man­nJen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.