Frisk luft til de bor­ger­li­ge

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Stats­mi­ni­ste­rens in­vi­ta­tion til De Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce til re­ge­rings­del­ta­gel­se gi­ver lidt til­tra­engt luft til det bor­ger­li­ge Dan­mark. Men sand­he­den er og­så, at der ik­ke var man­ge an­dre mu­lig­he­der. Spørgs­må­let er, hvor­for mu­lig­he­den med en fler­par­ti­re­ge­ring er ble­vet af­vist af Lars Løk­ke Ras­mus­sen tid­li­ge­re. HALVAN­DET ÅRS TID blev det til for den smal­le Ven­stre-re­ge­ring. Fra be­gyn­del­sen im­po­ne­re­de den med sin ev­ne til at sty­re pro­ces­ser­ne og få ting igen­nem. Den lil­le re­ge­ring lod som om, den var stor – og det vir­ke­de. Ind­til Lars Løk­ke Ras­mus­sen selv ud­lø­ste en re­ge­rings­kri­se over land­brugs­pak­ken og led et ne­der­lag, som sat­te sig i sam­ar­bejds­kli­ma­et og ef­ter­lod LA med en over­be­vis­ning om, at det ik­ke var rig­tigt, når Løk­ke sag­de, at han ik­ke vil­le va­e­re stats­mi­ni­ster for en­hver pris.

Men man skal end­nu la­en­ge­re til­ba­ge for at fin­de ki­men til den af­slut­ning, som nu må­ske fø­rer til føds­len af en bor­ger­lig-li­be­ral tre­klø­ver­re­ge­ring, støt­tet af Dansk Fol­ke­par­ti. Al­le­re­de un­der dron­nin­ger­un­den ef­ter sid­ste fol­ke­tings­valg tvang LA KRI­STI­AN JEN­SEN Løk­ke til at ta­ge en run­de og un­der­sø­ge mu­lig­he­den for, at al­le fi­re bor­ger­li­ge par­ti­er dan­ne­de re­ge­ring. Det var det før­ste ne­der­lag for Løk­ke – som LA til­fø­je­de ham. Men der var en me­ning med gal­ska­ben fra LA. I LØKKES LEJ­LIG­HED i Nyhavn hav­de LA nem­lig i ju­ni 2015 klar til­ken­de­gi­vet over for Lars Løk­ke Ras­mus­sen, at de ger­ne vil­le i re­ge­ring.

Fak­tisk gav de ham et valg: En­ten skul­le de i re­ge­ring el­ler og­så skul­le top­skat­ten let­tes med fem pro­cent­po­int. Han valg­te det sid­ste.

Men spørgs­må­let duk­ke­de op igen. Det gjor­de det, da Løk­ke send­te re­ge­rin­gen i kri­se oven­på for­lø­bet om land­brugs­pak­ken. Igen fo­re­slog LA at om­dan­ne ven­stre­r­e­ge­rin­gen til en bre­de­re ko­a­li­tion med to, tre el­ler fi­re par­ti­er, ud fra de­vi­sen – jo fle­re, jo bed­re. Igen af­vi­ste han. HVOR­FOR AF­VI­STE LØK­KE mu­lig­he­den for at ha­ve fle­re end Ven­stres eg­ne 34 man­da­ter i ryg­gen, når hans re­ge­ring spil­le­de ud. Må­ske er for­kla­rin­gen den, at Dansk Fol­ke­par­ti af­slog re­ge­rings­ansva­ret bå­de i før­ste og an­den om­gang. Må­ske er for­kla­rin­gen den, at ra­e­ven hol­der af man­ge ud­gan­ge fra hu­len og at Løk­ke po­li­tisk er run­det af sin tid i kom­mu­nal­po­li­tik, hvor man kan sø­ge og fin­de fler­tal i al­le mu­li­ge ret­nin­ger.

Fak­tum er, at Løkkes snart af­slut­te­de ven­stre-re­ge­rings­pro­jekt har pra­este­ret en bun­dre­kord i blokpo­li­tik. Det er flot. Og det bli­ver sva­e­re­re at fort­sa­et­te ad den vej i frem­ti­den.

DE­BAT­IND­LA­EG Må­ske er for­kla­rin­gen den, at ra­e­ven hol­der af man­ge ud­gan­ge fra hu­len

DA LØK­KE I we­e­ken­den kon­klu­de­re­de, at der var brug for et bre­de­re fun­da­ment un­der pro­jek­tet, var al­le eni­ge. I øv­rigt var det pud­sigt at no­te­re sig be­to­nin­gen af stats­mi­ni­ste­rens ord. Han sag­de, at par­ti­er­ne i blå blok var eni­ge om ana­ly­sen – alt­så be­ho­vet for et bre­de­re fun­da­ment, men fort­sat­te ’der­for er det MIN be­slut­ning’. Hav­de han be­hov for at ma­ni­feste­re sig som che­fen? Vil­le han vi­se, at in­gen har tvun­get ham til det? El­ler er der ue­nig­hed om, at det er den rig­ti­ge løs­ning?

Den smal­le ven­stre­r­e­ge­ring lig­ne­de fra be­gyn­del­sen et skrø­be­ligt pro­jekt og vi­ste sig at va­e­re det. En tre­klø­ver­re­ge­ring vil ha­ve et sta­er­ke­re fun­da­ment, men DF er sta­dig et me­get stort par­ti at ha­ve stå­en­de uden for fa­el­les­ska­bet – og med hånd og hals­ret over det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.