Så rot jer da sam­men for hu­len!

Du be­hø­ver ik­ke at stem­me på en brov­ten­de rig­mand som Do­nald Trump for at aen­dre tin­ge­nes til­stand. Rot dig i ste­det sam­men med an­dre i din si­tu­a­tion

BT - - DEBAT -

MED PO­LI­TISK KANT Selv­om du fø­ler dig me­get spe­ci­el og unik, så fin­des der for­ment­lig mindst en hånd­fuld an­dre med sam­me ud­for­dring. Ja, må­ske li­ge­frem hund­re­der el­ler tu­sin­der Met­te Gjer­skov (S)

De si­ger, at val­get af Trump er en stor fuck­fin­ger til eli­ten. For­di folk fø­ler sig mag­tes­lø­se. Men hov, har vi brug for en brov­ten­de rig­mand med stort ego og tom­me sla­gord for at få ind­fly­del­se i vo­res land? Nae, vi har den danske vej til ind­fly­del­se. Hvis vi gi­der.

FA­EL­LES­SKAB GØR STA­ERK,

så drop Trump­ty­per­nes tom­me sla­gord og gør det, vi ved vir­ker i vo­res land: Rot dig sam­men med an­dre med sam­me sag. Vi er ble­vet så in­di­vi­du­a­li­sti­ske, at vi helt har glemt at rot­te os sam­men. Som om et pro­blem kun er mit el­ler dit – ik­ke vo­res. Hvad med dig? Stod du sidst i kø­en, da bør­ne­nes skul­le for­de­les ef­ter skils­mis­sen? Sy­nes du, at der er no­get, der hal­ter på bør­ne­nes sko­le? Uri­me­li­ge krav på job­cen­tret el­ler fra me­ster? Elen­dig be­lys­ning på cy­kel­stien? Så står du ga­ran­te­ret ik­ke ale­ne.

LUR MIG –

selv­om du fø­ler dig me­get spe­ci­el og unik, så fin­des der for­ment­lig mindst en hånd­fuld an­dre med sam­me ud­for­dring. Ja, må­ske li­ge­frem hund­re­der el­ler tu­sin­der. Find dem, rot dig sam­men med dem – og få i fa­el­les­skab aen­dret tin­ge­ne.

PER­SON­LIGT FATTER JEG

ik­ke, at fra­skil­te ma­end fin­der sig i at bli­ve ver­fet af ba­nen, når det ga­el­der de fa­el­les børn. ’Så­dan er det jo ba­re’, si­ger de. Mag­tes­løs­he­den her­sker, men hel­ler ik­ke her hja­el­per Trump-ty­per og tom­me sla­gord. For gu er det da ej ba­re så­dan. In­drøm­met: Det vil­le nok gav­ne ma­ends si­tu­a­tion be­trag­te­ligt, hvis de hav­de ta­get bar­sel. Men li­ge­som kvin­der har rot­tet sig sam­men for at få me­re li­ge­stil­ling, så må ma­en­de­ne nu rot­te sig sam­men for at få me­re fa­ed­re­liv. Vi po­li­ti­ke­re har la­vet loven så li­ge, som det na­e­sten er mu­ligt. Nu må I ma­end op på he­sten og kra­e­ve je­res ret. Stå sam­men og hja­elp hin­an­den for hu­len.

JEG MØ­DER FOLK,

som sim­pelt­hen ik­ke bru­ger de fa­el­les­ska­ber, der lig­ger li­ge for­an dem. En ven­lig taxa­chauf­før un­der­holdt på en lang tur om al­le de elen­di­ge ar­bejds­vil­kår, han har. Men da jeg spurg­te om til­lids­man­den, var sva­ret: ’Vi har ik­ke no­gen; den sid­ste var vir­ke­lig dårlig, og nu vil in­gen ta­ge op­ga­ven’. Co­me on! Du kan sen­de nok så man­ge fuck­fin­gre til eli­ten, men hvis du ik­ke kan fin­de ud af at va­el­ge en til­lids­mand – og bak­ke ham op. Så er du rin­ge stil­let. Me­get la­en­ge­re er den ik­ke.

DROP MAG­TES­LØS­HE­DEN, OG

brug de man­ge mu­lig­he­der for ind­fly­del­se – på den danske må­de. Sko­le­be­sty­rel­ser for ek­sem­pel. Når jeg ser og hø­rer folk kla­ge over ba­de­for­hol­de­ne, in­de­kli­ma­et el­ler mang­len på mo­tion i sko­len, så ta­en­ker jeg: ’Ved de over­ho­ve­det, at der er en sko­le­be­sty­rel­se? Med de­mo­kra­tisk valg­te fora­el­dre­re­pra­e­sen­tan­ter?’ Her hja­el­per in­gen tom­me sla­gord fra Trump-ty­per, her hja­el­per godt gam­mel­dags

dansk de­mo­kra­ti.

HUSK. DU BE­HØ­VER

jo ik­ke nød­ven­dig­vis selv at stil­le op. Find en, du har til­lid til – og sørg for at få ham el­ler hen­de valgt. Sva­e­re­re er det ik­ke.

’JA,’ SI­GER FOLK

så til mig. ’Det er nemt for dig at si­ge. Du sid­der jo de­r­in­de i Fol­ke­tin­get og har mag­ten.’ Det er nem­lig rig­tigt, men kan du ga­et­te, hvor­dan jeg hav­ne­de her? Yes, go­de folk rot­te­de sig sam­men for at få mig valgt. For at få de­res hold­nin­ger re­pra­e­sen­te­ret i Fol­ke­tin­get. In­gen ufor­ud­si­ge­li­ge Trump-ty­per med tom­me sla­gord. Kun fa­el­les­skab og dansk de­mo­kra­ti. Rot jer nu sam­men for hu­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.