Un­ge ry­ger min­dre hash

BT - - NYHEDER -

STOF­FER An­de­len af 15- og 16-åri­ge, som har prø­vet at ry­ge hash, er fal­det med 5,6 pro­cent­po­int fra 18 pct. i 2011 til 12,4 i 2015. Med hen­syn til am­fe­ta­min sva­re­de 0,9 pct. i 2015, at de hav­de ta­get det, hvil­ket er sig­ni­fi­kant la­ve­re end i 2011, hvor an­tal­let var 2,5 pct. An­tal­let af un­ge te­e­na­ge­re, som har prø­vet ecst­a­sy, er og­så fal­det fra 1,5 pct. til 0,5 pct. fra 2011 til 2015.

Det frem­går af Sund­heds­sty­rel­sens narko­ti­ka­rap­port.

»Og det er jo en rig­tig god ud­vik­ling,« ly­der det fra Ka­ri Gra­saa­sen, chef­kon­su­lent i Sund­heds­sty­rel­sen.

Det frem­går og­så af rap­por­ten, at an­de­len af un­ge, som har rø­get hash den se­ne­ste må­ned, er fal­det fra 6,2 pct. til 4,9 pct. Iføl­ge Ka­ri Gra­saa­sen ha­en­ger det la­ve­re has­h­for­brug sam­men med, at de un­ges rus­mid­delkul­tur er un­der for­an­dring.

»At fa­er­re af de 15-16 åri­ge har rø­get hash, ha­en­ger for­ment­lig sam­men med, at og­så al­ko­hol­for­bru­get blandt de un­ge ser ud til at fal­de. Det er et ud­tryk for, at rus­mid­delkul­tu­ren blandt de helt un­ge sy­nes at for­an­dre sig i dis­se år. Vi ved, at der er en sam­men­ha­eng mel­lem det at ry­ge hash og at drik­ke al­ko­hol. Det er of­te blandt dem, der drik­ker me­get, vi og­så fin­der dem, der ry­ger hash,« si­ger hun.

Iføl­ge Ka­ri Gra­saa­sen ty­der det på, at de se­ne­ste års fore­byg­gel­ses­ind­sats i sam­ar­bej­de med sko­ler og fora­el­dre vir­ker.

»Al­ko­hol­for­bru­get og bru­gen af de il­le­ga­le stof­fer er ge­ne­relt fal­den­de i Eu­ro­pa. Så det kan hand­le om nog­le strøm­nin­ger i ung­dom­skul­tu­ren. Og det ty­der og­så på, at no­get af den fore­byg­gen­de ind­sats, vi har la­vet, f.eks. al­ders­gra­en­ser­ne og fore­byg­gel­sen ude i sko­ler­ne, her­un­der ind­dra­gel­se af fora­el­dre­ne, har vir­ket,« si­ger hun.

Ind­sat­sen blandt de un­ge er vig­tig, da det er i al­de­ren fra 15 år til be­gyn­del­sen af ty­ver­ne, at danske un­ges for­brug af hash og an­dre stof­fer er størst, hvil­ket kan ha­ve ska­de­li­ge virk­nin­ger. Sår­ba­re hjer­ner »De helt un­ges hjer­ner er end­nu ik­ke fa­er­di­g­ud­vik­le­de, og der­for er de sa­er­lig sår­ba­re over­for has­hens ska­de­virk­nin­ger. Et has­h­for­brug kan få ind­fly­del­se på ind­la­e­rings- og kon­cen­tra­tions­ev­nen og på den un­ges per­son­li­ge og so­ci­a­le ud­vik­ling,« si­ger Ka­ri Gra­saa­sen.

Ge­ne­relt er danske un­ges has­h­for­brug lavt sam­men­lig­net med an­dre lan­de. Tilsva­ren­de un­der­sø­gel­ser vi­ser, at fran­ske un­ge ind­ta­ger før­ste­plad­sen som mest has­hry­gen­de. Her sva­rer he­le 17 pct. af de 15- og 16-åri­ge ja til at ha­ve rø­get hash in­den for den se­ne­ste må­ned.

De un­ge fra Fa­e­rø­er­ne er dem i un­der­sø­gel­sen, der ry­ger mindst – her har kun én pct. rø­get hash in­den for den se­ne­ste må­ned. De helt un­ges hjer­ner er end­nu ik­ke fa­er­di­g­ud­vik­le­de, og der­for er de sa­er­lig sår­ba­re over­for has­hens ska­de­virk­nin­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.